Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo romańskie
Projekt badawczy:
Prowadzony przeze mnie projekt badawczy jest związany z problematyką wieloznaczności leksykalnej, która charakteryzuje w znacznym stopniu zarówno język polski jak i francuski. W prowadzonych badaniach koncentruję się przede wszystkim na dokonaniu kontrastywnego francusko–polskiego opisu wybranych, najbardziej polisemicznych rzeczowników, charakteryzujących się największą frekwencją użycia z głównym naciskiem na szczegółowy opis kadrów, w których zostały one użyte. Aby osiągnąć zamierzony cel badawczy wybrałam metodę zorientowaną obiektowo autorstwa W. Banysia, która została stworzona na potrzeby sformalizowanego opisu języka, w tym między innymi na użytek automatycznego tłumaczenia tekstów. Tego typu podejście obiektowe pozwala, z jednej strony, na rozwiązanie problemu istniejącej polisemii w językach naturalnych, a z drugiej strony, opis w ten sposób wykonany jest przekładalny na języki programowania obiektowego w informatyce, co oznacza, iż jest łatwy i zrozumiały do odczytania przez maszynę.

Informacje natury semantycznej dostarczające precyzyjnej charakterystyki klasom obiektowym są zawsze powiązane z kontekstem tzw. sytuacyjnym, zwanym kadrem, w którym pojawia się analizowany element językowy, co warunkuje poprawną interpretację jego znaczenia. Sprecyzowanie rodzaju kadru oraz jego dokładny opis stanowi rdzeń moich zainteresowań badawczych. Wcześniejsze analizy językowe prowadzone zgodnie z założeniami koncepcji zorientowanej obiektowo dowiodły istnienia bardzo licznych przypadków, w których nawet w obrębie jednej klasy obiektowej oraz w obrębie tej samej jej podklasy, operatory bądź atrybuty towarzyszące danej formie językowej są takie same, a ich tłumaczenie na język polski jest różne, w zależności od kontekstu, w którym zostały użyte. Zatem kadr, w którym pojawia się dany obiekt językowy z danym operatorem czy atrybutem jest dodatkowym elementem, bardzo często decydującym, jeśli wcześniej wymienione czynniki nie są wystarczające, o poprawnym wskazaniu znaczenia danego słowa czy konstrukcji w języku docelowym.

Mimo że całkowite wyeliminowanie błędów wynikających ze zjawiska polisemii nie jest w stu procentach możliwe do osiągnięcia w obecnym stanie wiedzy, tego typu opis wybranych polisemicznych jednostek leksykalnych charakteryzujących się wysoką częstotliwością użycia jest bardzo potrzebny z punktu widzenia uzupełnienia baz danych już istniejących słowników transferowych, a w związku z tym, usprawnienia wykorzystywanych w tłumaczeniu automatycznym ostatniej generacji programów tłumaczeniowych w kierunku francusko–polskim.

Przebieg kariery naukowej:

 • 2006 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Śląski Katowice)
 • 1997 – uzyskanie stopnia magistra (Uniwersytet Śląski Katowice)

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Description lexicographique fondée sur la modification conceptuelle: conception „modifié - modifieur", współautor Anna Grigowicz, Neophilologica 16, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, str. 42-51
 2. Approche orientée objets et hierarchie linguistique de concepts. Questions d'application, Neophilologica 16, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, str. 106-126
 3. Assertion et suggestion dans les relations synonymiques, Neophilologica 19, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, str. 204-216
 4. Remarques sur la traduction automatique et le contexte, Neophilologica 19, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, str. 253-268
 5. Autour de la notion de prédicat., współautor Anna Czekaj, Neophilologica 21, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, str. 7-17
 6. La polysémie dans les dictionnaires et dans la traduction., Linguistica Silesiana Vol. 32, pod red. R. Molenckiego, PAN, Warszawa 2011, str.191-202
 7. Rôle et description du contexte dans la traduction automatique des textes - approche orientée objets., Romanica Cracoviensia 2011/11, pod red. M. Świątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, str. 422-432
 8. Ujęcie zorientowane obiektowo, klasy obiektowe, kadry i skrypty w tłumaczeniu automatycznym, Rocznik Przekładoznawczy 7, pod red. E. Kościałowskiej-Okońskiej, M. Pławskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, str. 121-143.
 9. Le problème de la valence et de l’ordre des prédicats dans la conception des structures prédicat–arguments de Stanisław Karolak, Neophilologica 25, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, str.140-149
 10. Hiérarchie conceptuelle du champ sémantique de la communication linguistique dans l’approche orientée objet, Neophilologica 25, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, str. 44-55
 11. Description des cadres dans l’approche orientée objets en vue de la traduction assistée par ordinateur, Roczniki Humanistyczne, tom LXI, z. 8 Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka, pod red. D. Śliwy, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, str. 49-60
 12. Tłumaczenie: asercja czy sugestia?, Rocznik Przekładoznawczy 9, pod red. Moniki Krajewskiej i Lecha Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , Toruń 2014, str. 209-219
 13. Quelques remarques théoriques et pratiques sur la traduction du français vers le polonais dans l’approche orientée objets, Neophilologica 26, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, str. 264-279
 14. Traduction automatique des mots sémantiquement proches dans l’approche orientée objets, Neophilologica 27, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, str. 241-252
 15. Inclusion et traduction automatique, Łódź Studies In Language 42, Translation and Meaning. New Serie, Vol. 2, Pt. 1 pod red. Ł. Boguckiego, B. Lewandowskiej-Tomaszczyk, M. Thelena, Peter Lang, Frankfurt 2016, str. 139-152
 16. De la désambiguïsation et de la traduction de « éducation » ou de l’éducation de la désambiguïsation et de la traduction, Roczniki Humanistyczne, tom LXV, z. 8 Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka, Lublin 2017, str. 157-169

Inne:

Współredaktor tomu 29 czasopisma Neophilologica (2017)

Granty i projekty badawcze:

Udział w pracach związanych z realizacją projektu MATCHPAD – (MAchine Translation Systems for use of Hungarian and Polish Administrations), The Information Society Project, IST-1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 – 2002, Directorate – General Information Society) w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej opracowywanego w kooperacji między Laboratoire de Linguistique Informatique (Université Paris XIII), a w szczególności Prof. Gastonem Grossem, Instytutem Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności Prof. dr. hab. Krzysztofem Bogackim, Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności Prof. dr. hab. Wiesławem Banysiem oraz Systran S.A., Research Institute for Linguistics, Węgierską Akademią Nauk (HAS), Ministerstwem Transportu Węgier i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.
Celem projektu było stworzenie elektronicznych baz danych morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych, które znajdą zastosowanie w automatycznej analizie tekstów, w oparciu o które opracowany zostanie komputerowy program tłumaczeniowy angielsko – polski oraz polsko – francuski.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Udział w konferencji naukowej Medius Currens III „Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych" zorganizowanej przez Katedrę Filologii Germańskiej, Katedrę Filologii Angielskiej, Katedrę Filologii Romańskiej oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu w dniach: 09-10.04.2010. Tytuł referatu: „Ujęcie zorientowane obiektowo, klasy obiektowe, kadry i skrypty w tłumaczeniu automatycznym."
 2. Udział w międzynarodowej konferencji „L'ambiguïté et ses contraires" zorganizowanej przez Katedrę Filologii Romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w dniach: 16-17.10.2010. Tytuł referatu: „La polysémie dans les dictionnaires et dans la traduction."
 3. Udział w międzynarodowej konferencji „Spotkanie językoznawców romanistów polskich" zorganizowanej przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach: 18.11.-20.11.2010. Tytuł referatu: „Rôle et description du contexte dans la traduction automatique des textes - approche orientée objets."
 4. Udział w międzynarodowej konferencji „Aspekty semantyczne i formalne językowych badań porównawczych” zorganizowanej przez Katedrę Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 26.03.-28.03.2012. Tytuł referatu: „Le problème de la valence et de l’ordre des prédicats dans la conception des structures prédicat–arguments de Stanisław Karolak”
 5. Udział w międzynarodowej konferencji „Termes et relations dans les corpus bilingues ” zorganizowanej przez Katedrę Języków Romańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniach 17.10.- 18.10.2013. Tytuł referatu: „ Description du cadre dans l’approche orientée objets en vue de la traduction automatique”
 6. Udział w konferencji naukowej Medius Currens IV „Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie.” zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 15.11-16.11.2013. Tytuł referatu: „Tłumaczenie: asercja czy sugestia?”
 7. Udział w konferencji naukowej „Tłumacz a komputer 2” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Filologiczną oraz Centrum Lokalizacji C&M we Wrocławiu w dniach 25-26.10.2014. Tytuł referatu: „ Tłumaczenie automatyczne słów bliskoznacznych z zastosowaniem kryterium kadru według metody zorientowanej obiektowo.”
 8. Udział w 6 międzynarodowej konferencji naukowej Maastricht-Łódź Duo Colloquium “Translation and Meaning”, zorganizowanej w Łódzi w dniach 18-19.09.2015. Tytuł referatu: „Inclusion et traduction automatique”
 9. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej « La Perception en langue et en discours (2 e éd.) » zorganizowanej przez Université d’Opole, de Silésie, de Varsovie et de Wrocław (POL), Universités de Haute-Alsace et de Strasbourg (FRA), Université P.J. Šafárik de Košice (SVK), Université Libre de Bruxelles (BEL), Université du Kentucky (USA) w Opolu w dniach 21-23.04.2016. Tytuł referatu : « Perception, cadres et scripts ».
 10. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej  «Termes et relations dans les textes spécialisés » 

  zorganizowanej przez Société Scientifique de l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II, Institut de Philologie Romane de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań, Direction Générale de la Traduction du Parlement Européen, w Lublinie w dniach 7-8.09.2017. Tytuł referatu : « Cadres et scripts – outils sémantiques de désambiguïsation des mots polysémiques. De la désambiguïsation et de la traduction de « éducation »  ou de l’éducation de la désambiguïsation et de la traduction »

Inna działalność naukowa:

Inne:

 • Współpromotor prac magisterskich w zakresie językoznawstwa (ok. 100 prac.)
 • Promotor prac licencjackich w zakresie językoznawstwa (ok. 18 prac)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • sekretarz czasopisma naukowego Neophilologica
 • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego studentów ReVue
 • udział w pracach Komisji Olimpiady języka francuskiego
 • udział w pracach komisji rekrutacyjnych
 • koordynator PNJF
 • opiekun roku
 • opieka nad lektorami oraz gośćmi z zagranicy.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2017r – nagroda za znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016.
 • 2016r – nagroda rektora II stopnia za działalność organizacyjną
 • 2014r – nagroda zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną

Inne:

 • 19.06.2017 – obserwator matur Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (rozszerzony j. francuski)
 • Udział w międzynarodowej konferencji bez referatu „Les images du monde dans les langues romanes" zorganizowanej przez Instytut Filologii Romańskiej UŚ w dniach 24-27.09.2003.
 • Udział w międzynarodowej konferencji bez referatu „L'Europe des Langues et des Cultures. Le sens et sa complexité" zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie w dnach 5.06-7.06.2008.
 • uczestnictwo w organizacji wizyty uczniów I B klasy SP nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu (wrzesień 2013 rok) na zajęciach otwartych w UŚ, pt: "O tym jak Jacques Cartier przez ocean przepłynął i do krainy Indian zawitał" oraz "Paryż, jakiego nie znacie"

Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erazmus:

 • 2011 – Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, Hiszpania
 • 2012 – Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, Hiszpania

Szkolenia:

 • 16.07.2013 – Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych, Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa
 • 27.11.2015 – zasady funkcjonowania oraz obsługa programu Open Journal System, CINIBA, Katowice