Do zawierania porozumień i umów, o których mowa w ust. 1 upoważnieni są dziekani wydziałów. Wzory porozumienia i umowy :

-   POROZUMIENIE o organizacji praktyki zawodowej studentów Uniwersytetu Śląskiego (obowiązuje w roku akademickim 2016/2017)

-   UMOWA o sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne

 

W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej praktyki, student składa do dziekana wniosek wg wzoru:

- WNIOSEK o wyrażenie zgody na zaliczenie  pracy zawodowej studenta jako praktyki

- Wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej praktykę odbyta w ramach projektu pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1.1)

- RAPORT z przebiegu praktyki zawodowej

Opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę i  jest zobowiązany do wydawania studentom skierowań do zakładu pracy lub do szkoły/placówki pedagogicznej na praktykę pedagogiczną: 

S K I E R O W A N I E na podstawie zawartego porozumienia o organizacji praktyki studentów szkół wyższych

Opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę i  jest zobowiązany do odbierania od studentów oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk wg wzoru:

O Ś W I A D C Z E N I E  dotyczące  przestrzegania przepisów obowiązujących w zakładzie pracy