Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Halina Widła

Temat badawczy: NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH NAUCZANIA I DLA RÓŻNYCH TYPÓW ODBIORCY

Pracownicy Zakładu to nie tylko glottodydaktycy, ale również reprezentujące rozmaite nurty badawcze i/lub realizujące cele dydaktyczne osoby, którym nieobce jest sięganie po wsparcie nauczania za pomocą technik i metod kształcenia na odległość.
Głównym celem przedsięwziętych badań jest kontynuowanie prac nad stworzeniem metodologii, pozwalającej na dokonanie pomiaru dydaktycznego wyników nauczania wspomaganego przez nowe technologie.
Kontynuowane są badania nad psychologicznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami nauczania języków oraz wykorzystaniem nowych technik, zwłaszcza multimedialnych w nauczaniu / uczeniu się języka na poziomie zaawansowanym.
Szczególnie ważną rolę w realizacji projektu odgrywają badania nad akwizycją kolejnych języków. W polu zainteresowań znajdują obecnie się takie zagadnienia, jak: proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych, stanowiący jeden z kluczowych elementów oceniania kształtującego, uczenie się przez nauczanie (LdL) z wykorzystaniem technik multimedialnych, interferencje w obrębie wokalizmu angielskiego i francuskiego u polonofonów oraz problem polaryzacji efektów kształcenia na odległość.

Pracownicy zakładu: