Publikacje:

 1. 1998 «Le rôle et la place de la traduction dans l’évolution des méthodes de l’enseignement des langues étrangères», in  Training of Translators and Interpreters, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków obcych i Ekonomii à Częstochowa, Educator.
 2. 2000 „Metoda komunikacyjna – więcej cieni czy blasków – fiasko czy sukces – a może jedno i drugie ?” in „Języki Obce w Szkole” 2/3, III nagroda w konkursie.
 3. 2000 „Czynniki warunkujące efektywność kształcenia językowego w ramach programu kolegiów języków obcych”, in „Prace Naukowe WSP w Częstochowie” „Germanische Texte II”, red. G.Kurpanik – Malinowska, J.Lawnikowska – Koper, S.Podobiński.
 4. 2001 „Analiza i/czy synteza. Wpływ kierunku myślenia na nauczanie języka obcego na poziomie zaawansowanym”, in Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą , Bydgoszcz, BORA.
 5. 2001 «Les résultats de l’enseignement/apprentissage des langues étrangères analysés sous l’angle de l’efficacité de l’activité de penser analytique et synthétique. Réflexions linguistiques et didactiques», in Europejczycy. Czasopismo dla młodych nauczycieli akademickich, No 1, Bydgoszcz, BORA.
 6. 2002 «L’influence de l’activité de penser analytique et synthétique sur l’enseignement/apprentissage de la langue française au niveau avancé», in Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature, Varsovie, Centre de Civilisation Française et d’Études Francophones à l’Université de Varsovie.
 7. 2002 „Między dwiema półkulami i czterema mózgami” in Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Badania i refleksje. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 8. 2002 „Czy można skutecznie stosować metodę ugruntowaną teoretycznie post factum” In Język rodzimy a język obcy – komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Ogólnopolskiego Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW I Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29-30 maja 2000r., pod red. Andrzeja Kopczyńskiego i Urszuli Zaliwskiej-Okrutnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. 2002 „Synthétiser dans le processus de l’enseignement/apprentissage de LE”. in Points communs: linguistique, glottodidactique, traductologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. 2003 Monografia: Utilité de l’activité de penser analytique et synthétique dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères à l’exemple de la langue française. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 11. 2005 „Zamiast podręcznika – Internet”. In Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Red. Karpińska – Szaj K., Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask.
 12. 2005 „Computer based teaching in distance learning Department of Philological Faculty”, współautor wraz z H.Widłą, in „Journal of Medical Informatics & Technologies”, vol. 9, october 2005, Wydany przez Zakład Systemów Komputerowych Uniwersytetu Śląskiego.
 13. 2006 „Kształcenie nauczycieli języków obcych w globalnym społeczeństwie informacyjnym” in Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Red. Krieger-Knieja J., Paprocka-Piotrowska U., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 14. 2007 „Programy pozwalające na tworzenie multimedialnych interaktywnych ćwiczeń do nauki języków obcych – ich zalety i ograniczenia”. In Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Red. Jodłowiec M., Niżegorodcew A., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 15. 2008 „Les multimédias dans la formation des enseignants des langues étrangères – histoire du projet réalisé par les étudiants dans le cadre d’un séminaire de maîtrise”, in Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka. Red. Florczak J., Gajos M., Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 16. 2009 „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu procesów myślowych w trakcie nauki języka obcego”. In Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, pod red. Mirosława Pawlaka, Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego, Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.
 17. 2011 „Multimedia  na  lekcji  języka  obcego. Przykład  wykorzystania  programów narzędziowych do  tworzenia  interaktywnych  i  multimedialnych  pomocy do  nauki języków obcych.” In Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych, pod redakcją Mirosława Pawlaka i Bartosza Wolskiego, Wydawnictwo PWSZ w Koninie oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 18. 2011 „Gdy nauczyciel staje się uczniem – o indywidualnych potrzebach nauczycieli języka francuskiego uczestniczących w szkoleniach z zakresu stosowania nowych technologii w nauczaniu języków obcych”. In Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się, pod redakcją Jolanty Knieji i Sebastiana Piotrowskiego. Towarzystwo Naukowe KUL i KUL, Lublin.

Złożone do druku:

 1. «L’enseignant d’une langue étrangère face à la subjectivité des processus cognitifs» (złożone do druku – Brno 2009 – artykuł wygłoszony na Konferencji Sujet et subjectivité,Brno 25.-28.9. 2009, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Faculté des Lettres, Institut de Langues et Littératures Romanes
 2. „Nowe technologie w kształceniu nauczycieli języków obcych” (Kraków 2011)

Inne publikacje:

 1. Tłumaczenie dialogów z języka polskiego na język francuski do II wydania podręcznika do nauki języka polskiego dla obcokrajowców Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych,  Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001 (wydanie I).
 2. Korekta francuskiej części słownika English, french, german, spanish, polish, russian. Illustrated technical dictionnary on metalforming. Wilhelm Gorecki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 3. Dla czasopisma «Bulletin de l’Association des Professeurs de Français en Pologne Prof-Europe», no 5, w rubryce Spécial lectures / Coin littéraire, refleksje po lekturze książek:Fisher R., 1999: Uczymy jak się uczyć. WSiP, Warszawa;Fisher R., 1999: Uczymy jak się myśleć. WSiP, Warszawa.
 4. „Multimédia au service du professeur de FLE” w Découverte de la Belgique francophone, cahier pédagogique élaboré dans le cadre du projet des Classes francophones en Silésie, red. Renata Klimek- Kowalska, Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur, 2010

Publikacje popularno-naukowe, elektroniczne przygotowane dla Wydawnictwa Szkolnego PWN:

 1. 2010 Pierwsze kroki w używaniu multimediów na lekcji języka francuskiegohttp://wszpwn.com.pl/pub/FRANCUSKI/pret-a-porter/kwiecien_2010/fr_ex_1_IV.pdf
 2. 2010 Przykłady francuskojęzycznych zasobów dydaktycznych dostępnych w Interneciehttp://wszpwn.com.pl/pub/FRANCUSKI/pret-a-porter/wrzesien_2010/fr_ex_1_V.pdf
 3. 2010 Tworzymy prezentację multimedialnąhttp://www.wszpwn.pl/pub/FRANCUSKI/pret-a-porter/pazdiernik_2010/fr_ex_1_X.pdf

Przyjęte do druku w 2010 / 2011:

 1. Tworzymy pomoce interaktywne do nauki języka francuskiego - I część.
 2. Tworzymy pomoce interaktywne do nauki języka francuskiego - II część.
 3. Tworzymy pomoce interaktywne do nauki języka francuskiego - III część.
 4. Tworzymy WebQuest.
 5. Multimedia w pracy metodą projektu.
 6. E-portfolio.

Udział w konferencjach:

 1. 1996 Doskonalenie programów i metod nauczania języków obcych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 9 grudnia 1996.Referat pt „Czynniki warunkujące efektywność kształcenia językowego w ramach programu kolegiów języków obcych"
 2. 1997    II Międzynarodowa Konferencja Translatoryczna, Częstochowa, 28 maja 1997.Referat pt „Place de la traduction dans l'histoire de l'enseignement des langues étrangères"
 3. 2000 XXI Ogólnopolskie Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski 29-30 maja 2000.Referat pt. Czy można skutecznie stosować w nauczaniu języków obcych metodę udowodnioną post factum
 4. 2000  Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą, Bydgoszcz, Akademia Bydgoska, 20 listopada 2000.Referat pt. Analiza i/czy Synteza. Wpływ kierunku myślenia na nauczanie języka obcego na poziomie zaawansowanym
 5. 2002 Autonomizacja studentów a efektywność dydaktyki na poziomie zaawansowanym. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 4-5.02.2002.Referat pt. Między dwiema półkulami i czterema mózgami.
 6. 2002 Międzynarodowa Konferencja "Points communs : linguistique, glottodidactique, traductologie", Uniwersytet Łódzki, 6-8.06.2002. Referat pt. Synthétiser dans le processus de l'enseignement/apprentissage de LE
 7. 2004 Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania" Poznań, 27 – 29 września 2004. Referat pt. Zamiast podręcznika – Internet.
 8. 2005 Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych" Lublin - UMCS-KUL- PTN; 12 -14 wrzesień 2005.Referat pt. Kształcenie nauczycieli języków obcych w globalnym społeczeństwie informacyjnym.
 9. 2006 „e - kształcenie w kolegiach - nowe standardy" Konferencja zorganizowana przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku -Białej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz CODN. Bielsko-Biała 11 - 12 maja 2006.
 10. 2006  Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku: I. Dwujęzyczność i wielojęzyczność w edukacji. Integracja kształcenia językowego z kształceniem ogólnym i zawodowym. II. Ewaluacja programów, materiałów do nauczania i oceniania oraz osiągnięć uczniów. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie wraz z Zarządem Głównym PTN. Kraków 11 – 13 września 2006.Referat pt. Programy pozwalające na tworzenie multimedialnych interaktywnych ćwiczeń do nauki języków obcych - ich zalety i ograniczenia.
 11. 2007 Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych Wrocław. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu oraz Zarząd Główny PTN. Wrocław 10 - 12 września 2007.Referat pt. Multimedia w kształceniu nauczycieli języków obcych - historia pewnego projektu realizowanego w ramach seminarium magisterskiego.
 12. 2007 Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych - teoria i praktyka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 4 - 6 października 2007.Referat pt. Les multimédias dans la formation des enseignants des langues étrangères - histoire du projet réalisé par les étudiants dans le cadre du séminaire de maîtrise.
 13. 2007 Nauczanie na odległość jako nowoczesny sposób nauczania w społeczeństwie komunikacyjnym. Konferencja zorganizowana przez TENET Edu Manage Tech, Zabrze 23 października 2007.
 14. 2008 Enseignement et apprentissage du français au coeur de la francophonie. 1er Congrès des Professeurs de français. Pułtusk 25 – 27 kwietnia 2008.
 15. 2008 Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Konferencja zorganizowana przez Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu , Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zarządem Głównym PTN. Kalisz 8 – 10 września 2008.Referat pt. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu procesów myślowych w trakcie nauki języka obcego.
 16. 2009 Języki obce w szkole - drugi język obcy w gimnazjum. V Gliwickie Forum Edukacyjne. Gliwice 13 marca 2009.Referat pt.: Nauczanie / uczenie się języka obcego. Wprowadzenie drugiego języka obcego w gimnazjum - wyzwania i obawy.
 17. 2009 Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ. Sosnowiec 7 - 9 września 2009.Referat pt.: Od wyników pracy badawczej do ich prezentacji. O porządkowaniu danych i wyborze ich graficznej prezentacji na przykładzie badań glottodydaktycznych.
 18. 2009 Sujet et subjectivité. Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Gallica i Instytut Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Brno 25 - 28 września 2009.Referat pt.: L'enseignant d'une langue étrangère face à la subjectivité des processus cognitifs.
 19. 2009 „E-kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Nowe standardy", IV Ogólnopolska Konferencja organizowana przez MEN, CODN oraz Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 3 - 4 grudnia 2009.
 20. 2010 Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Lublin 6 - 8 września 2010.Referat pt. : Gdy nauczyciel staje się uczniem - o indywidualnych potrzebach nauczycieli języka francuskiego uczestniczących w szkoleniach z zastosowania Nowych Technologii w nauczaniu języków obcych.
 21. 2010 IV Forum Frankofońskie. Pszczyna 8 października 2010.Referat pt. Internet zamiast podręcznika?
 22. 2011 Nowe technologie w służbie społeczeństwu XXI wieku. I Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Digicorp Beata Vogt, Piotr Vogt, Koło Naukowe KWADRAT Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie, Koło Naukowe IMAGO Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 22  lutego 2011.Referat pt. Nowe technologie w kształceniu nauczycieli języków obcych.
 23. 2011 Dyskurs edukacyjny w klasie językowej. Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Kalisz, 12-14 września 2011 r.Referat pt. Specyfika konstruowania i zarządzania dyskursem w nauczaniu wykorzystującym elementy e-learningu.