S SZ Karcz 2 

 

 Sonia Szramek Karcz

 

 

Językoznawstwo romańskie

Projekty badawcze:

 • ProjektBilingwizm nienatywny

  (NNB od angielskiego Non-Native Bilingualism). W części polskiej projektu „NNB in POLAND” badamy rodziny Polaków mieszkających w Polsce i mówiących do swych dzieci w języku obcym.

 • Opis klasy obiektowej „zawody" w ujęciu zorientowanym obiektowo. Słowa klucze do projektu: ujęcie zorientowane obiektowo, klasa obiektowa, obiekt, operatory, elektroniczna baza danych.

Artykuły:

 1. "Enseigner à apprendre du vocabulaire dans le cadre de la présentation des méthodes dites non-conventionnelles en cours de méthodologie", w: Revue de l'Association tchèque des professeurs de français, 2003.
 2. „Description de la classe d'objets de professions dans l'approche orientée objets" w: Semantic relations in language and culture, Krzysztof Bogacki, Anna Miatluk red., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, str 301-308
 3. „La description des noms dans l'EuroWordNet et l'approche orientée objets.” Romanica Cracoviensia, 2011/11, 415-421.
 4. "L'Approche Orientée Objets ou l'EuroWordNet s'adapte mieux à la traduction automatique? Partie I: origines, principes, organisation des données." Neophilologica, 25, 2013: 56–66
 5. "Non-native Bilingualism in Poland – a formulation of the problem”, w: Linguistica Silesiana 35, 2014: 293-330
 6. "L'Approche Orientée Objets ou l'EuroWordNet s'adapte mieux à la traduction automatique? Partie II: hiérarchie, héritage et désambiguïsation." Neophilologica 26: (przyjęte do druku)

Artykuły przyjęte do druku:

 1. Quelques aspects morphologiques de la description des noms de professions dans l'AOO -  przyjęty do druku
 2. Description des noms dans l'Approche Orientée Objets et l'EuroWordNet - la comparaison - przyjęty do druku

Wykaz referatów i odczytów:

 1. Udział w międzynarodowej konferencji „Foreign Language Teacher Education at the Beginning of 21st Century" zorganizowanej przez Fédération internationale des professeurs de langues vivantes:6-7 II 2003 IV Praga.Tytuł referatu: Enseigner à apprendre du vocabulaire dans le cadre de la présentation des méthodes dites non-conventionnelles en cours de méthodologie.
 2. Udział w międzynarodowej konferencji „Relacje semantyczne w języku i kulturze" zorganizowanej przez Katedrę Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku:24-26.10.2005.Tytuł referatu: Description de dans l'approche orientée objets.
 3. Udział w konferencji "pt.: Metody analizy leksykalnej: założenia teoretyczne i zastosowania praktyczne." organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku, Katedrę Neofilologii, Wydział Filologiczny, 2008. Tytuł referatu: Les divergences entre la description ontologique et linguistique des noms désignant les activités humaines.
 4. Udział w konferencji: Spotkanie językoznawców romanistów polskich, 26-27.11.2010, Kraków, Uniwersytet Jagieloński.Tytuł referatu: Comparaison de l'approche orientée objets avec l'EuroWordNet pour la traduction automatique.
 5. Udział w konferencji: LINGWISTYKA STOSOWANA TEORIA I PRAKTYKA DYDAKTYKI, 11-12 kwietnia 2014, Wrocław, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: La méthodologie des recherches dans le bilinguisme non natif : analyse linguistique de COUVERTURE.
 6. Udział w konferencji: LISLAC LINGUISTIC SNAPSHOTS: LANGUAGE AND COGNITION 3 "Exploration in Lexico-Grammar Continuumę, 16-17 maja 2014, Sosnowiec, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski. Tytuł wystąpienia: Konceptualizacja dziecka wielojęzycznego.
 7. Udział w konferencji: 26th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING ''Material culture in studying second/foreign language acquisition and learning."Szczyrk, 22-24 maja 2014, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, tytuł wystąpienia: Attitudes to non-native bilingualism - cultural aspects.
 8. Udział w konferencji: Człowiek-Kultura- Edukacja, 3 czerwca 2014, Starogard Gdański, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, tytuł wystąpienia: Czy można mówić o wielokulturowości w przypadku rodzin nienatywnie bilingwalnych w Polsce?