ECTS - to system transferu i akumulacji punktów ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą.W systemie ECTS stosuje się oceny A, B, C, D, E, F, Fx, którym przyporządkowuje się następujące oceny stosowane w szkolnictwie wyższym w kraju:

Ocena ECTS Ocena polska Definicja
A 5.0 CELUJĄCY - wybitne osiągnięcia z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
B 4.5 BARDZO DOBRY - powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami
C 4.0 DOBRY - generalnie solidna praca, z szeregiem zauważalnych błędów
D 3.5 ZADOWALAJĄCY - zadowalający, ale z istotnymi brakami
E 3.0 DOSTATECZNY - praca/wyniki spełniają minimalne kryteria
FX - NIEDOSTATECZNY - punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału
F - NIEDOSTATECZNY - punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie przygotuje całość materiału