Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
Adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo ogólne i stosowane. Językoznawstwo kognitywne.
 • Znaczna część moich badań poświęcona jest badaniu języka włoskiego w ujęciu kognitywnym, ze szczególnym uwzględnieniem teorii gramatyki kognitywnej R. W. Langackera (w korelacji z teorią Językowego Obrazu Świata J. Bartmińskiego), czy też teorii metafory G. Lakoffa i M. Johnsona. Czerpię również z innych teorii (G. Fauconniera czy Ch. Fillmora) oraz przemyśleń innych znanych badaczy w tej dziedzinie, jak np. E. Tabakowskiej, R. Przybylskiej, R. Grzegorczykowej, J. R. Taylora czy Z. Kövecsesa i wielu innych.
 • W przypadku badań nad językiem, a dokładniej nad językiem włoskim, mają one odpowiedzieć na pytanie: jak użytkownicy języka włoskiego nadają sens swoim doświadczeniom i w jaki sposób jest to odzwierciedlone w języku. Zatem celem jest zrozumienie sposobu, w jaki tworzone jest znaczenie, jaka jest natura wielowarstwowych relacji między językiem a różnymi procesami mentalnymi zachodzącymi w umyśle (takimi jak percepcja, konceptualizacja, kategoryzacja, schematyzacja, obrazowanie, metaforyzacja etc.).
 • Moje badania skupiają się na szeroko rozumianym pojęciu otaczającej nas przestrzeni (i jej elementów), która od zawsze była w centrum zainteresowań człowieka. Refleksje dotyczące pojęcia przestrzeni pojawiają się w wielu szkołach filozoficznych, również w innych dyscyplinach naukowych, jak np. w antropologii, socjologii czy językoznawstwie. Traktowana jest ona jako produkt społeczny lub historyczny, bądź też jako produkt działalności ludzkiej, jak np. w przypadku rolnictwa, rzemieślnictwa czy przemysłu. Obecnie przestrzeń może być traktowana wielowymiarowo, między innymi: jako przestrzeń fizyczna stanowiąca fizyczną rzeczywistość, na którą składają się osoby, przedmioty, zjawiska, zdarzenia, sytuacje itd., jako przestrzeń mentalna, wyimaginowana (świat konceptualny w umyśle człowieka), bądź też wirtualna – odnosząca się do rzeczywistości cyfrowej. Celem tych badań jest próba odpowiedzi, między innymi, na pytania: 1) jaka jest relacja pomiędzy językiem a człowiekiem (rozumianym nie tylko jako jednostka, ale jako grupa użytkowników języka, jako społeczność językowa reprezentowana przez dane społeczeństwo); 2) jak zdolności poznawcze wpływają na język; 3) jaka jest relacja miedzy doświadczaniem świata, treściami poznawczymi a ich reprezentacją językową; 4) w jaki sposób jest konstruowane znaczenie i jakie czynniki mają na ten proces wpływ. Analiza materiału językowego ma zweryfikować wpływ wielorakich aspektów (jak np. bagaż społeczny czy też indywidualny, kulturowy, historyczny, polityczny etc.) na percepcję, pojmowanie, konceptualizację i w konsekwencji na reprezentację językową pojęć odnoszących się do fragmentów rzeczywistości pozajęzykowej.

Przebieg kariery naukowej:

 • Doktorat: 23.01.2007
 • Tytuł rozprawy doktorskiej: „Concetto della strada nella lingua italiana. Approccio cognitivo.” („Pojęcie drogi w języku włoskim. Ujęcie kognitywne.”)
 • Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. “L’immagine linguistica del passato in base all’aspetto verbale in italiano, polacco ed inglese” – w: Neophilologica vol. 30, pod red. Wiesława Banysia, współudz. Anna Krzyżanowska i Monika Sułkowska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, pp. 229-242
 2. “I fraseologismi come fonte di errori nel contesto dell’immagine linguistica del mondo” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin) - w: Neophilologica, vol. 29, pod red. Wiesława Banysia i Beaty Śmigielskiej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, pp. 209-223
 3. “La doppia natura del fuoco nei portali femminili” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin) – w: Kwartalnik Neofilologiczny LXIV, 1/2017, pod red. Franciszka Gruczy, Warszawa, PAN, 2017, pp. 54-65
 4. “Paese che vai usanze che trovi. La concettualizzazione del ‘paese’ in italiano” – w: Neophilologica, vol. 28, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, pp. 220-231
 5. “Il concetto di ‘porta’ nel discorso italiano” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin) – w: Linguistica Silesiana, vol. 37, pod red. Rafała Molenckiego, Katowice, PAN, 2016, pp. 143-159
 6. “La realtà virtuale e l’immagine linguistica del mondo.” – w: LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE 39(2), pod red. Jolanty Kniei i Jarosława Krajki, Lublin, Wydawnictwo UMCS (http://www.lsmll.umcs.lublin.pl/), 2015, pp. 91-105
 7. “L’identità digitale nella società contemporanea – l’analisi sociolinguistica dei nickname usati sulle chat line italiane.” – w: Romanica Cracoviensia, vol. 14, pod red. Marceli Świątkowskiej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, pp. 199-213
 8. “Spazio – pensiero – lingua. La concettualizzazione della ‘città’ in italiano.” – w: Neophilologica, vol. 26, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, pp. 298-309
 9. “Efektywność nauczania języków obcych w polskich szkołach publicznych z perspektywy ucznia.” – w tomie pt. „Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce” pod red. Beaty Karpeta-Peć, Radosława Kucharczyka, Macieja Smuka oraz Marty Torenc, Warszawa, Instytut Germanistyki UW, Instytut Romanistyki UW, 2014, pp. 253-265
 10. “La linguistica e l’insegnamento delle lingue straniere. I problemi delle lezioni di traduzione a livello avanzato della competenza linguistica.” – w: Neophilologica, vol. 25, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, pp. 162-175
 11. “Tradurre l’immagine del mondo. L’approccio cognitivo alla traduzione sull’esempio del ‘Cosmo’ (‘Kosmos’) di Witold Gombrowicz.” – w: Neophilologica, vol. 25, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, pp. 208-218
 12. “L’approccio cognitivo nell’analisi linguistica e i miti della traduzione.” w: W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam, pod red. Henryka Fontańskiego, Rafała Molenckiego oraz Olgi Wolińskiej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, pp. 135-143
 13. “Rapporto tra tempo e spazio sull’esempio di alcune preposizioni italiane. Analisi cognitiva.” w: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVII Congresso A.I.P.I. Ascoli Piceno, 22- 26 agosto 2006, Vol. I: Linguistica e didattica, Pubblicazioni dell’Associazione Internazionale Professori d’Italiano, Nuova serie 5, 2009, pp. 87-99
 14. “La rappresentazione delle conoscenze – diversi modelli delle strutture concettuali nell’ambito della linguistica cognitiva.” w: Neophilologica, vol. 20, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, pp. 221-235
 15. “Il passo dal pensiero alla lingua – l’analisi cognitiva della STRADA nella lingua italiana.” w: Neophilologica, vol. 20, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, pp. 124-141
 16. “L’immaginare. I profili dell’occhio nelle lingue: italiana, polacca ed inglese.” w: Linguistica Silesiana, t. 27, pod red. Kazimierza Polańskiego, Kraków, Universitas, 2006, pp. 105-115
 17. “Occhio all'italiana - cioè l'immagine linguistica del mondo italiano.” w: Neophilologica, vol.17, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, pp. 177-186

- złożone do druku:

 • „La doppia natura dell’acqua nei portali femminili” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin) – w Kwartalnik Neofilologiczny
 • “A Cognitive Approach to Teaching Italian Prepositions to Polish Students” (rozdział w monografii) w: Foreign Language Pedagogy in the Light of Cognitive Linguistics Research.

- w przygotowaniu:

 • Podręcznik z językoznawstwa dla studentów italianistyki: “Introduzione alla linguistica generale. Corso universitario con esercizi.”

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 30.11.-01.12.2019: Udział w międzynarodowej konferencji: ”Italiano e lingue slave: problemi di grammatica contrastiva” zorganizowanej przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław). Tytuł referatu: “L’immagine linguistica del passato in base all’aspetto verbale in italiano, polacco ed inglese.
 2. 28-30 maja 2018: Udział w międzynarodowej konferencji: “XV Congresso SILFI. Linguaggi settoriali e specialistici: sincronia, diacronia, traduzione, variazione” zorganizowanej przez Uniwersytet w Genui (Włochy). Tytuł wystąpienia (sekcja posterowa): “La doppia natura dell’acqua nei portali femminili” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin)
 3. 20-22 czerwca 2013: Udział w międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej: „Sukces w glottodydaktyce” zorganizowanej w Warszawie przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: „Efektywność nauczania języków obcych w polskich szkołach publicznych z perspektywy ucznia.”
 4. 23-24 listopada 2012: Udział w IV konferencji translatorycznej z cyklu Imago Mundi „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka” zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: „Praktyka przekładu jako jeden z przedmiotów na kierunkach filologicznych a oczekiwania rynku w świetle reformy edukacyjnej.”
 5. 24-25 września 2009: Udział w międzynarodowej konferencji „Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i odwrotnie” zorganizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł referatu: „Przetłumaczyć obraz świata - podejście kognitywne do tłumaczenia na przykładzie Kosmosu Witolda Gombrowicza.”
 6. 22-26.08.2006: udział w międzynarodowej konferencji „Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana” zorganizowanej w Ascoli Piceno przez A.I.P.I. Tytuł referatu: “Rapporto tra tempo e spazio sull’esempio di alcune preposizioni italiane. Analisi cognitiva.”
 7. 8-11.09.2004: Udział w międzynarodowej konferencji „Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana” zorganizowanej w Dubrowniku przez Departament Italianistyki Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja). Tytuł referatu: “Tra il pensare e il fare c'è di mezzo il parlare. Duplicità o triplicità dell'atto linguistico?”
 8. 24-27.09.2003: Udział w międzynarodowej konferencji „Les images du monde dans les langues et littératures romanes” zorganizowanej w Katowicach przez Instytut Filologii Romańskiej UŚ. Tytuł referatu: “Occhio all'italiana - cioè il ruolo dell’occhio nell'immagine linguistica del mondo italiano.”
 9. 28-30.09.2003: udział w międzynarodowej konferencji kognitywistycznej „Obrazowanie w języku” zorganizowanej w Łodzi przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego i Katedrę Języka Angielskiego UŁ. Tytuł referatu: „Obrazowanie w języku. Profile oka w językach: włoskim, polskim i angielskim.”

Inna działalność naukowa:

Inne:

 • Recenzja artykułu „Fra lingua e dialetti” Magdaleny Szczepanik złożonego do czasopisma studenckiego ReVue (Nr 2/2011).

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym (PTN)
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK)

 • Członkostwo w Stowarzyszeniu Italianistów Polskich (SIP)
 • Członkostwo w Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI)

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Koordynator PNJW / PNJA
 • Opiekun roku
 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnych
 • Promotor prac licencjackich oraz magisterskich
 • Recenzent prac licencjackich oraz magisterskich

Nagrody i odznaczenia:

 • 2017r. – nagroda Rektora za znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016.

Inne:

 • 09.10.2012 – Spotkanie z uczniami klas licealnych w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu mające na celu prezentację oferty Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki
 • Opieka nad dyplomantami (2008/2009, 2018/2019)
 • Recenzje prac licencjackich (2009/2010, 2018/2019)
 • Opieka nad magistrantami (2011/2012, 2012/2013)
 • Recenzje prac magisterskich (2018/2019)
 • 16.03.2018 – Warsztaty językoznawcze pt. „Jak ugryźć język? Abc analizy języka” skierowane głównie do studentów naszego Instytutu, którzy stoją przed wyborem seminarium (dyplomowego bądź magisterskiego)
 • 19.03.2018 – współudział w organizacji „Italofonii 2018” – wykład pt. „Pięta Achillesa w nauce języków obcych. Idiomy włoskie opisujące części ciała” przygotowany i przeprowadzony wspólnie z dr Agnieszką Pastuchą-Blin
 • 26.09.2018 – udział w Dniach Otwartych Wydziału Filologicznego UŚ – warsztaty pt.: „O języku słów kilka. Analiza języka w ujęciu kognitywnym”
 • 26.10.2019 – Warsztaty językoznawcze pt. „Język – myśl – rzeczywistość. Jak myślimy? Jak wyrażamy, to o czym myślimy? Jak mówimy o tym, co postrzegamy?” skierowane dla studentów wszystkich kierunków i specjalności, którzy zainteresowani są tematyką językoznawstwa