Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Halina Widła

Temat badawczy: NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH NAUCZANIA I DLA RÓŻNYCH TYPÓW ODBIORCY

Celem przedsięwziętych badań jest kontynuowanie prac nad stworzeniem metodologii, pozwalającej na dokonanie pomiaru dydaktycznego wyników nauczania wspomaganego przez nowe technologie. Kontynuowane będą badania nad neurolingwistycznymi aspektami nauczania, oraz wykorzystaniem nowych technik, zwłaszcza multimedialnych w nauczaniu / uczeniu się języka na poziomie zaawansowanym. Szczególnie ważną rolę w realizacji projektu mają badania nad przyswajaniem trzeciego języka. Analizy takie stanowią kontynuację badań nad interferencją. Warunkiem sprostania temu zadaniu jest opracowanie solidnych podstaw teoretycznych tłumaczących istotę badanego zjawiska. W roku 2017 centrum zainteresowania znajdą się badania nad wykorzystaniem leksykonu mentalnego w nauczaniu, dydaktyzacji materiałów dostępnych w mediach społecznościowych, a także proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych, stanowiący jeden z kluczowych elementów oceniania kształtującego (nazywanego także formatywnym) oraz problem polaryzacji efektów kształcenia na odległość.

Pracownicy zakładu: