Zakład:

Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

językoznawstwo (teoria tłumaczenia, percepcja informacji w świetle pozajęzykowego obrazu świata itd.)

Przebieg kariery naukowej:

 • 2010 r., Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Filologii Obcych.
  Tytuł zawodowy: Doktor nauk humanistycznych
 • 1981 – 1986 r., Erewański Państwowy Instytut Pedagogiczny Języków Obcych. Pięcioletnie studia magisterskie na specjalności język francuski i angielski. Tytuł zawodowy: Mgr romanistyki, anglistyki i pedagogiki (nostryfikowany w Polsce jako równorzędny dyplom ukończenia studiów wyższych oraz tytułem zawodowym magistra edukacji nadawanym przez szkoły wyższe Rzeczypospolitej Polskiej).

Publikacje:

Monografie:

Dyplomacja publiczna w służbie Polakom we Francji, Ostrowiec Św., 2014 r.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Komunikacja interkulturowa i asymilacja Ormian w Polsce (wybrane zagadnienia), w: W dialogu języków i kultur, t. VI, wyd. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 233 – 246.
 2. Argumentacja w świetle kontekstu pozajęzykowego (na przykładzie turecko-ormiańskiego rosyjskojęzycznego dyskursu, w: Studia Rusycystyczne, tom 21, wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 31-38 
 3. Kilka (prób) przemyśleń o „semantic primes” (opartych na percepcji rzeczywistości pozajęzykowej i pozagramatycznej, w The Peculiarity of Man, nr 18, wyd. Adam Marszałek, wyd. Naukowe GRADO, Toruń – Kielce 2013 r.
 4. Granice informacji jako faktu/fałszu historycznego w rosyjskojęzycznym dyskursie medialnym o ormiańsko-tureckim konflikcie, w: The Peculiarity of Man, nr 16, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 r.
 5. Społeczna interakcja pojmowania Konfliktu w stosunkach ormiańsko-tureckich (na podstawie rosyjskojęzycznych mediów XXI wieku), w: Język, Literatura i Kultura Rosji w XXI wieku (teoria i praktyka), pod red. nauk. prof. K. Lucińskiego, wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011 r., s. 135-140.
 6. O porównywalności opanowania poziomów języka rosyjskiego i angielskiego w biznesie, określonych certyfikatami „Poziom bazowy Rosyjskiego i „First Certificate”, w Problemy nauczania języka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji u progu XXI wieku, red. nauk. prof. K. Lucińskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Kielce, 1999 r., str. 65-71.

Podręczniki/skrypty:

Skrypt do nauki Business English dla zajęć w Wyższej Szkole Businessu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św., 1997 r.

Inne:

Książki (autor / współautor)
• Finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim na tle rozwiązań teoretycznych i praktycznych, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Prawo dostępu do informacji, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Unia dla nas, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Poradnik Młodego Obywatela, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Przewodnik Młodego Obywatela, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• XI międzynarodowy jesienny salon sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis” (tłumaczenie katalogu na język angielski), BWA w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św. 2012 r.
• Od neolitu do współczesności. Zarys Kopalni Krzemienia Pasiastego (e-book: erwin.org.pl/aktualnosci/wp-content/uploads/2012/07/krzemionki_publikacja4.pdf, odczyt: 18.12.2014), wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2012 r.
• Polska prezydencja w Radzie UE, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2011 r.
• Traktat z Lizbony w służbie przyszłości, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2011 r.
• X międzynarodowy jesienny salon sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis” (tłumaczenie katalogu na język angielski), BWA w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św. 2010 r.
• Vademecum Sukcesu, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2008 r.
• Od pierwszego etatu do własnej firmy, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2006 r.
• Vademecum Młodego Obywatela, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2006 r.
• W Europie Narodów (w 2 częściach), wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2005 r.
• ABC Small Business’u, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2005 r.
• Wiedza – Twoją Siłą, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2004 r.
• Korzystne Koszty czy Kosztowne Korzyści, Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św. 2004 r.
• Polska a Unia Europejska, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2003 r.
• Vademecum Młodego Przedsiębiorcy – Nowa Edycja, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2003 r.
• Pięć Lekcji o Demokracji, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2003 r.
• Z Ziemi Polskiej do … czyli jak się integrować z Unią Europejską, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2002 r.
• Vademecum Młodego Przedsiębiorcy, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2002 r.
• Seminaria o Unii Europejskiej: UE w pytaniach i odpowiedziach, wyd. Stowarzyszenie ERWIN, Ostrowiec Św., 2000 r.

Artykuł w periodyku naukowym
• Ukształtowanie państwa jako skutek ideologii politycznej, w Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Zeszyt 3, wyd. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Św., 1999 r.

Artykuły w materiałach pokonferencyjnych
• The External Dimension of the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice, in: Facing the challenges in the European Union Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), ed. by E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Polish European Community Studies Association, Warsaw 2015, p. 95-106
• Rola państwa w przemianach społeczno-gospodarczych w Armenii po 1991 roku, w Człowiek a Rynek, pod red. prof. Sł. Partyckiego, wyd. KUL, Lublin, 2004 r., t. 1, s. 435-441.

Artykuł w periodyku społecznym
• Zimne sądy po gorącej awanturze, w Angora, nr 33, 16.08.2009 r., str. 69-70
Artykuły internetowe
• Teoria Pawłowa o sowieckim faszyzmie, Portal Spraw Zagranicznych psz.pl, 04.10.2009 r.
• Źle się dzieje w państwie Moskiewskim (ale gorzej jest na Kaukazie), Portal Spraw Zagranicznych psz.pl, 30.08.2009 r.
• Moralność a ideologia demokracji, Polska Sieć Filozoficzna, www.psf.org.pl, 2004 r.

Raporty z badań
• 2004 r.: autor i realizator projektu badawczego „Unia korzystnych kosztów. Podsumowanie pierwszych efektów akcesji Polski do UE” wyniki badań zostały przedstawione w publikacji Korzystne Koszty czy Kosztowne Korzyści (grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: umowa z 8.11.2004r., nr 951/2004).

Granty i projekty badawcze:

 1. 2016-2018 r.: uczestnictwo w projekcie „Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny)”. Projekt sfinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r.- IV edycja, moduł "Rozwój" 2 b (projekt jest w trakcie realizacji).
 2. 2016-2019 r.: Udział w projekcie badawczym ERAZMUS + (Promoting internationalization of research through establishment and operationalization of Cycle 3 Quality Assurance System in line with the European Integration Agenda / C3QA) we współpracy z Armenią, Francją, Hiszpanią, Ukrainą, Mongolią itd.
 3. 2017 r.: współautor i realizator projektu „Aktywny Senior!” dla 80 osób w wieku 60+ z zakresu aktywizacji i partycypacji społecznej seniorów (grant ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020). Projekt został zrealizowany.
 4. 2017-2018 r.: współautor i realizator projektu „Przedsiębiorczość w 4G” z zakresu multimedializacji przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, celem interaktywnej aktywizacji ekonomicznej młodzieży poprzez wdrożenie modelu inkubowania innowacji społecznych w w/w zakresie. Projekt sfinansowany przez ECORYS POLSKA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończony, rozliczony. Projekt zakwalifikował się jako wzorcowy i został wybrany do upowszechnienia na terenie całej Polski.
 5. 2014 r.: współautor i współrealizator projektu badawczego Polski hydraulik, czy …? Dyplomacja publiczna w służbie Polakom we Francji. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wyniki badań w zakresie współpracy w dziedzinie percepcji Polaków we Francji oraz Francuzów w Polsce ze szczególnym uwzględnienie aspektu językowego dyplomacji publicznej (wnioski i rekomendacje strategiczne) zostały podsumowane w publikacji (umowa z MSZ nr BDG-739/2014).
 6. 2013 r.: współautor i współrealizator projektu badawczego Ściana Wschodnia RP – Ukraina Zachodnia. Partnerstwo strategiczne?. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wyniki badań w zakresie znaczenia i wpływu język ukraińskiego na mentalność mieszkańców poradzieckiej Ukrainy oraz proeuropejskiej koncepcji kierunków i priorytetów współpracy międzynarodowej na obszarze trzech województw Ściany Wschodniej RP z Ukrainą Zachodnią zostały podsumowane w publikacji naukowej Ściana Wschodnia RP – Ukraina Zachodnia. Partnerstwo strategiczne? (umowa z MSZ nr BDG-4789/2013).
 7. 2012 r.: współautor i współrealizator projektu badawczego Efektywne finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim (propozycje rozwiązań w zakresie sposobu finansowania zadań samorządowych). Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu Dotacji „Fundusze europejskie na poziomie NSS” - V edycja. Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji naukowej Finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim na tle rozwiązań teoretycznych i praktycznych (umowa z MRR nr DKS/BDG-II/POPT/99/12).
 8. 2011 r.: autor i wykładowca projektu Traktat lizboński w służbie przyszłości (75 godzin seminariów). Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji o tej samej nazwie i służą jako Zestaw dydaktyczno-treningowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w regionie ostrowieckim dla dodatkowych zajęć z przedmiotów Wiedza o społeczeństwie i Podstawy przedsiębiorczości (grant Komisji Europejskiej: umowa z dnia 19.01.2011 r., nr 8/2010).
 9. 2008 r.: Ekspert zewnętrzny do spraw Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
 10. 2007 r.: autor i wykładowca projektu dydaktyczno-badawczego Obywatel - Urząd - Prawo (435 godzin seminariów). Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji Obywatel - Urząd - Prawo i wykorzystane, jako skrypt podczas seminariów i warsztatów z zakresu praw obywatelskich oraz dostępu do informacji publicznej dla 450 uczestników (grant Komisji UE: umowa z 15.12.2006 r., nr 8190/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02./RM/01).
 11. 2007 r.: autor i wykładowca projektu dydaktyczno – badawczego Od pierwszego etatu do własnej firmy – kreowanie aktywnych postaw na rynku pracy. Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji Od pierwszego etatu do własnej firmy – kreowanie aktywnych postaw na rynku pracy, która służyła jako Zestaw dydaktyczno – treningowy m. in. dla seminariów i warsztatów z zakresu zakładania mikro i małego przedsiębiorstwa oraz pozyskiwania i zarządzania funduszami strukturalnymi dla 450 osób (grant Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: umowa z 29.08.2006 r., nr 48).
 12. 2005 r.: autor i wykładowca projektu dydaktyczno – badawczego ABC – Small Businessu dla 300 osób z powiatu ostrowieckiego. Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji ABC – Small Business’u i wykorzystane podczas seminariów oraz warsztatów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i pozyskiwania pomocy UE (grant Ministerstwa Polityki Społecznej: umowa z 28.07.2005r., nr 9).
 13. 10. 2004 r.: autor i realizator projektu badawczego Unia korzystnych kosztów. Podsumowanie pierwszych efektów akcesji Polski do UE. Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji Korzystne Koszty czy Kosztowne Korzyści (grant Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: umowa z 8.11.2004r., nr 951/2004).
 14. 11. 2001 r.: autor i wykładowca projektu badawczego Zasady zarządzania funduszami UE w Polsce i Unii Europejskiej – polityka czy ekonomia. Wyniki badań zostały wdrożone w ponad 150 mikro i małych przedsiębiorstwach.
 15. 12. 2000 – nadal: autor i koordynator projektu badawczego Języki demokracji – Angielski, Francuski i Rosyjski. Wyniki są wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych z młodzieżą m. in. w zakresie edukacji językowej

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Prelegent międzynarodowej konferencji Przestrzenie Przekładu 3 organizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ w Sosnowcu (26-27 października 2017 r.).
 2. 2017 r.: prelegent międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej pt. W dialogu języków i kultur, organizowanej przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie (1-2 czerwca 2017 r.).
 3. 2016 r.: prelegent międzynarodowej konferencji naukowej pt. Minor Cultures in Dialogue, organizowanej przez Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ (26-27 maja 2017, UŚ w Katowicach).
 4. 2015 r.: panelista międzynarodowej konferencji pt. Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) (14-15 maja 2015, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
 5. 2014 r.: moderator konferencji naukowej Ćwierć wieku demokracji. Życie publiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (1989-2014), Ostrowiec Św., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 27-28 marca 2014 r.
 6. 2012 r.: prelegent XVII Międzynarodowej Konferencji Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Opozycja II: Człowiek a społeczeństwo, Kielce – Staszów, Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UJK w Staszowie, przy współpracy z Instytutem Filologii Obcych UJK, Uniwersytetem Narodowym im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Moskwie.
 7. 2011 r.: prelegent XVI Międzynarodowej Konferencji Fundamentalne Kategorie Ludzkiego Poznania (Świat i Jego Obraz/y), Kielce – Staszów, Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UJK w Staszowie, przy współpracy z Instytutem Filologii Obcych UJK, Uniwersytetem Narodowym im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Moskwie.
 8. 2011 r.: prelegent Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego J. Buzka i Marszałka Sejmu RP G. Schetyny: referat pt. Proces asymilacji Ormian w Polsce (wybrane zagadnienia) / The process of the Armenians’ assimilation in Poland: Selected issues, Lublin
 9. 2010 r.: prelegent Międzynarodowej Konferencji Konflikt Cywilizacji czy Cywilizacja Konfliktów: Przyszłość Człowieka w Społeczeństwie Konsumpcyjno-informacyjnym, Kielce – Staszów, Instytut Nauk Politycznych WZiA, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 10. 2010 r.: prelegent VII Międzynarodowej Konferencji Naukowa Język, Literatura i Kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, Kielce, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego.
 11. 2004 r.: prelegent międzynarodowej konferencji Człowiek a Rynek w Nałęczowie, na zaproszenie Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 12. 2002 r.: prelegent XII Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, na zaproszenie Instytutu Wschodniego: panel dyskusyjny Biznes i organizacje pozarządowe w budowie społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo – Wschodniej.
 13. 2002 r.: prelegent konferencji Organizacje pozarządowe a państwo – Partnerstwo dla polityki zagranicznej w Warszawie na zaproszenie Fundacji im. St. Batorego
 14. 1986 r. prelegent Ogólnozwiązkowej konferencji naukowej studentów (Armenia).
 15. 1986 r.: prelegent XXII konferencji naukowej Instytutu Języka Rosyjskiego i Obcych im. W. Briusowa w Erewanie (dyplom honorowy za I miejsce w zakresie najlepszych badań naukowych w zakresie językoznawstwa).
 16. 1986 r.: prelegent Konferencji Naukowej Instytutu Języka Rosyjskiego i Obcych im. W. Briusowa w Erewanie (dyplom honorowy za najlepsze studenckie badania naukowe w zakresie językoznawstwa).
 17. 1985 r.: prelegent XXI konferencji naukowej Instytutu Języka Rosyjskiego i Obcych im. W. Briusowa w Erewanie (dyplom honorowy za najlepsze badania naukowe w zakresie językoznawstwa).
 18. 1983 r.: prelegent XX Miedzyuczelnianej Konferencji (honorowy dyplom Naukowego Stowarzyszenia Studentów Armenii za rosyjskojęzyczny referat podsumowujący badania z zakresu językoznawstwa).
 19. 1982 r.: prelegent XIX Miedzyuczelnianej Konferencji (dyplom Ministra Wyższej i Średnio Specjalistycznej Edukacji Armenii oraz Naukowego Stowarzyszenia Studentów Armenii za referat podsumowujący badania naukowe z zakresu językoznawstwa).