PRAKTYKI ZAWODOWE

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA:

JĘZYKI STOSOWANE: F-A, JĘZYKI STOSOWANE: H-P, JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM: KULTURA, LITERATURA I MEDIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ – dr Anna DRZAZGA

JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK WŁOSKI, JĘZYKI STOSOWANE: W-A,

JĘZYK FRANCUSKI W MEDIACH I BIZNESIE, JĘZYK WŁOSKI
W MEDIACH I W BIZNESIE – dr Anna KUNCY-ZAJĄC

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA:

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI – dr Michał HRABIA

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA:

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI – mgr Zuzanna LAMŻA

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Praktyki zawodowe odbywają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Praktyki mają charakter obowiązkowy.

2. Czas trwania praktyk wynosi 30 h na studiach I i II stopnia. Szczegółowy harmonogram godzinowy praktyk jest ustalany indywidualnie między studentem a pracodawcą.

3. Pobyt na praktyce nie zwalnia studenta z obowiązku uczęszczania w zajęciach i nie może być wykorzystywany jako usprawiedliwienie absencji. Praktyki można realizować w czasie wakacji.

4. Praktykę można rozpocząć po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca:

 • czwartego semestru na studiach I stopnia,
 • trzeciego semestru na studiach II stopnia - specjalności: język francuki, języki stosowane, język włoski, język hiszpański,
 • czwartego semestru na studiach II stopnia - specjalność język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo.

5. Charakter praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na danym kierunku studiów.

6. Student może odbywać praktykę zawodową we wszelkich placówkach państwowych lub prywatnych, w kraju lub za granicą, które umożliwią mu wykonywanie prac zgodnych z profilem kształcenia. Do czynności takich należą na przykład:

 • pomoc w prowadzeniu sekretariatu,
 • tłumaczenia,
 • pomoc w organizowaniu różnego typu wymian, imprez kulturalnych,
 • umawianie spotkań,
 • wszelkie prace administracyjne leżące w zakresie umiejętności studenta.

Praktykę można więc podjąć m.in. w:

 • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeniowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach kulturalnych i oświatowych,
 • biurach podróży,
 • placówkach kulturalnych.

Praktyki zawodowe nie mogą mieć charakteru pedagogicznego.

7. Student jest odpowiedzialny za znalezienie zakładu pracy, w którym będzie odbywał praktykę. Samodzielność studenta w tej kwestii należy traktować jako istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki – rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej.

8. Studentowi nie przysługują od Uniwersytetu żadne świadczenia finansowe z tytułu praktyki.

9. Student jest kierowany na praktykę na podstawie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a zakładem pracy, w którym student odbywa praktykę (patrz: ścieżka „standardowa”).

10. Student zobowiązany jest do

 • należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków zawodowych,
 • przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w miejscu odbywania praktyki,
 • stosowania się do zaleceń pracodawcy i uwzględniania jego uwag dotyczących wykonywanych zadań.

11. Praktyka jest zaliczana na podstawie raportu opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania.

12. Dziekan może zaliczyć również praktykę zrealizowaną za granicami kraju, praktyki w ramach programu LLP ERASMUS lub praktykę w ramach projektu „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Możliwe jest również zaliczenie praktyk na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (patrz: ścieżka „niestandardowa”).

13. Opiekun praktyk dokonuje rozliczenia praktyk poprzez odpowiedni wpis do indeksu w semestrze czwartym na studiach I stopnia i semestrze trzecim na studiach II stopnia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY – ŚCIEŻKA „STANDARDOWA”

1. Po znalezieniu zakładu pracy student jest zobowiązany dostarczyć opiekunowi praktyk wydrukowane i wypełnione następujące dokumenty:

 • porozumienie (obowiązuje od 2017/2018) w dwóch egzemplarzach (adresowane do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Jolanty Latkowskiej),
 • skierowanie, (obowiązuje od 2017/2018)
 • oświadczenie(obowiązuje od 2017/2018)

Powyższe dokumenty powinny być dostarczone miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

2. Przed rozpoczęciem praktyki student odbiera podpisane dokumenty i przekazuje je pracodawcy.

3. Po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest złożyć u opiekuna praktyk jeden egzemplarz porozumienia, raport z przebiegu praktyki zawodowej oraz opisową opinię-ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej (która obejmować powinna m.in. ocenę przygotowania studenta do podejmowanej w ramach praktyki pracy).

 

WYMAGANE DOKUMENTY – ŚCIEŻKA „NIESTANDARDOWA”

A. Praktyka zagraniczna indywidualna

Studenci, którzy odbywają praktykę za granicą zobowiązani są przywieźć dokument potwierdzający ich praktykę w danej firmie, zawierający następujące informacje:

Pan(i) ………….. student(ka) …………..roku języka ………….. w okresie od ………….. do…………..był na praktyce w …………..gdzie wykonywał następujące czynności …………...

oraz opisową opinię-ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. Wszystkie dokumenty należy następnie przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego i przekazać opiekunowi praktyk. Należy również dołączyć podanie do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia z prośbą o zaliczenie praktyki.

 

B. Praktyki w ramach LLP ERASMUS

Student realizujący praktyki w ramach programu LLP ERASMUS zobowiązany jest dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

- kopię TRAINING AGREEMENT,

- oryginał i tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki (analogiczne jak w przypadku studentów realizujących indywidualną praktykę zagraniczną, patrz: pkt A),

- opisową opinię-ocenę wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej,

- podanie do Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia z prośbą o zaliczenie praktyki.

 

C. Praca zawodowa

Jeżeli student pracuje zawodowo, możliwe jest uznanie pracy zawodowej jako praktyki, pod warunkiem, że wykonywana praca jest zgodna z profilem kształcenia. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako praktyki student dostarcza opiekunowi praktyk wypełniony wniosek, zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające jego zatrudnienie oraz opisową opinię-ocenę wystawioną przez pracodawcę (która obejmować powinna m.in. ocenę przygotowania studenta do pracy zawodowej). Po wydaniu opinii przez opiekuna wniosek jest kierowany do Dziekana. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, którego decyzja dotyczy.

 

AKTY PRAWNE

We wszystkich sytuacjach nieomówionych powyżej należy odwoływać się do odpowiednich aktów prawnych.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Zarządzenie nr 68/2017 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk

Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 26-06-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania studenckich praktyk zawodowych i określenia obowiązków opiekunów praktyk

Uchwała nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn. 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów Uniwersytetu Śląskiego z obowiązku odbywania praktyk zawodowych