Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska

Temat badawczy: Język hiszpański jako narzędzie w komunikacji międzykulturowej   

Celem projektu jest badanie i opis języka hiszpańskiego oraz ich praktyczne zastosowanie w różnych aspektach życia i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej. Projekt obejmuje badanie i opis codziennego, potocznego języka hiszpańskiego i jego użycia w różnych typach tekstów, typowo interkulturową aktywność językową: nauczanie języka hiszpańskiego jako obcego, przekład literacki oraz przekład specjalistyczny.

Poszczególne aspekty są badane i opisywane przez  pracowników zakładu w zależności od ich specjalizacji, a wyniki badań przedstawiane w formie artykułów naukowych i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in.: Granada, Madryt, La Laguna, Majorka, Valencia  Valladolid, Oviedo, Chicago, Paryż, Ciudad de Mexico, Guadalajara, Santiago de Chile, etc.) oraz wykorzystywane jako tematy wykładów prowadzonych przez naszych pracowników na zaproszenie uniwersytetów hiszpańskich w ramach Programu Erasmus i umów międzyuczelnianych.

Wykłady i seminaria w ramach programu Socrates Erasmus na uniwersytetach w Madrycie,  León, Granadzie, Valladolid prowadziły dotychczas: prof. dr hab. J.Wilk-Racięska, dr Marta Kobiela-Kwaśniewska,dr Cecylia Tatoj, dr Anna Nowakowska-Głuszak, a wykłady i seminaria na zaproszenie indywidualne w uniwersytecie w León oraz UAM w Ciudad de Mexico i Tecnológico de Monterrey w Monterrey ( Meksyk) - prof. UŚ dr hab. Joanna Wilk-Racięska.

Badania językoznawcze i językoznawczo-tłumaczeniowe prowadzą: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska, dr Cecylia Tatoj, dr Anna Nowakowska- Głuszak, mgr Aleksandra Gajos, mgr Aniela Kucharska.

Badania literackie prowadza: prof. dr hab. Jacek Lyszczyna, dr Marta Kobiela-Kwaśniewska, dr Ewelina Szymoniak, dr Katarzyna Gutkowska-Ociepa i dr Ewa Śmiłek.

Badania kulturowe prowadzą  prof.dr hab. Joanna Wilk-Racięska, dr Ewelina Szymoniak i mgr Aleksandra Gajos.

Wiodącym tematem badawczym zakładu są studia nad językim, literaturą i kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem studiów porównawczych hiszpańsko - polskich.

Badania literaturoznawcze prowadzone w Zakładzie Hispanistyki skupione są wokół szeroko pojmowanej literatury w języku hiszpańskim, ujętej w kontekście zjawisk i przemian, które stanowią o specyfice hispanojęzycznego kręgu kulturowego i prowadzone pod hasłem Literatura hispanojęzyczna: obszary kulturowego porozumienia.

- prof. dr hab. Jacek Lyszczyna prowadzi badania komparatystyczne z zakresu literatury hiszpańskiej i polskiej (kontakty literackie polsko-hiszpańskie w XIX wieku), a także badania w dziedzinie przekładu (poezja Federico Garcíi Lorki oraz Luisa de Góngory; ten ostatni projekt jest realizowany wspólnie z Katedrą Literatury Porównawczej Wydz.Fil.UŚ). Od rozpoczynającego się roku akademickiego w badania nad poezją włączy się także dr Ewa Śmiłek.

- literatury pomniejsze Półwyspu Iberyjskiego (galicyjska, katalońska...) w kontekście ich wzajemnych relacji historyczo-kulturowych i literackich z kulturą i literaturą metropolii, tworzoną w Kastylii (dr Marta Kobiela-Kwaśniewska);  

- najmłodsza proza południowoamerykańska a zasada dialogowości - wobec przeszłości i nowych poznawczych horyzontów, w relacji z potencjalnym czytelnikiem oraz wobec propozycji zachodniej krytyki literackiej (dr Ewelina Szymoniak)

- Badania nad współczesną prozą hispanojęzyczną prowadzi także Katarzyna Gutkowska-Ociepa.

W dziedzinie językoznawstwa i traduktologii specjalistycznej teorią podstawową jest lingwistyka kulturowa, będąca narzędziem wielowymiarowym pozwalającym na opis języka z perspektywy dwóch różnych wizji świata, wpisanych w tę samą europejską wizję ramową. Dlatego też analiza i opis systemu języka hiszpańskiego a w nim różnych, często niezrozumiałych dla słowiańskiej społeczności lingwistycznej zjawisk językowych z perspektywy semantycznej, w kategoriach gramatyki kognitywnej, pragmatyki a także antropologii językoznawczej pozwala na pełniejsze przedstawienie badanych struktur językowych. Pomysłodawcą projektu jest prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska. 

Kolejnym owocem badań nad językiem hiszpańskim z punktu widzenia lingwistyki kulturowej jest będący właśnie na ukończeniu projekt związany z przygotowaniem  Gramatyki opisowej języka hiszpańskiego przeznaczonej przede wszystkim dla tłumaczy ze słowiańskiego kręgu kulturowego. Idea projektu wyrosła bezpośrednio z ogromnego rozwoju traduktologii i wynikłych stąd potrzeb dydaktycznych: braku podręczników do nauki języka i o języku ukierunkowanych na przyszłych tłumaczy. Autorem pracy jest prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska.

W  roku 2013, w ramach projektu Język hiszpański jako narzędzie w komunikacji międzykulturowej- badania różnych aspektów języka, literatury i kultury ze szczególnym uwzględnieniem problematyki traduktologicznej,  pracownicy i doktoranci Zakładu Hispanistyki IJRiT wzięli czynny udział w 17 konferencjach krajowych i międzynarodowych, opublikowali lub złożyli do druku 19 artykułów  i rozdziałów w monografiach wieloautorskich  polskich i zagranicznych, w tym także w czasopismach  znajdujących się w bazach ERIH, CIRC, Latindex oraz w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do druku została również przyjęta 1 monografia wieloautorska (red. Joanna Wilk-Racięska, Anna Nowakowska-Głuszak, Cecylia Tatoj), a 2 kolejne monografie zostały złożone ( dr A. Szyndler, dr S. Deditius) Zakład może się także pochwalić kolejnym awansem naukowym wynikającymi z obrony  pracy doktorskiej dr Ewy Śmiłek, której rozprawa została jednogłośnie zarekomendowana do druku.

Pracownicy zakładu: