Zakład:
Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Stanowisko:
adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Zasadniczym przedmiotem badań jest m.in.:

 • przydatność glottodydaktyczna dokumentów autentycznych handlowych w procesie nauczania języka francuskiego jako obcego specjalistycznego,
 • ewaluacja częstości występowania terminologii specjalistycznej, tzn. handlowej i biznesowej w tekstach autentycznych i spreparowanych do celów dydaktycznych.

Pytania badawcze:

 • W jakim stopniu praca z handlowymi dokumentami autentycznymi pomaga osobom uczącym się francuskiego języka handlowego w akwizycji terminologii specjalistycznej?
 • Jakie kompetencje można rozwinąć w wyniku pracy z autentycznymi tekstami handlowymi?
 • Czy praca ze specjalistyczną dokumentacją autentyczną na zajęciach poprawia poziom percepcji/recepcji słownictwa fachowego?
 • Jakie korzyści możemy osiągnąć w procesie nauczania języków obcych poprzez pracę z tekstami specjalistycznymi?
 • Jakie typy pamięci ludzkiej odgrywają najistotniejszą rolę w procesie recepcji terminów specjalistycznych?

Zainteresowania naukowe:

 • pedagogika,
 • glottodydaktyka,
 • dydaktyka,
 • język specjalistyczny (francuski język handlowy, język biznesu)
 • pschypedagogika,
 • neurolingwistyka,
 • językoznawstwo stosowane,
 • metodyka nauczania języków obcych.

Przebieg kariery naukowej:

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Publikacje:

Monografie:

 • Markowski Grzegorz, Perception du lexique spécialisé. Études d'efficacité de différents textes. 2008, Katowice, Wyd. UŚ, praca naukowa nr 2608, str. 180.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Markowski Grzegorz, Funkcje stymulujące technik zabawowych w procesie akwizycji języków obcych na przykładzie języka francuskiego. 2001, Teoria i praktyka dydaktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Red. J. Arabski, Katowice, Wyd. UŚ, str. 54-60.
 2. Markowski Grzegorz, Różnorodność rozwiązań instytucjonalnych i podejść metodologicznych w zakresie wczesnego nauczania języków obcych zalecanego przez Radę Współpracy Kulturalnej Unii Europejskiej. 2002, Studia Neofilologiczne 3 - Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Red. P. Płusa, I. Świtała, Częstochowa, str. 35-41.
 3. Markowski Grzegorz, Sprawozdanie z projektu opracowanego przez Radę Współpracy Kulturalnej Unii Europejskiej. L'enseignement des langues étrangères à l'école primaire (5-6 ans/10-11ans). 2002, Studia Neofilologiczne 3 - Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Red. P. Płusa, I. Świtała, Częstochowa, str. 391-392.
 4. Markowski Grzegorz, Możliwości przyśpieszenia recepcji w procesie nauczania języka francuskiego specjalistycznego z wykorzystaniem tekstów autentycznych korespondencji handlowej. 2004, Neofilolog, 25, Poznań, str. 31-35.
 5. Markowski Grzegorz, Możliwości przyśpieszenia recepcji w procesie nauczania języka francuskiego specjalistycznego z wykorzystaniem tekstów autentycznych korespondencji handlowej. 2005, Strategie czytania ze zrozumieniem, Red. P. Płusa, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa, str. 21-25.
 6. Markowski Grzegorz, Quelques considérations à propos de l'évaluation linguistique et de l'utilité glottodidactique des documents en français langue de spécialité. 2004, Actes du 8e Séminaire international d'études doctorales, Prešov, str. 269-273.
 7. Markowski Grzegorz, Rola autentycznych dokumentów handlowych w procesie nauczania specjalistycznego języka francuskiego jako obcego. 2004, Neofilolog, 26, Poznań, str. 91-94.
 8. Markowski Grzegorz, Rola i zadania nauczyciela w zakresie wczesnego nauczania języków obcych w jednoczącej się Europie. 2005, Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, str. 246-250.
 9. Markowski Grzegorz, Types et rôle de la mémoire humaine. 2005, Synergies Pologne, 1, Kraków, str. 100-105.
 10. Markowski Grzegorz, Gry leksykalne w nauczaniu francuskiego języka handlowego. 2006, Języki Obce w Szkole, 2, Warszawa, str. 53-57.
 11. Markowski Grzegorz, Utilité didactique des textes authentiques dans l'enseignement du français langue étrangère des affaires aux adultes. 2006, Synergies Pologne, 2, Kraków, str. 132-138.
 12. Markowski Grzegorz, Rola gier i zabaw w nauczaniu dorosłych na przykładzie francuskiego języka specjalistycznego jako obcego. 2007, Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. TOM I, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, str. 75-80.
 13. Markowski Grzegorz, L'influence de l'âge des jeunes apprenants sur leur attitude envers le processus d'apprentissage de la langue étrangère. 2008, Synergies Pays Scandinaves, 3, Arhus, str. 45-50.
 14. Markowski Grzegorz, Cele nauczania specjalistycznego języka francuskiego na lektoratach w szkołach wyższych. 2009, Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania języków obcych. Red. M. Grabara, Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 105-112.
 15. Markowski Grzegorz, Komunikacja międzykulturowa, a proces nauczania dorosłych francuskiego języka specjalistycznego jako obcego. 2009, Neofilolog, 33, Poznań, str. 239-246.
 16. Markowski Grzegorz, Krótkie rozważania na temat komunikowania międzyludzkiego. 2010. W: Zrozumieć Innego. Współczesne problemy komunikacji międzykulturowej. Red. O. Glebova, M. Niemiec-Knaś, Częstochowa: Wydawnictwo AJD, str. 99-105.
 17. Markowski Grzegorz, Autentyczny tekst pisany jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu dorosłych komunikowania się w języku specjalistycznym. 2011, Neofilolog, 37, str. 109-121.
 18. Markowski Grzegorz, Etude comparative de la fréquence du lexique dans de divers textes spécialisés. De l’utilité didactique du texte authentique, 2012, Synergies Algérie, 16, str. 163-176.
 19. Markowski Grzegorz, Analyse de la densité de la terminologie spécialisée à l’exemple des textes provenant des manuels de français langue des affaires. 2012. W: Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları. The Translation Problems and Solutions in Turkey in the Process of Admission to EU. Red. I. Siğirci, A. Güneş, Z. Tok, Kırıkkale: Wydawnictwo Uniwersytetu w Kirikkale, str. 367-375.
 20. Markowski Grzegorz, Artur Pałasz, Damien Lapray, Christelle Peyron et al, Dual orexin receptor antagonists – promising agents in the treatment of sleep disorders. 2013, The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge University Press.
 21. Markowski Grzegorz, Artur Pałasz, Ewa Gołębiewska-Rojczyk et al, Neurolight – astonishing advances in brain imaging. 2014, The International Journal of Neuroscience.

Granty i projekty badawcze:

 • Udział w projekcie Komercjalizacja drogą do sukcesu. Profesjonalny biznes plan. Nr POKL.04.02.00-00-010/11.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2000, Katowice, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nauczanie dzieci języków obcych.
 2. 2001, Częstochowa, I Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Centrum Etyki nt. Kierunki zastosowania etyki biznesu zgodnie z propozycjami Unii Europejskiej.
 3. 2001, Poznań, III Konferencja Regionu Europy Centralnej FIPLV nt. Europejski Rok Języków Obcych 2001.
 4. 2002, Katowice, Konferencja Naukowa nt. Współczesne metody nauczania języka francuskiego. Elementy realioznawstwa, a zastosowanie dokumentów autentycznych.
 5. 2003, Zielona Góra, Konferencja Naukowa PTN nt. Integracja w nauczaniu języków obcych.
 6. 2004, Prešov, Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie.
 7. 2004, Poznań, Konferencja Naukowa PTN nt. Nauka Języków Obcych w Dobie Integracji Europejskiej: Tendencje, Problemy, Zadania.
 8. 2005, Ustroń, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna nt. Języki obce przepustką do zjednoczonej Europy i świata.
 9. 2005, Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kulturoznawcza funkcja gier Gra jako medium, tekst i rytuał.
 10. 2009, Częstochowa, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. Języki Obce w Szkołach Wyższych.
 11. 2009, Warszawa, Konferencja Naukowa PTLS nt. Lingwistyka Stosowana jako nauka.
 12. 2009, Częstochowa, Konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy komunikacji międzykulturowej (aspekty językowe, literackie, socjologiczne oraz glottodydaktyczne).
 13. 2010, Sosnowiec, Interdyscyplinarna Konferencja nt. Game Day 2010.
 14. 2010, Katowice, Konferencja nt. Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii - od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu.
 15. 2010, Warszawa, Konferencja Naukowa PTLS nt. Lingwistyka stosowana - pespektywy i strategie rozwoju.
 16. 2010, Lublin, Międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna nt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w nauczaniu języków obcych.
 17. 2010, Chełm, Konferencja Naukowa nt. Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce.
 18. 2011, Katowice, Kongres Języka Polskiego.
 19. 2011, Katowice, Konferencja nt. Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych.
 20. 2011, Kirikkale, I Międzynarodowy Kongres Traduktologii nt. En Voie de l'Entrée à l'UE, Problèmes de Traduction en Turquie et Moyens de Solution.
 21. 2013, Częstochowa, II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Neofilologie na przełomie tysiącleci. Porozumienie i dialog na płaszczyźnie wielokulturowej. Tekst – Dyskurs – Komunikacja.
 22. 2013, Augsbourg, X Międzynarodowy Kongres Traduktologii nt. Procesos interlinguales, lenguas de cultura internacionales y contextos interculturales.
 23. 2013, Bukareszt, II Międzynarodowy Kongres nt. Langage(s) et traduction: Figement et imaginaire linguistique.
 24. 2016, Katowice, Kongres Oświaty.
 25. 2016, Santander, XIII Międzynarodowy Kongres Traduktologii nt. XIII Międzynarodowy Kongres Traduktologii nt. La teoría y la práctica de la traducción: traducciones y traductores.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Specjalistów EKSPERT, Rzeszów, członek Stowarzyszenia
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Poznań, członek PTN
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, członek PTLS
 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja Językoznawstwa, członek PAN.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • 1999 r. - 2004 r.: Uniwersytet Śląski, Katowice Kolegium Języka Biznesu - egzaminator Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2001 r. - 2005 r.: Uniwersytet Śląski, Katowice Kolegium Języka Biznesu - egzaminator Komisji przeprowadzającej egzaminy I i II stopnia Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • 2006 r.: Olimpiada Języka Francuskiego (Komitet Okręgowy: Katowice) egzaminator
 • 2011 r.: Olimpiada Języka Francuskiego (Komitet Okręgowy: Katowice) egzaminator.
 • 2000 r. – 2003 r.: Promotor prac licencjackich, Uniwersytet Śląski, Katowice Kolegium Języka Biznesu
 • 2006 r. – 2010 r.: Promotor oraz recenzent prac magisterskich z zakresu glottodydaktyki, dydaktyki oraz metodyki nauczania języka francuskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
 • 1999 r. – 2004 r.: Opiekun praktyk studenckich i stażów zawodowych, Uniwersytet Śląski, Katowice Kolegium Języka Biznesu
 • 2013 r. – 2016 r.: Opiekun pedagogicznych praktyk studenckich, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Filologiczny, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
 • 2008 r. – 2012 r.: Reprezentant Młodszych Pracowników Naukowych w Radzie Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Filologiczny
 • 2012 r. – 2016 r.: Reprezentant Młodszych Pracowników Naukowych w Radzie Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Filologiczny
 • 2016 r. – 2020 r.: Reprezentant Młodszych Pracowników Naukowych w Radzie Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Filologiczny
 • 2012 r. – 2016 r.: Elektor Uniwersytetu Śląskiego
 • 2016 r. – 2020 r.: Elektor Uniwersytetu Śląskiego, Elektor Wydziałowy Uniwersytetu Śląskiego

Wyjazdy naukowo-dydaktyczne/staże/ wyjazdy studyjne/kwerendy biblioteczne

 • 2002, Université de Franche-Comté, Centre de Linguistique Appliquée, Besançon, Francja.
 • 2008, Université d'Angers, UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, Angers, Francja.
 • 2009, Université de Bucarest, Faculté de Langues et Littératures étrangères, Bukareszt, Rumunia.
 • 2010, Université de Naples «L'Orientale», Faculté de Langues et Littératures étrangères, Neapol, Włochy.
 • 2010, Université de Rome «La Sapienza», Faculté de Lettres et Philosophie, Rzym, Włochy.
 • 2011 (maj), Université de Kirikkale, Faculté des Sciences et des Lettres, Kirikkale, Turcja.
 • 2011, Université Stendhal-Grenoble 3, Centre Universitaire d'Etudes Françaises (CUEF), Grenoble, Francja.
 • 2011 (październik), Université de Kirikkale, Faculté des Sciences et des Lettres, Kirikkale, Turcja.
 • 2012, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Faculté de Lettres, Valenciennes, Francja.
 • 2012, Université d'Estrémadure (Universidad de Extremadura), Faculté de Lettres et Philosophie, Cáceres, Hiszpania.
 • 2012, Fraunhofer IFF, Magdeburg, Niemcy.
 • 2013, FIF Dresden, Dresden University of Applied Sciences (HTW), Drezno, Niemcy.
 • 2013, Université de Naples «L'Orientale», Faculté de Langues et Littératures étrangères, Neapol, Włochy.
 • 2013, Université de Bucarest, Faculté de Langues et Littératures étrangères, Bukareszt, Rumunia.
 • 2014, Université Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia.
 • 2016, Université de Naples «L'Orientale», Faculté de Langues et Littératures étrangères, Neapol, Włochy.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2004 r.: Nagroda Zespołowa I stopnia za działalność dydaktyczną i naukową, przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
 • 2009 r.: Nagroda Indywidualna III stopnia za działalność dydaktyczną i naukową, przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego