Kierunek Filologia Romańska

Koordynatorzy modułu Praktyczna Nauka Języka są odpowiedzialni w szczególności za:

  • merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizacją programów nauczania w ramach praktycznej nauki języka na danej specjalności i roku;
  • ustalenie terminów egzaminów i osobisty nadzór nad przebiegiem obu jego części: pisemnej i ustnej; 
  • wpisanie ocen z zaliczenia i egzaminu do indeksów oraz do protokołów w systemie USOS.

 

Pełna treść Regulaminu zaliczeń i egzaminów PNJ Nowy od 2019

Lista koordynatorów PNJ w roku akademickim 2019/2020