Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:
Adiunkt

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

 • Językoznawstwo ogólne i stosowane. Językoznawstwo kognitywne.
 • Znaczna część moich badań poświęcona jest badaniu języka włoskiego w ujęciu kognitywnym, ze szczególnym uwzględnieniem teorii gramatyki kognitywnej R. W. Langackera (w korelacji z teorią Językowego Obrazu Świata J. Bartmińskiego), czy też teorii metafory G. Lakoffa i M. Johnsona. Czerpię również z innych teorii (G. Fauconniera czy Ch. Fillmora) oraz przemyśleń innych znanych badaczy w tej dziedzinie, jak np. E. Tabakowskiej, R. Przybylskiej, R. Grzegorczykowej, J. R. Taylora czy Z. Kövecsesa i wielu innych.
 • W przypadku badań nad językiem, a dokładniej nad językiem włoskim, mają one odpowiedzieć na pytanie: jak użytkownicy języka włoskiego nadają sens swoim doświadczeniom i w jaki sposób jest to odzwierciedlone w języku. Zatem celem jest zrozumienie sposobu, w jaki tworzone jest znaczenie, jaka jest natura wielowarstwowych relacji między językiem a różnymi procesami mentalnymi zachodzącymi w umyśle (takimi jak percepcja, konceptualizacja, kategoryzacja, schematyzacja, obrazowanie, metaforyzacja etc.).
 • Moje badania skupiają się na szeroko rozumianym pojęciu otaczającej nas przestrzeni (i jej elementów), która od zawsze była w centrum zainteresowań człowieka. Refleksje dotyczące pojęcia przestrzeni pojawiają się w wielu szkołach filozoficznych, również w innych dyscyplinach naukowych, jak np. w antropologii, socjologii czy językoznawstwie. Traktowana jest ona jako produkt społeczny lub historyczny, bądź też jako produkt działalności ludzkiej, jak np. w przypadku rolnictwa, rzemieślnictwa czy przemysłu. Obecnie przestrzeń może być traktowana wielowymiarowo, między innymi: jako przestrzeń fizyczna stanowiąca fizyczną rzeczywistość, na którą składają się osoby, przedmioty, zjawiska, zdarzenia, sytuacje itd., jako przestrzeń mentalna, wyimaginowana (świat konceptualny w umyśle człowieka), bądź też wirtualna – odnosząca się do rzeczywistości cyfrowej. Celem tych badań jest próba odpowiedzi, między innymi, na pytania: 1) jaka jest relacja pomiędzy językiem a człowiekiem (rozumianym nie tylko jako jednostka, ale jako grupa użytkowników języka, jako społeczność językowa reprezentowana przez dane społeczeństwo); 2) jak zdolności poznawcze wpływają na język; 3) jaka jest relacja miedzy doświadczaniem świata, treściami poznawczymi a ich reprezentacją językową; 4) w jaki sposób jest konstruowane znaczenie i jakie czynniki mają na ten proces wpływ. Analiza materiału językowego ma zweryfikować wpływ wielorakich aspektów (jak np. bagaż społeczny czy też indywidualny, kulturowy, historyczny, polityczny etc.) na percepcję, pojmowanie, konceptualizację i w konsekwencji na reprezentację językową pojęć odnoszących się do fragmentów rzeczywistości pozajęzykowej.

Przebieg kariery naukowej:

 • Doktorat: 23.01.2007
 • Tytuł rozprawy doktorskiej: „Concetto della strada nella lingua italiana. Approccio cognitivo.” („Pojęcie drogi w języku włoskim. Ujęcie kognitywne.”)
 • Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
 • Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. “La realtà virtuale e l’immagine linguistica del mondo.” – w: LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE 39(2), Lublin, Wydawnictwo UMCS (http://www.lsmll.umcs.lublin.pl/), 2015, pp. 91-105
 2. “L’identità digitale nella società contemporanea – l’analisi sociolinguistica dei nickname usati sulle chat line italiane.” – w: Romanica Cracoviensia, vol. 14, pod red. prof. dr hab. Marceli Świątkowskiej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, pp. 199-213
 3. “Spazio – pensiero – lingua. La concettualizzazione della ‘città’ in italiano.” – w: Neophilologica, vol. 26, pod red. prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, pp. 298-309
 4. “Efektywność nauczania języków obcych w polskich szkołach publicznych z perspektywy ucznia.” – w tomie pt. „Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce” pod red. Beaty Karpeta-Peć, Radosława Kucharczyka, Macieja Smuka oraz Marty Torenc, Warszawa, Instytut Germanistyki UW, Instytut Romanistyki UW, 2014, pp. 253-265
 5. “La linguistica e l’insegnamento delle lingue straniere. I problemi delle lezioni di traduzione a livello avanzato della competenza linguistica.” – w: Neophilologica, vol. 25, pod red. prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, pp. 162-175
 6. “Tradurre l’immagine del mondo. L’approccio cognitivo alla traduzione sull’esempio del ‘Cosmo’ (‘Kosmos’) di Witold Gombrowicz.” – w: Neophilologica, vol. 25, pod red. prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, pp. 208-218
 7. “L’approccio cognitivo nell’analisi linguistica e i miti della traduzione.” w: W kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam, pod red. prof. dr. hab. Henryka Fontańskiego, prof. dr. hab. Rafała Molenckiego oraz prof. dr hab. Olgi Wolińskiej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, pp. 135-143
 8. “Rapporto tra tempo e spazio sull’esempio di alcune preposizioni italiane. Analisi cognitiva.” w: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVII Congresso A.I.P.I. Ascoli Piceno, 22- 26 agosto 2006, Vol. I: Linguistica e didattica, Pubblicazioni dell’Associazione Internazionale Professori d’Italiano, Nuova serie 5, 2009, pp. 87-99
 9. “La rappresentazione delle conoscenze – diversi modelli delle strutture concettuali nell’ambito della linguistica cognitiva.” w: Neophilologica, vol. 20, pod red. prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, pp. 221-235
 10. “Il passo dal pensiero alla lingua – l’analisi cognitiva della STRADA nella lingua italiana.” w: Neophilologica, vol. 20, pod red. prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, pp. 124-141
 11. “L’immaginare. I profili dell’occhio nelle lingue: italiana, polacca ed inglese.” w: Linguistica Silesiana, t. 27, pod red. prof. dr. hab. Kazimierza Polańskiego, Kraków, Universitas, 2006, pp. 105-115
 12. “Occhio all'italiana - cioè l'immagine linguistica del mondo italiano.” w: Neophilologica, vol.17, pod red. prof. dr. hab. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, pp. 177-186

- złożone do druku:

 1. “Paese che vai usanze che trovi. La concettualizzazione del ‘paese’ in italiano” – w druku w Neophilologica
 2. “Il concetto di ‘porta’ nel discorso italiano” (współautor: dr Agnieszka Pastucha-Blin) - w druku w Linguistica Silesiana

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 20-22 czerwca 2013: Udział w międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej: „Sukces w glottodydaktyce” zorganizowanej w Warszawie przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: „Efektywność nauczania języków obcych w polskich szkołach publicznych z perspektywy ucznia.”
 2. 23-24 listopada 2012: Udział w IV konferencji translatorycznej z cyklu Imago Mundi „Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria – kształcenie – praktyka” zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: „Praktyka przekładu jako jeden z przedmiotów na kierunkach filologicznych a oczekiwania rynku w świetle reformy edukacyjnej.”
 3. 24-25 września 2009: Udział w międzynarodowej konferencji „Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na język polski i odwrotnie” zorganizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł referatu: „Przetłumaczyć obraz świata - podejście kognitywne do tłumaczenia na przykładzie Kosmosu Witolda Gombrowicza.”
 4. 22-26.08.2006: udział w międzynarodowej konferencji „Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana” zorganizowanej w Ascoli Piceno przez A.I.P.I. Tytuł referatu: “Rapporto tra tempo e spazio sull’esempio di alcune preposizioni italiane. Analisi cognitiva.”
 5. 8-11.09.2004: Udział w międzynarodowej konferencji „Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana” zorganizowanej w Dubrowniku przez Departament Italianistyki Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja). Tytuł referatu: “Tra il pensare e il fare c'è di mezzo il parlare. Duplicità o triplicità dell'atto linguistico?”
 6. 24-27.09.2003: Udział w międzynarodowej konferencji „Les images du monde dans les langues et littératures romanes” zorganizowanej w Katowicach przez Instytut Filologii Romańskiej UŚ. Tytuł referatu: “Occhio all'italiana - cioè il ruolo dell’occhio nell'immagine linguistica del mondo italiano.”
 7. 28-30.09.2003: udział w międzynarodowej konferencji kognitywistycznej „Obrazowanie w języku” zorganizowanej w Łodzi przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego i Katedrę Języka Angielskiego UŁ. Tytuł referatu: „Obrazowanie w języku. Profile oka w językach: włoskim, polskim i angielskim.”

Inna działalność naukowa:

Inne:

 • Recenzja artykułu „Fra lingua e dialetti” Magdaleny Szczepanik złożonego do czasopisma studenckiego ReVue (Nr 2/2011).

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • Koordynator PNJW / PNJA
 • Opiekun roku
 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnych

Inne:

 • 09.10.2012 – Spotkanie z uczniami klas licealnych w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu mające na celu prezentację oferty Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki