Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Halina Widła

Celem przedsięwziętych badań jest kontynuowanie prac nad stworzeniem metodologii, pozwalającej na dokonanie pomiaru dydaktycznego wyników nauczania wspomaganego przez nowe technologie. Kontynuowane są badania nad wykorzystaniem nowych technik, zwłaszcza multimedialnych w nauczaniu / uczeniu się języka na poziomie zaawansowanym. Szczególnie ważną rolę

w realizacji projektu mają badania nad przyswajaniem trzeciego języka. Analizy takie stanowią kontynuację badań nad interferencją. Warunkiem sprostania temu zadaniu jest opracowanie solidnych podstaw teoretycznych tłumaczących istotę badanego zjawiska. W centrum zainteresowania znajduje się proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych, stanowiący jeden z kluczowych elementów oceniania kształtującego (nazywanego także formatywnym) oraz polaryzacja efektów kształcenia na odległość. Ważnym założeniem badawczym były ocena skuteczności oraz zgłębienie specyfiki metody kształcenia na odległość. W badaniach zastosowano podejście hybrydowe, łączące analizy ilościowe oraz jakościowe. W celu sprawdzenia efektywności badanych metod prowadzone były eksperymenty dydaktyczne.

W odniesieniu do zarysowanej tematyki prowadzone są badania empiryczne, których przebieg oraz wyniki przedstawiane są na bieżąco w monografiach i artykułach. 

 Opis zrealizowanych prac w roku 2015:

Dr Ewa Półtorak zakończyła pracę nad monografią nt. pomiaru dydaktycznego efektów nauczania z wykorzystaniem nowych technologii: L’impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes. Doktorantka prof. Haliny Widły, mgr Beata Gałan, otrzymała bardzo dobre recenzje rozprawy doktorskiej: Les nouvelles technologies au service de la formation en langues. Comparaison des résultats de travail en classe virtuelle et en classe traditionnelle (Nowe technologie w nauczaniu języków obcych. Studium porównawcze efektów kształcenia w przestrzeni wirtualnej i w systemie tradycyjnym). Dr Joanna Janusz postawiła sobie cel zbadania stopni społecznej alienacji jednostki, symbolizowanej przez chorobę. Dr Grzegorz Markowski skupił się na nauczaniu dorosłych języka specjalistycznego, która to tematyka stanowi przedmiot Jego rozprawy habilitacyjnej. Monografia została umieszczona w planie wydawniczym na rok 2016. Dr Anna Rycman zajęła się problematyką cyfrowej pamięci społecznej. Mgr Agata Tęcza skupiła się na treściach kulturowych oraz zakończeniu redagowania rozprawy doktorskiej.

Opis najważniejszych osiągnięć:

W roku 2015 pracownicy Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość opublikowali 5 artykułów. Wygłosili 6 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Ukazała się drukiem monografia dr Ewy Półtorak.

Wykorzystanie uzyskanych wyników:

Wnioski z badań są na bieżąco wykorzystywane w pracach na platformie kształcenia na odległość Moodle Uniwersytetu Śląskiego. Na uwagę zasługuje udział pracowników ZGiKNO w projektach związanych z wykorzystaniem multimediów w nauczaniu, gdzie w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Pracownicy zakładu: