Monika Sułkowska

 

Zakład:

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

adiunkt

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Specjalizacja naukowa:

 • Językoznawstwo ogólne i romańskie, zwłaszcza frazeologia, leksykologia i leksykografia.
 • Językoznawstwo stosowane, w tym przede wszystkim glottodydaktyka i translatoryka.

Problematyka badawcza:

Frazeologia, frazeotranslacja i frazeodydaktyka.

Prowadzone badania dotyczą szeroko rozumianej współczesnej frazeologii w ujęciu teoretycznym i stosowanym. Ich celem jest kompleksowa analiza i opis procesów frazeologizacji oraz ich wytworów w językach naturalnych, a także ukonstytuowanie oraz rozwój nowych dyscyplin frazeologii stosowanej, takich jak frazeotranslacja i frazeodydaktyka. Badania mają także konkretne przełożenia praktyczne w obszarze tworzenia dobrych słowników frazeologicznych oraz podręczników i narzędzi on line przeznaczonych do kształcenia w zakresie frazeologii.

Zainteresowania badawcze:

 • Analizy porównawcze związków frazeologicznych w różnych językach naturalnych.
 • Fenomen kostnienia związków wyrazowych w językach; różne stopnie ich leksykalizacji.
 • Aspekty semantyczne i składniowe wyrażeń skostniałych: pojęcie i granice związku frazeologicznego, znaczenie literalne i przenośne, referencja frazeologizmów, itp.
 • Międzyjęzykowa ekwiwalencja frazeologizmów, przysłów oraz idiomów.
 • Frazeologia i jej wytwory w procesie tłumaczenia.
 • Frazeologizacja na gruncie badań kognitywnych: kostnienie jako efekt percepcji i operacji mentalnych; metafora i metonimia we frazeologizmach; struktury skostniałe i ich analiza w perspektywie prototypowej.
 • Związki frazeologiczne w dydaktyce języków obcych: nauczanie i przyswajanie frazeologizmów, metody ułatwiające ich zapamiętywanie; funkcjonowanie pamięci w zakresie skostniałych związków wyrazowych.
 • Rozwijanie kompetencji frazeologicznych (biernych i czynnych).
 • Kształcenie i doskonalenie tłumaczy oraz przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie związków frazeologicznych.
 • Frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe obszary badawcze językoznawstwa stosowanego.

Przebieg kariery naukowej:

 • 2014 : Habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwa.
 • 2002 : Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwa.
 • 1998 : Magisterium w zakresie filologii romańskiej.

Publikacje:

Monografie:

 1. De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques et pratiques. 2013, Katowice, Wyd. UŚ, praca naukowa nr 3015.
 2. Séquences figées. Étude lexicographique et contrastive. Question d’équivalence. 2003, Katowice, Wyd. UŚ, praca naukowa nr 2173.

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Phraséologie appliquée et ses nouvelles branches: phraséodidactique et phraséotraduction, 2018, 3, Romanica Cracoviensia, Red.W.Rapak.
 2. Linguistique contrastive et phraséologie appliquée, 2018, Linguistica Silesiana 39, Red. R.Molencki.
 3. Frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe dyscypliny frazeologii stosowanej, 2018, Applied Linguistics Papers, 25-2, Red. S.Grucza.
 4. Phraséologie appliquée : défis et perspectives – abstract, 2018, Book of Abstracts: Europhras 2018, Białystok, Wyd. Prymat.
 5. Techniques, stratégies et suggestions utiles en phraséodidactique, 2018, Lexicologie(s): approches croisées en sémantique lexical. Red. Xavier Blanco, Inès Sfar. Peter Lang: Bern. Berlin. Bruxelles. New York. Oxford. Wien. Collection: Linguistic Insights (vol. 242).
 6. Phraséodidactique et compétences phraséologiques : recherches, analyse et bilan des résultats. 2018, La phraséologie : théories et applications. Red. Olivier Soutet, Inès Sfar, Salah Mejri. Honoré Champion, Paris.
 7. Frazeotranslacja oraz jej znaczenie w kształceniu i doskonaleniu tłumaczy. 2017, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 12. Red. M.Krajewska, L.Zieliński, Toruń, Wyd. Naukowe UMK.
 8. L’elemento di acqua nei fraseologismi italiani e polacchi – studio comparativo. 2017, I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale. Red. K.Kwapisz-Osadnik. University of Silesia & Franco Cesati Editore.
 9. Décodage du sens idiomatique – mécanismes et conceptions. 2016, Orbis Linguarum, 45 : Au carrefour des sens 2. Red. Jadwiga Cook i Tomasz Wysłobocki, Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT.
 10. Kompetencje frazeologiczne w dydaktyce języka obcego. 2016, Poradnik Językowy (10/2016). Red. S. Dubisz, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 11. Phraséodidactique et phraséotraduction : quelques remarques sur les nouvelles disciplines de la phraséologie appliquée. 2016, Yearbook of Phraseology, vol. 7. Red. J.-P.Colson, De Gruyter Mouton.
 12. Perception et acquisition du figement lexical en langue maternelle. 2016, Neophilologica, 28. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.
 13. Percepcja, rozumienie i przyswajanie związków frazeologicznych. 2015, Problemy Frazeologii Europejskiej, v. X. Red. Dariusz Bralewski, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
 14. Dydaktyka frazeologii – sukces czy porażka ? 2014, Inspiracja Motywacja Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego. Red. Jolanta Sujecka-Zając, Anna Jaroszewska, Krystyna Szymankiewicz, Joanna Sobańska-Jędrych. Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Sur le sens des expressions figées. 2014, Orbis Linguarum, 41 : Au carrefour des sens. Red: Tomasz Szymański i Witold Ucherek, Dresden – Wrocław, Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT.
 16. Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji. 2013, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t.8. Red. M.Krajewska, L.Zieliński. Toruń, Wyd. Naukowe UMK.
 17. Figement en didactique de traduction. 2013, Neophilologica, 25. Red. W.Banyś, Katowice, Wyd. UŚ.
 18. Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji - abstrakt. 2013, Między Oryginałem a Przekładem, nr 19/20: Dydaktyka przekładu. Red. Maria Piotrowska, Anna Szczęsny. Kraków, Księgarnia Akademicka.
 19. Structures typiques en phraséodidactique. 2013, La phraséologie entre langues et cultures. Structures, fonctionnements, discours. Red. T.Muryn, S.Mejri, W.Prażuch, I.Sfar. Frankfurt am Main, Peter Lang Edition.
 20. Outils, techniques et stratégies servant à développer les compétences phraséologiques. 2011, Linguistica Silesiana, 32. Red. R.Molencki.
 21. Sur le figement et le développement des compétences phraséologiques en langue étrangère. 2011, Études françaises dans la société du XXI siècle : défis et perspectives. Red. E.Biardzka. Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM.
 22. Décodage et compréhension des expressions idiomatiques – revue des conceptions. 2011, L'état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes. Red. M. Lipińska. Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM.
 23. Typowość i struktury prototypowe we frazeologii oraz ich znaczenie dla frazeodydaktyki. 2010, Poradnik Językowy, 6. Red. S.Dubisz. Warszawa, Wyd. UW.
 24. Acquisition et développement des compétences phraséologiques en langue étrangère. 2010, Kwartalnik Neofilologiczny, LVII, 3/2010, Red. F.Grucza, Warszawa.
 25. Przekład jednostek frazeologicznych. 2009, 50 lat polskiej translatoryki. Red. K.Hejwowski, A.Szczęsny, U.Topczewska. Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
 26. Z zagadnień frazeodydaktyki, czyli o kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie związków frazeologicznych. 2009, Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Red. M.Pawlak, A.Mystkowska-Wiertelak, A.Pietrzykowska. Poznań-Kalisz, Wyd. Wydz. Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.
 27. Quelques aspects de la phraséodidactique, c’est-à-dire sur l’enseignement- apprentissage des expressions figées en langue étrangère. 2009, Neophilologica, 21. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.
 28. Rozumienie znaczeń związków frazeologicznych w perspektywie uczenia się języków obcych. 2009, Neofilolog, 33. Red. H.Widła, Katowice, Wyd. UŚ.
 29. Expressions figées dans une perspective multilingue : problèmes d’équivalence et de traduction. 2008, Neophilologica, 20. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.
 30. Expressions figées au cours de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. 2007, Les expressions figées en didactique des langues étrangère. Red. Isabel González Rey, Belgique, InterCommunications et E.M.E.
 31. Nauczanie i przyswajanie frazeologizmów w języku obcym. 2007, Neofilolog, 30. Red. K.Karpińska-Szaj, Poznań.
 32. Kilka refleksji kontrastywnych w świetle Polsko-francusko-włoskiego słownika frazeologizmów somatycznych. 2006, Semantyka i konfrontacja językowa, 3. Red. V.Koseska-Toszewa, R.Roszko. Warszawa, SOW.
 33. Équivalence interlinguale des expressions figées. 2006, Linguistica Silesiana, 27. Red. K.Polański. Kraków, Wyd. Universitas.
 34. Międzyjęzykowa ekwiwalencja frazeologizmów na przykładzie związków somatycznych w języku polskim, francuskim i włoskim. 2006, Poradnik Językowy, 6. Red. H.Satkiewicz. Warszawa, Wyd. UW.
 35. Frazeologizmy, idiomy i przysłowia w procesie nauczania i uczenia się języków obcych. 2005 (1), Języki Obce w Szkole.
 36. Images linguistiques du monde à travers des séquences figées. 2005, Neophilologica, 17. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.
 37. Traitement contrastif des séquences figées (SF) et problème de leur équivalence interlinguale. 2004, Neophilologica, 16. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.
 38. Équivalence interlinguale des séquences figées et problèmes de leur traduction. 2003, Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych. Red. H.Miatluk, K.Bogacki, H.Komorowska. Białystok, Katedra Neofilologii.
 39. Problèmes méthodologiques et pratiques dans la description des séquences figées. 2001, Opera Romanica, 2. 2002, Neophilologica, 15. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.
 40. Les limites de l’unité phraséologique et les types d’alternances à son intérieur. 2000, Neophilologica, 14. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.
 41. Quelques réflexions sur l’équivalence sémantique et syntaxique des expressions figées (au niveau du français, italien et polonais). 2000, Neophilologica, 14. Red. W.Banyś. Katowice, Wyd. UŚ.

- złożone do druku:

 1. Nowe obszary frazeologii stosowanej: frazeodydaktyka i frazeotranslacja./ Skrót referatu.
 2. Dualité sémantique des expressions figées et mécanismes de décodage du sens idiomatique.
 3. Quelques remarques sur la phraséologie appliquée.
 4. Nowe wyzwania we frazeologii stosowanej.

Podręczniki/skrypty:

 • Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych. Podręcznik dla studentów języka francuskiego. 2007 (wyd. pierwsze) i 2014 (wyd. drugie), Katowice, Wyd.UŚ.
 • Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Język francuski. Język hiszpański. Język włoski. Red. Monika Sułkowska. W druku w Wydawnictwie UŚ.

Inne:

 • Od stóp do głów, czyli o częściach ciała i jego atrybutach. Polsko-francusko-hiszpańsko-włoski słownik wyrażeń. 2005, Zielona Góra, Wyd. Kanion. (Opracowanie haseł w języku hiszpańskim – M.Trybisz).

Granty i projekty badawcze:

KIEROWNIK PROJEKTU w ramach grantu MNiSW i NCN nr N N104 057439 na lata 2010-2012.
TYTUŁ PROJEKTU: Od frazeologii do frazeodydaktyki : rozumienie i przyswajanie frazeologizmów oraz rozwijanie kompetencji frazeologicznych w języku obcym (na przykładzie języka francuskiego).

Projekt poświęcony był badaniom z zakresu frazeologii, a zwłaszcza frazeodydaktyki. Badania te stanowią połączenie analiz językoznawczych i glottodydaktycznych. Projekt zakładał wielotorowe działania naukowe, które skupiały się przede wszystkim na zagadnieniach takich jak:
- analiza rozwoju kompetencji frazeologicznych na poziomie zaawansowanej nauki języka obcego (na przykładzie języka francuskiego);
- zbadanie relacji pomiędzy łatwością lub trudnością w rozumieniu i przyswajaniu związków frazeologicznych w języku obcym, a stopniem utrwalenia tych struktur na poziomie semantycznym i składniowym;
- problem kompozycyjności frazeologizmów (zwłaszcza gradacja tego zjawiska), a rozumienie i przyswajanie utrwalonych struktur wyrazowych w języku obcym;
- kwestia typowości i struktur prototypowych we frazeologii oraz ich znaczenie we frazeodydaktyce;
- analiza metod i technik ułatwiających nauczanie i uczenie się związków frazeologicznych oraz wnioski w postaci konkretnych sugestii frazeodydaktycznych.
Wspólnym celem powyższych badań było lepsze poznanie zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych oraz bardziej dogłębne zrozumienie procesów odbioru i przyswajania frazeologizmów, zwłaszcza w językach obcych. Autorka projektu przeprowadziła analizy i badania umożliwiające dojście do konstruktywnych wniosków, które mogą przyczynić się do ukonstytuowania i rozwoju współczesnej frazeodydaktyki. Mogą pomóc także efektywnie rozwijać kompetencje frazeologiczne w procesie nauki języka obcego. Przeprowadzone badania były wieloaspektowe, interdyscyplinarne i nowatorskie, ponieważ frazeologia w ujęciu frazeodydaktycznym jest nową dziedziną badawczą, zarówno w Polsce jak i na świecie.
Wnioski z badań zostały opublikowane w autorskiej monografii pt. De la phraséologie à la phraséodidactique. Études théoriques et pratiques (M.Sułkowska, 2013, Wyd. UŚ, Katowice). Monografia została przyjęta bardzo pozytywnie i z dużym zainteresowaniem w środowisku frazeologicznym w Polsce i za granicą. Ukazało się kilka recenzji tej książki w zagranicznych czasopismach naukowych.

KIEROWNIK PROJEKTU ZESPOŁOWEGO w trakcie realizacji od 2015r.

TYTUŁ PROJEKTU: Użyteczność i efektywność nowych technologii we frazeodydaktyce. Kursy frazeodydaktyczne na platformie cyfrowej oraz podręcznik z frazeologii służące do rozwijania kompetencji frazeologicznych w językach obcych (francuskim, hiszpańskim i włoskim).
WYKONAWCY: zespół językoznawców romanistów z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W ramach projektu realizowane są dwa cele: badawczy i wdrożeniowy.
Badawczym celem projektu jest analiza efektywności i skuteczności rozwijania kompetencji frazeologicznych w językach obcych z wykorzystaniem platformy cyfrowej. Badania obejmują najważniejsze zagadnienia i problemy pojawiające się w sytuacji wykorzystywania nowych technologii oraz samej koncepcji kształcenia na odległość do rozwijania i doskonalenia kompetencji w zakresie frazeologii obcych. Projekt zakłada zbadanie różnorodnych metod, narzędzi, strategii i technik stosowanych w kształceniu dystansowym, które tym razem są użyte w dydaktyce frazeologii.
Natomiast w części aplikacyjnej projekt zakłada opracowanie na platformie cyfrowej bazy leksykalno-frazeologicznej oraz ćwiczeń interaktywnych z zakresu jednostek frazeologicznych (takich jak idiomy, kolokacje, frazemy, paremia, itp.) w trzech językach romańskich: francuskim, hiszpańskim i włoskim. Opracowane w ten sposób kursy frazeodydaktyczne kierowane będą do osób uczących się języków obcych na wyższym poziomie zaawansowania (B2 – C2) i będą dostępne on line. Ponadto w części wdrożeniowej projekt zakłada też opracowanie podręcznika frazeodydaktycznego do rozwijania kompetencji frazeologicznych w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim. Pomimo dużej oferty w zakresie słowników frazeologicznych, podręczniki frazeodydaktyczne są na rynku edukacyjnym ciągle bardzo niszowe.

Celem wdrożeniowym projektu jest więc opracowanie innowacyjnych narzędzi i materiałów dydaktycznych, takich jak ćwiczenia frazeodydaktyczne on-line oraz podręcznik z frazeologii w językach romańskich.
Szeroko rozumiana frazeologia stanowi obszar języka powodujący wiele problemów w glottodydaktyce. Ponadto duża frekwencja struktur polileksykalnych, które są odtwarzalne w językach naturalnych (ok. 20% wszystkich produkowanych wypowiedzi) zmusza ciągle do poszukiwania efektywnych metod oraz narzędzi w ich nauczaniu i przyswajaniu, stąd właśnie pomysł na tak zakreślony projekt badawczo-wdrożeniowy.
Projekt jest realizowany przy poparciu Europejskiego Towarzystwa Frazeologicznego EUROPHRAS. Ponadto wspierają go partnerskie, zagraniczne ośrodki naukowe, które zajmują się podobną problematyką badawczą w zakresie frazeologii i/lub frazeodydaktyki, m.in. Université Paris XIII (Francja) oraz Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania). Projekt został także zgłoszony do Konsorcjum Humanistyki Cyfrowej DARIAH-PL.

Część aplikacyjna projektu w 2017r. uzyskała grant w konkursie na projekty służące pozyskaniu środków z dotacji celowej na działania związane z komercjalizacją badań naukowych.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 2018, Warszawa : Posiedzenia Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN (06.04.2018 oraz 25.05.2018 oraz 19.10.2018).
 2. 2018, Murcia: Simposio Internacional de Fraseologia: Tendencias actuales de la investigación en fraseopragmática y fraseodidáctica, Universidad de Murcia, 18-19.10.2018, Murcia, Hiszpania. Referat nt. Quelques remarques sur la phraséologie appliquée: phraséodidactique et phraséotraduction.
 3. 2018, Gdańsk: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: wyzwania interkulturowe, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 26-28.09.2018, Gdańsk. Referat nt. Nowe wyzwania we frazeologii stosowanej.
 4. 2018, Białystok: EUROPHRAS 2018: La reproductibilité dans une perspective phraséologique: Aspects structuraux, fonctionnels et culturaux, Europhras i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 10-12.09.2018, Białystok. Referat nt. Phraséologie appliquée: défis et perspectives.
 5. 2018, Lublin: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. La phraséologie française: sens, co-textes, contextes, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej i Université Sorbonne Paris Cité, Paris 13, 24-25.05.2018, Lublin. UDZIAŁ W KOMITECIE NAUKOWYM. Referat nt. Expressions idiomatiques et mécanismes de décodage du sens.
 6. 2017, Lublin: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. La linguistique contrastive: méthodologies, applications et perspectives, Instytut Filologii Romańskiej z udziałem Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie (23-24.11.2017). UDZIAŁ W KOMITECIE NAUKOWYM. Referat nt. Linguistique contrastive et phraséologie appliquée.
 7. 2017, Wrocław : Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Au carrefour des sens –troisième édition, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski (25-26.09.2017). UDZIAŁ W KOMITECIE NAUKOWYM.
 8. 2017, Kraków : Międzynarodowa Konferencja nt. Le passé et le présent : rencontre des idées à l’occasion du 125eanniversaire de la philologie française à Cracovie, 29-30.05.2017. Referat nt. Phraséologie appliquée et ses nouvelles branches : phraséodidactique et phraséotraduction.
 9. 2017, Warszawa : Posiedzenia Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN.
 10. 2017, Katowice : Posiedzenie Komisji Językoznawstwa PAN, 20.04.2017, Plac Sejmu Śląskiego, s. 107. Referat nt. Nowe obszary frazeologii stosowanej: frazeodydaktyka i frazeotranslacja.
 11. 2016, Kraków: Inspirations for Translation Pedagogy, I CTER CONGRESS, The Consortium for Translation Education Research. Referat nt. Frazeotranslacja oraz jej znaczenie w kształceniu i doskonaleniu tłumaczy.
 12. 2016, Opole : La Perception en langue et en discours (2e éd.), Colloque international de Sciences du langage, Université d’Opole. Referat nt. Perception et acquisition des expressions figées en langue maternelle.
 13. 2016, Sosnowiec : Przestrzenie Przekładu 2, Konferencja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski. Referat nt. Frazeotranslacja oraz jej rola w przekładzie.
 14. 2016, Warszawa : Posiedzenia Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Referat nt. Frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe dyscypliny frazeologii stosowanej.
 15. 2015, Kraków : Konferencja PTLS nt. Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze. Referat nt. Kompetencje frazeologiczne w dydaktyce języka obcego.
 16. 2015, Warszawa : Posiedzenia Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Referat nt. Polska i włoska frazeologia z komponentem « woda ».
 17. 2015, Wrocław: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Au carrefour des sens – seconde édition, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski. Referat nt. Décodage du sens des expressions idiomatiques – mécanismes et conceptions.
 18. 2014, Warszawa : Posiedzenia Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Referat nt. Kompetencje frazeologiczne w dydaktyce języka obcego – raport z badań własnych.
 19. 2014, Paris : Conférences de l’EUROPHRAS 2014 : La phraséologie : ressources, descriptions et traitements informatiques, Université Paris Sorbonne. Referat nt. Phraséodidactique et compétences phraséologiques : recherches, analyse et bilan des résultats.
 20. 2014, Sosnowiec : Międzynarodowa Konferencja nt. Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej, IJRiT UŚ oraz Stowarzyszenie Dante Alighieri w Katowicach. Referat nt. Żywioł wody we włoskich i polskich związkach frazeologicznych – studium porównawcze.
 21. 2013, Warszawa : Posiedzenia Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Referat nt. Percepcja, rozumienie i przyswajanie związków frazeologicznych.
 22. 2013, Warszawa : Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna nt. Sukces w Glottodydaktyce, Wydział Neofilologii UW. Referat nt. Dydaktyka frazeologii – sukces czy porażka ?
 23. 2013, Wrocław : Colloque international de linguistique et littérature : Au carrefour des sens, Uniwersytet Wrocławski. Referat nt. Sur le sens des expressions figées.
 24. 2012, Kraków : Journées scientifiques: Phraséologie et littérature. Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Neofilologii. Referat nt. Structures typiques en phraséologie et leur application à la phraséodidactique.
 25. 2012, Warszawa : IV Konferencja z cyklu Imago mundi nt. Tłumaczenie w XXI w. Teoria – kształcenie – praktyka. Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Referat nt. Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji.
 26. 2011, Lublin : Konferencja PTLS na 30-lecie nt. Lingwistyka stosowana - aktualne paradygmaty badawcze.
 27. 2011, Brasilia : II International Conference on Phraseology and Paremiology, Current trends in descriptive and applied research on phraseology and paremiology. Referat nt. Figement en didactique de traduction.
 28. 2010, Wrocław : 3e Colloque post-doctoral : Études françaises dans la société du XXIe siècle : défis et perspectives. Referat nt. Sur le figement et le développement des compétences phraséologiques en langue étrangère.
 29. 2010, Łódź : Ier Colloque International de Phraséologie et de Parémiologie Romanes : L’état des recherches et les tendances du développement. Referat nt. Décodage et compréhension des expressions idiomatiques – revue des conceptions.
 30. 2009, Warszawa : Konferencja PTLS nt. Lingwistyka stosowana jako nauka oraz Walne Zgromadzenie PTLS.
 31. 2009, Sosnowiec : Konferencja PTN nt. Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. Referat nt. Rozumienie znaczeń związków frazeologicznych w perspektywie uczenia się języków obcych.
 32. 2008, Kalisz : Konferencja PTN nt. Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Referat nt. Z zagadnień frazeodydaktyki, czyli o kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie związków frazeologicznych.
 33. 2007, Warszawa : II Konferencja z cyklu Imago mundi nt. 50 lat polskiej translatoryki. Referat nt. Przekład jednostek frazeologicznych.
 34. 2006, Kraków : Konferencja PTN nt. Dydaktyka języków obcych początku XXI wieku. Referat nt. Nauczanie i przyswajanie frazeologizmów w języku obcym.
 35. 2006, Santiago de Compostela : Międzynarodowy Kongres Frazeologii i Paremiologii. Referat nt. Expressions figées au cours de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères.
 36. 2005, Warszawa : Międzynarodowa Konferencja PAN nt. Studia kognitywne. Semantyka i konfrontacja językowa. Referat nt. Kilka refleksji kontrastywnych w świetle „Polsko-francusko-włoskiego słownika frazeologizmów somatycznych”.
 37. 2003, Katowice : Międzynarodowa Konferencja nt. Les images du monde dans les langues romanes. Referat nt. Images linguistiques du monde à travers des séquences figées.
 38. 2002, Białystok : Międzynarodowa Konferencja nt. Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych. Referat nt. Équivalence interlinguale des séquences figées et problèmes de leur traduction.
 39. 2000, Česky Krumlov : Międzynarodowe Seminarium nt. Approche du texte, aspects méthodologiques en linguistique et en littérature. Referat nt. Problèmes méthodologiques et pratiques dans la description des séquences figées.

Inna działalność naukowa:

Inne:

 1. Opieka naukowa nad licznymi pracami licencjackimi i magisterskimi.
 2. Uczestnictwo w wielu komisjach dyplomowych (magisterskich i licencjackich) w charakterze przewodniczącego, recenzenta oraz promotora.
 3. Praca w komsjach rekrutacyjnych na studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŚ.
 4. Udział w przewodach doktorskich (dr M.Hrabia, dr B.Gałan, dr A. Kamieniecka, dr A. Palion-Musioł, dr D. Dykta, dr S. Klos).
 5. Udział w postępowaniu habilitacyjnym dr hab. Joanny Cholewy.
 6. Recenzje dla czasopism naukowych (Problemy Frazeologii Europejskiej, Rocznik Przekładoznawczy, Roczniki Humanistyczne, Romanica Posnaniensia, Orbis Linguarum, Między Oryginałem a Przekładem).

 7.  

  Recenzje artykułów w innych czasopismach oraz zbiorowych monografiach naukowych.
 8. Udział w Komitetach Naukowych Międzynarodowych Konferencji.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. EUROPHRAS – Europejskie Towarzystwo Frazeologiczne.
 2. PLEJADA – Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich.
 3. PTN – Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.
 4. PTLS – Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej.
 5. Komisja Językoznawstwa PAN w Katowicach.
 6. Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie.
 7. Konsorcjum Humanistyki Cyfrowej DARIAH-PL.
 8. Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 1. Zastępca Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ do spraw Kształcenia (od 01.09.2016).
 2. Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (od 01.09.2016).
 3. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego (2014-2015).
 4. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego w okręgu katowickim (2003 – 2010).
 5. Członek w komisjach konkursowych na stanowiska adiunkta, wykładowcy, asystenta i lektora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ (od 2014).
 6. Przedstawiciel młodszych pracowników nauki na posiedzeniach Rady Wydziału Filologicznego UŚ (2008 – 2014).
 7. Przewodniczący corocznego Turneju Językowego szkół licealnych w Sosnowcu (2002-2008).
 8. Wielokrotna funkcja koordynatora PNJ oraz opiekuna studentów.
 9. Praca w komisjach rekrutacyjnych jako przewodniczący, zastępca, egzaminator oraz sekretarz.

Nagrody i odznaczenia:

 • 2018 – Nagroda Zespołowa II Stopnia JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału.
 • 2017 – Dodatek za znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016.
 • 2017 -  Nagroda III Stopnia JM Rektora UŚ za działalność dydaktyczną.
 • 2016 – Zgłoszenie do Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • 2015 – Złota Odznaka za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.
 • 2015 – Nagroda II Stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą.
 • 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – Dodatki finansowe za wyróżniającą się działalność naukową.
 • 2008 – Nagroda III Stopnia JM Rektora UŚ za działalność dydaktyczną.
 • 2004 – Nagroda III Stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą.