Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch

Problem dialogowości w literaturze francuskiej i frankofońskiej

Zespół zakończył badania dotyczące zjawiska dialogowości w literaturze francuskiej i frankofońskiej. Przeanalizował rozmaite formy tego zjawiska występujące zarówno w prozie narracyjnej jak i teatrze. Dialogowość w teatrze była obiektem badań dr Grażyny Starak. Uwieńczona została przygotowaną do druku rozprawą habilitacyjną A la recherche de l'Autre. L'oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès.

Szczególny przypadek fenomenu kulturowego, jakim jest „peopolisation” uwzględniony został w pierwszym rozdziale przygotowywanej pracy doktorskiej mgr. Adama Knapika.

Wyniki badań zjawiska dialogowości przedstawione zostały w opublikowanej książce dr hab. Katarzyny Gadomskiej La prose néofantastique d’expression française aux XXe et XXIe siècles (Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Ponadto rezultaty badań zostały upublicznione w formie referatów w czasie konferencji naukowych kraju i zagranicą, a także w formie artykułów opublikowanych i złożonych do druku w Polsce i poza jej granicami.

Członkowie zespołu badawczego zbadali dialogowość w literaturach dawnych: przełomu XVIII i XIX wieku (dr Andrzej Rabsztyn) oraz w krótkich formach narracyjnych i w powieściach XIX wieku (prof. dr hab. Magdalena Wandzioch). Badania tego zjawiska uwzględniły również specyficzny dialog między formami literackimi a teoriami naukowymi, które znalazły swoje odbicie w literaturze. (prof.. dr hab. Magdalena Wandzioch). Przedmiotem analiz zespołu były również powinowactwa sztuk i „dialog” różnych form ekspresji artystycznej: malarstwa i literatury, ze szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnego wpływu (dr Aleksandra Komandera). Badania fenomenu dialogowości uwzględniły również dialog międzykulturowy i wielokulturowy obecny w literaturze krajów Maghrebu. Wyniki tych badań przedstawiła dr Magdalena Zdrada-Cok.

Do badań nad zjawiskiem dialogowości dołączyła również mgr Izabela Front, doktorantka, która przygotowuje rozprawę doktorska na temat twórczości Nancy Huston, francuskiej pisarki kanadyjskiego pochodzenia. W jej utworach zjawisko dialogiczności dotyczy „dialogu” odmiennych kultur i języków.

Hybrydyczność wobec konwencji literackich

Celem jest zbadanie hybrydyczności jako kategorii estetycznej i literackiej w literaturze francuskiej od przełomu XVIII i XIX do XXI wieku i w literaturze frankofońskiej: belgijskiej i krajów Maghrebu.

Pierwsze rezultaty badań zostały już przedstawione na kilku międzynarodowych konferencjach naukowych we Francji (dr Aleksandra Komandera, dr Andrzej Rabsztyn, prof. dr hab. Magdalena Wandzioch), w Portugalii (dr Aleksandra Komandera) w Rumunii i Wielkiej Brytanii (dr hab. Katarzyna Gadomska) i konferencjach krajowych (mgr Izabela Front) w formie wygłoszonych referatów.

W badania nad hybrydycznością i konwencjami literackimi wpisuje się też ukończona rozprawa habilitacyjna dr Grażyny Starak A la recherche de l'Autre. L'oeuvre dramatique de Bernard-Marie Koltem. Książka ta jest aktualnie w druku.

Częściowe wyniki badań kategorii estetycznej, jaką jest hybrydyczność zostały też opublikowane w artykułach, które już się ukazały bądź są jeszcze w druku ( mgr Adam Knapik, mgr Izabela Front, dr Magdalena Zdrada-Cok, dr Andrzej Rabsztyn, dr Aleksandra Komandera, dr Grażyna Starak, dr hab. Katarzyna Gadomska, prof. dr hab. Magdalena Wandzioch).

W tę tematykę wpisują się również 2 przygotowywane rozprawy doktorskie: dotycząca twórczości Marca Levy’ego i Guillaume’a Musso, autorów, którzy przekraczają konwencje gatunkowe, a ich pozycja znacząco odbiega od przyjętych dotychczas konwencji społecznych (praca mgr. Adama Knapika) oraz współczesnej pisarki kanadyjskiego pochodzenia Nancy Huston, której polifoniczne ( w ujęciu bachtinowskim) utwory przypominają formę mozaiki (praca mgr Izabeli Front).

Pracownicy zakładu: