Zakład Lingwistyki Tekstu

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Ewa Miczka

Temat badawczy: Dyskurs jako obiekt wielowymiarowy: struktury aksjologiczne, ontologiczne, wypowiedzeniowe i sytuacyjne

Celem projektu Dyskurs jako obiekt wielowymiarowy - struktury aksjologiczne, ontologiczne, wypowiedzeniowe i sytuacyjne jest analiza i opis procesu interpretacji dyskursu, a w szczególności dyskursu mediów i dyskursu specjalistycznego. Korpus będący podstawą empiryczną badań tworzy francuska i włoska prasa tradycyjna i internetowa, a także francuski dyskurs prawny.

Projekt obejmował badania w zakresie semantyki i pragmatyki dyskursu, a w szczególności następujących struktur dyskursu: aksjologicznych, wypowiedzeniowych, informacyjnych, sytuacyjnych, a także struktur świata przedstawionego w dyskursie. Stosując narzędzia kognitywnego opisu tworzenia znaczeń – w języku i w dyskursie – badano relacje między kategoriami konceptualnymi organizującymi wiedzę o świecie a strukturami dyskursu.

Badania dotyczyły też roli metafory, metonimii, synekdochy oraz ironii w procesie tworzenia i interpretowania dyskursów perswazyjnych – szczególnie ich struktur ontologicznych, aksjologicznych i wypowiedzeniowych.

Kolejny wątek badawczy dotyczył interdyscyplinarnych aspektów tworzenia reprezentacji dyskursu, z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez socjologię komunikacji i psycholingwistykę tekstu, a także zastosowania interdyscyplinarnego modelu dyskursu w procesie nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem ponadzdaniowych mechanizmów spójności.

Wyniki badań sposobu formowania struktur informacyjnych, rejestru wypowiedzeniowego, systemu wartości odzwierciedlanego w badanym typie dyskursów (edytorial, fait divers, komentarz, felieton, porada, kodeks prawny) konstruowania świata przedstawionego, a także związków między tym universum dyskursu a modelem sytuacji – rozumianym jako rama doświadczeniowa - wybranym przez interpretatora, pozwoliły na uściślenie semantyczno-pragmatycznych wzorców badanych dyskursów.

W ramach tematu badawczego w r. 2012 opublikowano 5 artykułów naukowych, a kolejne 9 złożono do druku. Wyniki badań zostały też przedstawione w formie 8 referatów na konferencjach naukowych.

Pracownicy zakładu: