Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska

Temat badawczy: Języki iberyjskie jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej  

Celem projektu jest badanie i opis języków hiszpańskiego i portugalskiego oraz ich praktyczne zastosowanie w różnych aspektach życia i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej. Projekt obejmuje:

  • badanie i opis codziennego, potocznego języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz ich użycia w różnych typach tekstów, w tym badanie dyskursu międzykulturowego, gdyż ważną częścią realizowanego projektu są szeroko zakrojone badania kulturowe, a konkretnie:
    • badanie kultur i języków Ameryki Środkowej i Południowej oraz ich wpływ na współczesne kultury i odmiany języka hiszpańskiego i portugalskiego w Ameryce,
    • nauczanie języka hiszpańskiego i portugalskiego jako obcego,
    • przekład literacki oraz przekład specjalistyczny,
    • badania nad literaturą i poezją iberyjskiego obszaru językowego.

Poszczególne aspekty są badane i opisywane przez pracowników zakładu w zależności od ich specjalizacji, a wyniki badań przedstawiane w formie artykułów naukowych, publikacji książkowych, rozdziałów w monografiach wieloautorskich i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, zarówno w Europie jak i w krajach obu Ameryk, oraz wykorzystywane jako tematy wykładów prowadzonych przez naszych pracowników na zaproszenie uniwersytetów krajowych i zagranicznych w ramach zaproszeń indywidualnych, Programu Erasmus i umów międzyuczelnianych.
Wykłady i seminaria w ramach umów międzyuczelnianych i programu Socrates na większości uczelni Półwyspu Iberyjskiego prowadzili dotychczas i dalej prowadzą wszyscy członkowie Zakładu, a wykłady i seminaria na zaproszenia indywidualne w uniwersytetach hiszpańskich, portugalskich, francuskich, i obu Ameryk - prof. UŚ dr hab. Joanna Wilk-Racięska.
W dziedzinie językoznawstwa i traduktologii specjalistycznej teorią podstawową jest lingwistyka kulturowa, będąca narzędziem wielowymiarowym pozwalającym na opis języka z perspektywy dwóch różnych wizji świata, wpisanych w tę samą europejską wizję ramową (w przypadku iberyjsko-polskich badań porównawczych) oraz w zupełnie różne wizje ramowe (w przypadku europejsko-amerykańskich badań porównawczych). Dlatego też analiza i opis systemu języka hiszpańskiego / portugalskiego, a w nim różnych, często niezrozumiałych dla słowiańskiej społeczności lingwistycznej zjawisk językowych z perspektywy semantycznej, w kategoriach gramatyki kognitywnej, pragmatyki a także antropologii językoznawczej pozwala na pełniejsze przedstawienie badanych struktur językowych.
Badania językoznawcze i językoznawczo-tłumaczeniowe prowadzą: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, dr Cecylia Tatoj, dr Anna Nowakowska- Głuszak, dr Sabina Deditius, dr Agnieszka Szyndler, mgr Aniela Kucharska, mgr Zuzanna Lamża, mgr Magdalena Sędek oraz doktorantka współpracująca z Zakładem mgr Sylwia Klos.
Badania kulturowe oraz badania nad dyskursem międzykulturowym prowadzą: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, dr Anna Nowakowska-Głuszak mgr Aniela Kucharska, mgr Magdalena Sędek oraz doktorantki współpracujące z Zakładem: mgr Natalia Wiśniewska i mgr Aleksandra Ziobrowska.
Badania literackie prowadzą: prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, dr Marta Kobiela-Kwaśniewska, dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa.
Badania literaturoznawcze prowadzone w Zakładzie Hispanistyki skupione są wokół szeroko pojmowanej literatury w języku hiszpańskim, ujętej w kontekście zjawisk i przemian, które stanowią o specyfice hispanojęzycznego kręgu kulturowego i prowadzone pod hasłem Literatura hispanojęzyczna: obszary kulturowego porozumienia.
- prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna oraz dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa prowadzą badania komparatystyczne z zakresu literatury i poezji hiszpańskiej i polskiej, a także badania w dziedzinie przekładu;
- dr Marta Kobiela-Kwaśniewska bada literatury pomniejsze Półwyspu Iberyjskiego (galicyjska, katalońska,) w kontekście ich wzajemnych relacji historyczno-kulturowych i literackich z kulturą i literaturą metropolii, tworzoną w Kastylii;

W ramach projektu Języki iberyjskie jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej - badania różnych aspektów języka, literatury i kultury ze szczególnym uwzględnieniem problematyki traduktologicznej, pracownicy i doktoranci Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich IJRiT biorą czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikują artykuły w liczących się czasopismach naukowych w kraju i za granicą, w tym także w czasopismach znajdujących się w bazach ERIH, CIRC, Latindex oraz w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, są autorami własnych monografii oraz rozdziałów w polskich i zagranicznych monografiach wieloautorskich. Są także współredaktorami ok. 10 monografii wieloautorskich.

Pracownicy zakładu: