Zakład Literatury i Kultury Włoskiej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Jarosz

AKSJOLOGICZNE DYLEMATY W PROZIE WŁOSKIEJ PO ROKU 1968

Celem przedsięwziętych badań jest kontynuowanie prac nad specyficzną kondycją człowieka we włoskiej prozie ostatniego półwiecza, usytuowanego na skrzyżowaniu dwóch wizji świata, życia i sztuki, czyli modernizmu i postmodernizmu. Zespół italianistów literaturoznawców (dr A. Chmiel, dr J. Janusz, dr W. Kłosek, dr M. Puto,) prowadzi kilkuletnie badania nad problemem uzależnienia człowieka od technologii i informatyki, skrajnego konsumpcjonizmu, zaburzonych więzi międzyludzkich, ambiwalencji uczuć, napięć między sferą sacrum i profanum, nowej perspektywy śmierci, utraty albo modyfikacja wartości oraz ich narastającego relatywizmu, zmian, jakie zaszły w obrębie tożsamości osobistej i społecznej na trzech obszarach przynależności jednostki: Ja, My, Inni, zjawisko „odmienności” w dzisiejszym nomadycznym i wieloetnicznym społeczeństwie postmodernistycznym, a także postrzeganie i rozumienie funkcji ciała, które wydaję się być fundamentem i elementem łączącym nasze wewnętrzne „Ja” ze światem zewnętrznym. Ważkie miejsce wśród analizowanych tematów zajmują również zjawiska stanowiące elementy rzeczywistości postmodernistycznej, w tym: przemiany społeczne, zmiany zachodzące w środowisku, zmiany w percepcji miejsc/nie-miejsc, czasu, i budowaniu własnej tożsamości. Dzięki specyficznym własnościom formalnym literatura włoska stosuje figury, motywy, wątki i struktury, w których eksploracja ludzkiego losu na granicy odmiennych etapów cywilizacji nabiera szczególnej wyrazistości. W tym kontekście uznano za słuszne poddać dokładniejszej analizie procedury narracyjne, wyznaczniki stylistyczne oraz wątki tematyczne typowe dla najnowszej prozy włoskiej. Ponadto dr Claudio Salmeri prowadzi badania nad kulturowymi aspektami przekładu literackiego w obrębie języków włoskiego, angielskiego i polskiego.

Doktorzy Aneta Chmiel, Małgorzata Puto, Wiesława Kłosek i Claudio Salmeri znajdują się na finalnych, bądź średniozaawansowanych etapach przygotowań do redakcji swoich rozpraw habilitacyjnych, natomiast pani mgr Anna Brandt, której zainteresowania badawcze wpisują się w językoznawstwo kognitywne bada metaforykę dyskursów użytkowych i kulturowych.

Pracownicy zakładu: