KKOsadnik

 

kkwapisz-osadnik 2

 

Zakład:
Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki


Stanowisko:
profesor nadzwyczajny


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

językoznawstwo (ogólne, romańskie, stosowane, kognitywne)

1. Rodzajnik francuski w ujęciu kognitywnym

Funkcjonowanie rodzajnika jest niezwykle interesującym zagadnieniem i pomimo wielu opracowań nadal budzi ogromną ciekawość badawczą. Interesującym zjawiskiem związanym z funkcjonowaniem rodzajnika jest możliwość jego pominięcia, co charakteryzuje zwłaszcza tytuły i nagłówki prasowe, np. France: un nouveau cimetière dégradé vs Inde : nouveau viol collectif. Wiele kontekstów dopuszcza możliwość użycia różnych rodzajników, np. Je bois du café vs Je bois un café vs Je bois le café.

Projekt zakłada zbadanie użycia rodzajników i przypadku ich pominięcia w ujęciu kognityw-nym, tj. poprzez analizę roli struktur percepcyjnych, które aktualizują różne schematy przed-konceptualne w procesie konceptualizacji (obrazowania) sytuacji (Konceptualizacja rozumiana jest za R. Langackerem jako proces tworzenia pewnej ikonicznej struktury sytuacyjnej wraz z równoczesnym konstruowaniem struktury semantycznej). Celem projektu jest wykazanie, że struktury percepcyjne determinują struktury konceptualne i w konsekwencji, struktury leksykalno-gramatyczne. A zatem użycie czy pominięcie rodzajnika w zdaniu będzie rezul-tatem sposobu przetworzenia struktury percepcyjnej na konceptualną w odniesieniu do takich czynników, jak : 1. schematy przedkonceptualne, 2. poziom akwizycji języka, 3. frekwencja użycia, 4. preferencyjność użycia. Podsumowując, projekt zakłada zweryfikowanie następujących hipotez badawczych: 1. kategoria rodzajnika aktualizuje się na poziomie poznawczym podczas przetwarzania danych percepcyjnych i zależy od poziomu akwizycji języka; 2. przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o schematy przedkonceptualne [przedmiot] i [policzalny / niepoliczalny]; 3. schemat przedkonceptualny [przedmiot] aktywuje procesy kategoryzacji i desygnacji. Kategoryzacja odpowiada identyfikacji pojęciowej, desygnacja zaś jest referencyjna egzystencjalna lub referencyjna jednoznacznie konkretna; 4. użycie rodzajnika determinowane jest zanim następuje aktualizacja na poziomie wyrażania, brak rodzajnika weryfikuje się na poziomie przedkonceptualnym; 5. rodzajnik nieokreślony jest efektem konceptualizacji wyszczególniającej «policzalnej», rodzajnik określony świadczy o konceptualizacji jednostkowej «policzalnej» (nawet w przypadku klasy identycznych obiektów), brak rodzajnika to rezultat konceptualizacji denominatywnej (jak w przypadku funkcjonowania imion własnych); 6. w przypadku rodzajnika zero, chodzi o jego pominięcie na poziomie konceptualnym, zaś brak rodzajnika weryfikuje się na poziomie przedkonceptualnym.


2. Składnia języka włoskiego a percepcja świata

Tradycyjna analiza poziomu syntaktycznego wielu języków, w tym języka włoskiego,  cha-rakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem terminologicznym dopełnień na poziomie zdania prostego i typów zdań podrzędnych na poziomie zdania złożonego. Projekt zakłada zbadanie przyczyn tej ilości dopełnień w odniesieniu do struktur percepcyjnych i ich interpretacji po-znawczej, która dokonuje się w umysłach/mózgach użytkowników języka włoskiego. Szczególne zainteresowanie wzbudzają przypadki, kiedy dopełnienia odnoszą się do tego samego fragmentu rzeczywistości, np. być łysym w : È un uomo calvo vs È un uomo senza capelli  vs È rimasto senza capelli vs  È un uomo privo di capelli;  czy mieć siwe włosy w: È un uomo con (i) capelli bianchi vs È un uomo dai capelli bianchi; czy jeszcze iść / jechać + lokatyw w:  Andare a scuola vs Andare al concerto, Andare in chiesa vs Andare dal medico vs Andare da Marco. Problematyczne jest również funkcjonowanie trzech przyimków neutralnych (zerowych, odbarwionych) di, da i a, np. w Leonardo da Vinci vs Santa Caterina di Siena. Celem badania jest wykazanie, że analiza treści semantyczno-poznawczej oraz konstrukcja zdań (np. użycie rodzajnika, co daje tzw. formy ściągnięte przyimka, lub jego pominięcie czy też użycie innego przyimka, jak w Andare in macchina vs Andare con la macchina) są rezultatem przetworzenia danych pochodzących z percepcji świata. W kontekście pytania o  celowość wprowadzania tej samej funkcji w zdaniu przez różne przyimki, choć konceptualizacja dotyczy tego samego fragmentu rzeczywistości, oraz w oparciu o kognitywne koncepcje opisu języka, projekt zakłada weryfikację następujących  hipotez badawczych; 1. percepcja determinuje wybór przyimka; 2. wybór przyimka dokonuje się w oparciu o kierunek postrzegania, tj. od trajektora do landmarka, przy czym trajektor nie musi być w zdaniu na pierwszym planie, oraz w oparciu o cechy obiektów postrzeganych w relacji (np. lokatywów); 3. wartości semantyczne poszczególnych przyimków tworzą zhierarchizowaną kategorię w postaci schematu poznawczo-semantycznego; 4. użycia przyimków determinują organizację kategorii; same zaś zależą od preferencyjności użycia; 5. preferencyjność użycia determinuje z kolei frekwencję użycia, czyli uzus; 6. wyróżnić można użycia motywowane semantycznie, użycia motywowane diachronicznie i użycia bez motywacji; te dwie ostatnie grupy odwołują się do preferencyjności użycia i uzusu; 7. istnieją inwarianty semantyczne dla poszczególnych przyimków.

Przebieg kariery naukowej:

2010 : doktor habilitowany nauk humanistycznych
1999 :  doktor nauk humanistycznych
1991 :  magister filologii romańskiej

Publikacje:

Monografie:

 1. I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale. K.Kwapisz-Osadnik (red.), 2017, Franco Cesati Editore / Wyd. UŚ. (monografia wieloautorska)
 2. Le verbe français dans un cadre cognitif. UŚ, Katowice 2009.
 3. Le subjonctif et l'expression de l'expérience. Esquisse cognitive de la dynamique des modes indicatif / subjonctif en français. UŚ, Katowice, 2002.

Artykuły:

- opublikowane:

 1. Cognitive Linguistics as One of the Cognitive Sciences : A Question of Terminology. In : Theorization and representations in Linguistics, V. Arigne, Ch. Rocq-Migette (eds.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, ch.4, 151-169.
 2. Usages non-normatifs en enseignement de la grammaire du français : l’exemple de trois temps passés. In : Enseignement et apprentissage du français et du russe langues étrangères. Parcours linguistiques et didactiques, Sorbonne-Paris IV et Moscow City University, Moskwa, 186-195.
 3. Przyimki jako znaczniki różnych konceptualizacji : analiza zagadnienia na przykładzie języka włoskiego, 2017, Acta Neophilologica, XIX, 1, pp.123-147.
 4. Perceptual Structures and Grammatical Constructions on the Basis of Aspectual Opposition in French, in: M. Fabiszak, K. Krawczak, K. Rokoszewska (red.), Categorization in Discourse and Grammar, Peter Lang, Frankfurt, 2016, pp. 285-295.
 5. Sémantique de l’article dans un cadre cognitif : préliminaires, 2016, Orbis Linguarum, 45, pp.63- 71
 6. To, co niewypowiedziane w teorii implicytności C. Kerbrat-Orecchioni a rola procesów poznawczych w konstruowaniu i rozumieniu wypowiedzi, in: M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski, W. Chłopicki (red.), Niedosłowność w języku, Tertium, Kraków, 2016, pp. 375-395.
 7. Parallèle entre l`histoire d’une nation et d’une langue : cas du conditionnel et du subjonctif en français, in: I. Sanmartín, S. Gómez-Jordana, Temporalidad y contextos: La interdisciplinariedad a partir de la historia, el arte y la lingüística, Universidad de Santiago de Compostela, Compostela, 2015, pp. 143-155.
 8. Intensification axiologique, métaphores et schémas préconceptuels, in: K. Wróblewska-Pawlak, A. Kieliszczyk (red.), L’intensification et ses différents aspects, Wyd. UW, Warszawa, 2015, pp.71-85.
 9. Le silence et les expressions du silence en tant que marques de la subjectivité transparente, in: J.M. Lopez Munoz (red.), Aux marges du discours. Personnes, temps, lieux, objets, Lambert-Lucas, Limoges, pp. 175-184.
 10. Le Italie in Italia, le Italie in Europa: alcune osservazioni sui sistemi fonologico e lessicale standardizzati, in: M. Malinowska, A. Paleta, M. Wrana (red.), L’Italia e la Cultura europea, Franco Cesati, Firenze, 2015, pp. 439-445.
 11. Agentivité et perception du monde en français, in: T. Muryn, S. Mejri (red.), Linguistique du discours: de l’intra- à l’intrephrastique, Peter Lang, Fraknfurt, 2015, pp. 47-59.
 12. L’événement en tant qu’effet de la conceptualisation d’une situation. Quelques observations sur le rapport entre l’aspect sémantique, l’aspect syntaxique, l’aspect grammatical et la façon de conceptualiser la situation, in: Neophilologica 26, Wyd. UŚ, Katowice, 2014, pp.23-36.
 13. The notion of prototype in linguistics and didactics, revisited, in: K. Rudnicka- Szozda, A. Szwedek (red.), Cognitive Linguistics in the Making, Peter Lang, Frankfurt, 2014, pp. 161-173.
 14. Au carrefour des verbes auxiliaires. Quelques réflexions dans un cadre cognitif, in: Orbis Linguarum, 41, Neisse Verlag, Atut, Dresden-Wrocław, 2014, pp.77-89.
 15. La morfo-sintassi dell’italiano standard – problemi da affrontare nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, in: E. Jamrozik, R. Sosnowski (red.), Percorsi linguistici tra Italia e Polonia, Franco Cesati        Editore,  Firenze, 2014, pp.99-109.
 16. Tra percezione e lingua: alcune osservazioni sul funzionamento dei complementi che fanno riferimento alle proprietà fisiche degli esseri umani, in: Studia Romanica Posnaniensa, XL/3, Poznań, 2013, pp.33-43.
 17. Entre universalisme cognitif et relativisme culturel: expression des émotions en polonais et en français dans un cadre de la linguistique cognitive, in : F. Baider,  G. Cislaru (red.), Cartographie des émotions, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2013, pp. 151-167.
 18. Poznawcze modele języka a kwestia terminologii interdyscyplinarnej, in: Termin w językoznawstwie, D. Brzozowska, W. Chłopicki (red.), Tertium, Kraków, 2012, pp.75-87.
 19. L’expression des valeurs dans une approche cognitive, 2011, in: Neophilologica 23, Wyd. UŚ, Katowice, pp.191-201.
 20. Est-ce qu’il existe des catégories asémantiques ? Quelques réflexions dites cognitives sur la base de la langue française, 2011, in : Romanica Cracoviensia 11, Wyd. UJ, Kraków, 2011, pp.241-248.
 21. Entre la linguistique et la psychologie – quelques réflexions sur l’emploi du participe présent et du gérondif en français ; in : Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, A. Dudka, T. Giermak-Zielinska (red.), Wyd. UW, Warszawa, 2010, pp.316-324.
 22. A cognitive aspect of pragmatics, in: Linguistica Silesiana, 30, Universitas, Kraków, 2009, pp.127- 136.
 23. Les temps passés en français dans un cadre cognitif, in : Neophilologica 19, Wyd. UŚ, Katowice, 2007, pp. 84-99.
 24. Il doppio nell`uso dei modi. L`indicativo e il congiuntivo negli stessi contesti linguistici, in: Linguistica Silesiana, 28, Universitas, Kraków, 2007, pp. 161-171 ; in: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del Convegno Internazionale, Dubrovnik, 8-11 settembre 2004, FF presse Facoltà di Lettere e Filosofia dell`Università di Zagabria, Istituto italiano di Cultura di Zagabria, Zagreb, 2008, pp.715-727.
 25. Le temps français imparfait et ses équivalents polonais. Une étude comparative dans un cadre cognitive, in: Etudes Cognitives/ Studia Kognitywne, 7, SOW, Warszawa, 2006, pp.89-105.
 26. Les rapports sémantiques du temps et du mode dans un cadre cognitif : le cas du futur dans le passé en français, in : Semantic Relations In Language and Culture, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2006, pp.197-207.
 27. Le subjonctif français et le congiuntivo italien dans une perspective cognitive. Une ou  deux images du monde ?, in : Neophilologica 18, Wyd. UŚ, Katowice, 2006, pp. 16-30.
 28. A  cognitive man and a language representation. Some observations on the ways of mental record of information, in: Linguistica Silesiana, 26, Universitas,  Kraków, 2005, pp.141-149.
 29. Eventualité et supposition. Quelques réflexions sur l'hypothèse, in: Neophilologica 15, Wyd. UŚ, Katowice, 2002, pp.77-102.
 30. Les notions de prototype et d`invariant sémantique dans l'analyse des catégories grammaticales. La linguistique cognitive et l'enseignement des langues étrangères, in: Neophilologica 15, Wyd. UŚ, Katowice, 2002, pp. 250-265.
 31. Comment traduire le subjonctif en polonais ? L'esquisse cognitive du subjonctif français et de ses équivalents polonais, in: Translation and Meaning Part 6, Universitaire Pers Maastricht, Maastricht, 2002, pp. 271-283.
 32. Le subjonctif comme marque de polyphonie dans le discours, in : Référence discursive dans les langues romanes et slaves, Wyd. UMCS, Lublin, 2002, pp. 143-153.
 33. Le subjonctif dans les expressions parémiques, in: Neophilologica 13, Wyd. UŚ, Katowice,1998, pp.67-83.
 34. Les propositions antéposées introduites par Le fait que / que et l'emploi du subjonctif, in: Neophilologica 12, Wyd. UŚ, Katowice,1996, pp. 46-58.
 35. L'origine du mode subjonctif (le subjonctif en latin et en français), in: Neophilologica 11, Wyd. Uś, Katowice, 1995, pp.61-70.
 36. La négation et l'emploi du subjonctif, in:  Kwartalnik Neofilologiczny XLI, Warszawa, 1994, pp. 273-285.
 37. La théorie polyphonique de la négation et l`emploi du subjonctif, in: Neophilologica 10, Wyd. UŚ,1993, pp. 37-47.
 38. L'acte de langage et l'usage du subjonctif, in: Neophilologica 9, Wyd. UŚ, Katowice, 1992, pp. 34-41.

    Artykuły glottodydaktyczne:

 1. Enseigner l’article: un défi pour les enseignants non francophones du français, in: A. Ben Msila (red.), Langue et discours, quel enseignement?, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Meknès, Meknès, 2016, pp. 23-33.
 2. Efficacité de nouvelles tendances dans l’enseignement / apprentissage du français : quelques observations à base cognitive, in: K. Kwiek (red.), Teoretyczne i praktyczne aspects nauczania języków obcych, 2015, Werset, Lublin, pp. 9-19.
 3. Efficacité de nouvelles tendances dans l’enseignement / apprentissage du français : quelques observations à base cognitive, in: K. Kwiek (red.), Teoretyczne i praktyczne aspects nauczania języków obcych, Werset, Lublin, pp. 9-19.
 4. Calcul aspectuel et temps grammaticaux : projet d’une grammaire fondée sur la perception, 2015, in:  SCOLAGRAM n°1. En ligne : http://scolagram.u-cergy.fr.
 5. Językoznawstwo kognitywne w nauczaniu języków obcych: projekt gramatyki wizualnej na przykładzie francuskiego trybu subjonctif, in: Glottodydaktyka jako nauka, H.Widła (red.), Neofilolog, 34, Wyd. UŚ, Katowice, 2010, pp. 133-146.
 6. Gramatyka wizualna w nauczaniu języków obcych (na przykładzie francuskiego trybu warunkowego conditionnel), in: Nowe perspektywy dydaktyki języków obcych, M.Jodłowiec (red.),  Tertium, Kraków, 2008, pp.   139-147.
 7. La linguistica cognitiva applicata all`insegnamento dell`italiano : il caso di due tempi passati, in: Atti del XVII Congresso A.I.P.I. Ascoli Piceno, 22-26 agosto 2006 Vol. I: Linguistica e didattica; wersja elektroniczna, 2008.
 8. Kategoria czasownika - jak nauczać o czasowniku w ujęciu kognitywnym na przykładzie języka francuskiego?, in: Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka, J. Florczak, M. Gajos (red.), Wyd. Biblioteka, Warszawa, 2008, pp.153-166.
 9. Les théories cognitives dans l`enseignement des langues étrangères : les temps futurs du français, in : Techniques linguistiques dans la didactique du français langues étrangère, Łódź-Płock, Katedra Fil. Rom. UŁ i Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku, 2005, pp. 83-95.
 10. Obrazowanie zjawisk gramatycznych. Projekt gramatyki wizualnej, in: Język a kultura 8, Tertium, Kraków, 2005, pp. 57-69.
 11. La linguistique cognitive et l'enseignement des langues étrangères. Le cas de trois temps passés en français, in : Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2003, pp. 243-257.
 12. Les schémas sémantico-cognitifs et l'apprentissage des langues étrangères, in: Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique , Wyd. Biblioteka, Łódź, 2002, pp.148-156.

- złożone do druku:

 1. L’emploi des temps grammaticaux et des compléments de temps en tant que signes d’une rupture de cohésion
 2. Alla ricerca dell’invariante semantica della preposizione da : un’analisi cognitiva del contesto 3. predicativo
 3. La préposition de dans un cadre cognitif
 4. Le verbe dire en tant que marqueur d’approximation
 5. Insegnare la grammatica italiana: la preposizione da in quanto effetto linguistico della percezione
 6. La frase complessa: tra grammatica tradizionale e problemi di insegnamento dell’italiano lingua seconda
 7. La perception et l’emploi de l’article indéfini: entre la référence et la structure prédicative
 8. Rôle des zones actives dans la perception et dans le discours. Exemple de constructions infinitives
 9. Le problème de l’erreur linguistique et l’enseignement efficace des langues étrangères
 10. Attraversare i confini della scienza come una sfida rischiosa per l’affidabilità della ricerca. Una voce nella discussione
 11. Teoretyczne wybory, cięcia metodologiczne i przejścia między paradygmatami: trudności dialogu interdyscyplinarnego
 12. Le invarianti semantiche delle preposizioni “di” e “da” come indicatori di limitazione funzionale
 13. La globalisation et la diversité des visions du monde. L’exemple de quelques termes français, polonais et italiens du domaine juridique

    Podręczniki/skrypty:

 1. Jest, był, będzie czy byłby? Zagadki czasów i trybów w języku francuskim, Wyd. UŚ, Katowice, 2018
 2. Duża gramatyka języka francuskiego, LektorKlett, Poznań, 2015
 3. Repetytorium leksykalne. Język francuski, LektorKlett, Poznań, 2014
 4. Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej. Szkic porównawczy, UŚ, Katowice, 2012
 5. Repetytorium gramatyczne, wydanie II poprawione, LektorKlett, Poznań, 2010
 6. Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i francuskiej. Szkic porównawczy, UŚ, Katowice, 2007
 7. Podręczny słownik francusko-polski, polsko-francuski, Poznań, LektorKlett, 2006 (współautor)
 8. Krótka gramatyka języka francuskiego z ćwiczeniami, Poznań, LektorKlett, 2005 (opracowanie ćwiczeń)
 9. Repetytorium gramatyczne, Poznań, LektorKlett, 2003.

   Inne:

 1. Polifonia w języku, czyli obecność Innego w naszych wypowiedziach, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), W kręgu Medei, Wyd. Medeia, MDK Chorzów Batory, 2015, pp. 23-31.
 2. O przyjaźni, czyli problem z definicją pojęcia, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Przyjaźń, Wyd. Medeia, MDK Chorzów Batory, 2015, pp. 17-29.
 3. Czy wszystko można wyrazić, czyli o braku słów,  in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Wobec braku, utraty, ubywania, MDK Chorzów Batory, 2013, pp. 167-176.
 4. Przebaczenie jako akt mowy, czyli co kryje się za słowami, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Przebaczenie, MDK Chorzów Batory. 2012, pp.45-54.
 5. « Jak pies z kotem », czyli o stereotypach w języku, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Zwierzęta i ludzie, MDK Chorzów Batory, 2011, pp. 31-39.
 6. Myśli zapisane w pamięci, myśli zapisane w języku, czyli kilka obserwacji psycholingwistycznych, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, MDK Chorzów Batory, 2010, pp. 69-82.
 7. Język jako miejsce oswajania przestrzeni, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), W przestrzeni dotyku, MDK Chorzów Batory, 2009, pp.45-52.
 8. W labiryncie czasu, czyli o wyrażaniu relacji czasu i przestrzeni, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Miasto i czas, MDK Chorzów Batory, 2008.159-167.
 9. Dramat mistrza i dramat ucznia, czyli o tym, jak trudna to więź, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Z tęsknoty za mistrzem, MDK Chorzów Batory, 2007.80-85.
 10. Czy łatwo jest zdefiniować węgiel ? Kilka mało naukowych uwag językoznawcy - Ślązaka, in: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Śląsk - kamień drogocenny, MDK Chorzów Batory, 2006. pp.18-21.

    
Granty i projekty badawcze:

 1. Autor projektu badawczego pt. Między percepcją a językiem : analiza włoskich przyimków da, di, a w ujęciu kognitywnym, zakwalifikowanego do II etapu, 2016.
 2. Członek zespołu badawczego w ramach projektu nt. Pragmatemy w opisie porównawczym : od struktur językowych do leksykonu (projekt złożony : Program Działań Zintegrowanych POLONIUM).

Członkostwo w zespołach eksperckich:

 1.  Członek Zespołu Eksperckiego w panelu HS2 NCN (2 edycje, 2016)
 2.  Członek Zespołu Ekspertów przy MNiSW (2017)

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. 26-28.09.2018 / Gdańsk / Globalisation communicationnelle : les défis de l’interculturel / Tytuł referatu : La globalisation et la diversité des visions du monde. L’exemple de quelques termes français, polonais et italiens du domaine juridique
 2. 24-26.09.2018 / Poznań / Językoznawstwo kognitywne w 2018 roku / Tytuł referatu : Obrazowanie jako narzędzie opisu funkcjonowania czasów gramatycznych na przykładzie języka francuskiego
 3. 28-30.05.2018 / Genua / XV Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia italiana / Tytuł referatu : Le invarianti semantiche delle preposizioni “di” e “da” come indicatori di limitazione funzionale
 4. 26-28.04.2018 / Opole / La Perception en langue et en discours / Tytuł referatu : Rôle des zones actives dans la perception et dans le discours. Exemple de constructions infinitives
 5. 21-23.03.2018 / Kraków / Otwartość w badaniach językowych, kulturowych i przekładowych. Otwartość w nauce i dydaktyce / Tytuł referatu : Teoretyczne wybory, cięcia metodologiczne i przejścia między paradygmatami: trudności dialogu interdyscyplinarnego
 6. 16-18.11. 2017 / Wrocław / Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych / Tytuł referatu: Attraversare i confini della scienza come una sfida rischiosa per l’affidabilità della ricerca. Una voce nella discussione
 7. 6-8.04.2017 / Warszawa / Dal monologo al polilogo: l’Italia nel mondo. Lingue, letterature e culture in contatto / Tytuł referatu: Alla ricerca dell’invariante semantica della preposizione da : un’analisi cognitiva del contesto predicativo.
 8. 29-30.05.2017 / Kraków / Le passé et le présent : rencontre des idées à l’occasion du 125e anniversaire de la philologie française à Cracovie / Tytuł referatu: La préposition de dans un cadre cognitif.
 9. 1-3.06. 2017 / Wrocław / II Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana / Tytuł referatu: Insegnare le preposizioni italiane : tra la linguistica cognitiva e l’insegnamento / l’apprendimento dell’italiano.
 10. 13-16.09. 2017 / Moskwa / Fondamental et actuel dans l’évolution de la langue : catégories, facteurs, mécanismes / Tytuł referatu: Gustave Guillaume et Jean-Blaise Grize, des cognitivistes qui s’ignorent.
 11. 8-10.11.2017 / Wilno / Les nouveaux défis pour le FLE à l’université / Tytuł referatu: Le problème de l’erreur linguistique et l’enseignement efficace des langues étrangères.
 12. 16-18. 11. 2017 / I Zjazd Stowarzyszenia Italianistów Polskich + konferencja naukowa Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych / Tytuł referatu: Przekraczanie granic w nauce jako ryzykowne wyzwanie dla rzetelności badań. Głos w dyskusji.
 13. 23-24.11.2017 / La linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives / Tytuł referatu: Les prépositions italiennes di et da et la préposition française de. Étude contrastive.
 14. 21-22.10.2016: udział w międzynarodowej konferencji nt. Texte - Fragmentation - Créativité, UMCS. Tytuł referatu: L’emploi des temps grammaticaux et des compléments de temps en tant que signes d’une rupture de cohésion.
 15. 22-24.09. 2016: udział w międzynarodowej konferencji nt. Językoznawstwo kognitywne w roku 2016, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Tytuł referatu: Przyimki jako znaczniki różnych konceptualizacji. Analiza zagadnienia na przykładzie języka włoskiego.
 16. 2-3.06.2016: udział w konferencji nt. Contraintes linguistiques, linguistique contrainte, Uniwersytet Paris Descartes. Tytuł referatu: La référence en tant que contrainte au niveau linguistique: l’article dans un cadre cognitif.
 17. 21-23. 04. 2016: udział w międzynarodowej konferencji nt. La Perception en langue et en discours (2e éd.), Uniwersytet Opolski. Tytuł referatu: La perception et l’emploi de l’article indéfini: entre la référence et la structure prédicative.
 18. 14-16.04. 2016: udział w międzynarodowej konferencji nt. Orizzonti dell’italianistica. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków. Tytuł referatu: Frase complessa: tra la grammatica tradizionale e problemi d’insegnamento dell’italiano lingua 2.
 19. 4-6.04. 2016: udział w międzynarodowej konferencji nt. XIV Congresso della SILFI: acquisizione e didattica dell’italiano, Uniwersytet Complutense, Madryt. Tytuł referatu:  Insegnare la grammatica italiana: la preposizione da in quanto effetto linguistico della percezione.
 20. 21-23.09. 2015: udział w międzynarodowej konferencji nt. Au carrefour des sens 2, Uniwersytet Wrocławski. Tytuł referatu: Sémantique de l’article dans un cadre cognitif.
 21. 16-18.09. 2015: udział w międzynarodowej konferencji nt. Homme, langue, temps, Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny. Tytuł referaru: Usages non-normatifs en enseignement de la grammaire du français : exemple des temps passés: l’usage et la norme.
 22. 24-26. 06. 2015: udział w międzynarodowej konferencji nt. Le discours rapporté … une question de temps, Miluza, le groupe Ci-dit. Tytuł referatu: Entre temporalité discursive et temporalité linguistique : étude de quelques cas de l’expression de la temporalité dans le cadre de la linguistique cognitive.
 23. 11-12. 06. 2015: udział w międzynarodowej konferencji nt. Approximation, modulation, ajustement Cerlico, Rennes 2. Tytuł referatu: Le verbe dire en tant que marqueur d’approximation.
 24. 23-25. 04. 2015: udział w międzynarodowej konferencji nt. Les émotions et les valeurs dans la communication, KUL, UMCS, Lublin. Tyttuł referatu: Les valeurs avant les émotions ou les émotions avant les valeurs ? Une approche cognitive au niveau textuel.
 25. 20-21. 03. 2015: udział w międzynarodowej konferencji nt. Les discours métalinguistiques 2, Paris 13. Tytuł referatu: La linguistique cognitive parmi les sciences cognitives: question de terminologie.
 26. 25-26.11. 2014: udział w międzynarodowej konferencji nt. Langue et discours: quel enseignement?,
  Uniwersytet w Meknès. Tytuł referatu : Enseigner l’article : un défi pour les enseignants non francophones du français.
 27. 15-16.09.2014: udział w międzynarodowej konferencji nt. Językoznawstwo kognitywne w roku 2014. Częstochowa, Instytut Filologii Obcych, Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego. Tytuł referatu: Struktury percepcyjne a konstrukcje gramatyczne na przykładzie opozycji aspektowych w języku francuskim.
 28. 22-23.09. 2014: udział w LXXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego nt. Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie, Kraków. Tytuł referatu: Ciągłość w języku i zmiana w użyciu na przykładzie funkcjonowania francuskich czasów i trybów gramatycznych.
 29. 5.03. 2014: udział w seminarium nt. Quantification et intensification – différents aspects, Warszawa, Zakład Językoznawstwa Romańskiego. Tytuł referatu : Intensification axiologique, métaphores et schémas préconceptuels.
 30. 13-14.03. 2014 : udział w konferencji nt. Język trzeciego tysiąclecia VIII. (Nie)dosłowność, Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Komisja Nauk Filologicznych Oddział PAN we Wrocławiu, Wydział Polonistyki UJ. Tytuł referatu: To, co niewypowiedziane w teorii implicytności C. Kerbrat-Orecchioni a rola procesów poznawczych w konstruowaniu i rozumieniu wypowiedzi.
 31. 10.04. 2014: udział w międzynarodowym sympozjum nt. Enseigner/apprendre les oppositions aspectuelles. Antony, Université Cergy-Pontoise. Tytuł referatu : Calcul aspectuel et temps grammaticaux : projet d’une grammaire fondée sur la perception.
 32. 24-26.04. 2014: udział w międzynarodowej konferencji nt. La perception en langue et en discours, Warszawa, UŚ, UW, UWr, UO, Université de Strasbourg. Tytuł referatu : Agentivité et perception du monde en français
 33. 23-25.06. 2014: udział w międzynarodowej konferencji nt. Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain, KUL, Lublin. Tytuł referatu : Efficacité de nouvelles tendances dans l’enseignement/ apprentissage du français : quelques observations à base cognitive.
 34. 27-29.11.2013: udział w międzynarodowej konferencji nt. Xe CONGRÈS INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE (CILF). La linguistique française sans frontières: Aux marges du discours (personnes, temps, lieux, objets),Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Kadyksie. Tytuł referatu: Communication sans paroles : le non-dit en tant que marque de la subjectivité.
 35. 17-18.10. 2013 : udział w międzynarodowej konferencji nt. L'Italia e la cultura europea, Uniwersytet Jagielloński. Tytuł referatu: Le Italie in Italia, le Italie in Europa: alcune osservazioni linguistiche.
 36. 26-27.09.2013: udział w międzynarodowej konferencji nt. Au carrefour des sens, Instytut Romanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł referatu: Au carrefour des verbes auxiliaires. Quelques réflexions dans un cadre cognitif.
 37. 23-24.09. 2013 : udział w konferencji nt. LXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, zorganizowanej przez PTJ.
 38. 16-17.09.2013: udział w międzynarodowej konferencji nt. Językoznawstwo kognitywne w 2013, PTJK,
  Wrocław,  Tytuł referatu: Jeszcze raz o pojęciu prototypu w językoznawstwie i w glottodydaktyce.
 39. 1-3.07.2013: udział w międzynarodowej konferencji nt. 6e Rencontres  Sémantique et Pragmatique, Université d’Orléans. Tytuł referatu: Entre impératif et subjonctif : question de sens ou question d’emploi ?
 40. 20-22.06. 2013 : udział w międzynarodowej konferencji nt. Sukces w glottodydaktyce, Wydział Neofilologii UW. Tytuł referatu: Nauczanie całościowe gramatyki języka obcego : między nowym (?) wyzwaniem a skutecznością dydaktyczną. Na przykładzie francuskiego czasu passé composé.
 41. 28.02. 2013: udział w konferencji nt. L’italiano ieri. L’italiano oggi. Dalla teoria linguistica alla prassi applicativa. Uniwersytet Jagielloński. Tytuł referatu: Tra percezione e lingua: alcune osservazioni sul funzionamento dei complementi che fanno riferimento alle proprietà fisiche degli esseri umani.
 42. 17-18.09. 2012 : udział w konferencji nt.: Językoznawstwo kognitywne w roku 2012, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy ze środowiskiem językoznawców skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.
 43. 20-22.09.2012: udział w konferencji nt.: Pragmatyka-2012. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji, Katedra Pragmatyki Językowej oraz Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł referatu: Argumentacja w ujęciu O. Ducrota i J.-P. Anscombre`a na przykładzie tekstów nieargumentacyjnych.
 44. 18-20.10.2012: udział w międzynarodowej konferencji nt: De eventibus, Uniwersytet Opolski. Tytuł referatu: L’événement en tant qu’effet de la conceptualisation d’une situation. Quelques observations sur le rapport entre l’aspect sémantique, l’aspect syntaxique, l’aspect grammatical et la façon de conceptualiser la situation.
 45. 9-11.05. 2012: udział w międzynarodowej konferencji : Temporalité et Contextes : approches interdisciplinaires entre l’Art, l’Histoire et la Linguistique, Uniwersytet Complutense, Madryt. Tytuł referatu: Parallèle entre l’ histoire d’une nation et d’une langue : cas du conditionnel et du subjonctif en français.
 46. 23-26.06.2010: udział w międzynarodowej konferencji nt. Emotion, Cognition, Communication, Uniwersytet Cypryjski, Nikozja.Tytuł referatu: Entre universalisme cognitif et relativisme culturel : exemple d'expression des émotions en français et en polonais.
 47. 25-27.11.2010: udział w międzynarodowej konferencji nt. Spotkanie Językoznawców Romanistów Polskich, Instytut Filologii Romańskiej UJ. Tytuł referatu: Existe-t-il des catégories asémantiques ? Quelques réflexions dites cognitives sur la base de la langue française.
 48. 17-19.03. 2010 : udział w konferencji nt. Język Trzeciego Tysiąclecia VI. Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania ?, Towarzystwo Tertium,  Kraków. Tytuł referatu: Poznawcze modele języka a kwestia terminologii interdyscyplinarnej.
 49. 18-20.06. 2009: udział w międzynarodowej konferencji nt. Des mots aux conceptions de la description linguistique,Instytut Języków Romańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł referatu: Entre la linguistique et la psychologie - quelques réflexions sur l`emploi du participe présent et du gérondif en français.
 50. 7-9.09.2009: udział w konferencji nt. Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne i Uniwersytet Śląski. Tytuł referatu:  Językoznawstwo kognitywne w nauczaniu języków obcych: projekt gramatyki wizualnej na przykładzie francuskiego trybu subjonctif.
 51. 13-16.03.2008: udział w konferencji nt. Język Trzeciego Tysiąclecia IV, UJ i Tertium, Kraków. Tytuł referatu:  Czas w języku: propozycja nauczania czasów gramatycznych na  przykładzie francuskiego czasu teraźniejszego.
 52. 24-26.04.2008: udział w konferencji nt. Językoznawstwo kognitywne, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego oraz Instytut Anglistyki UŁ, Łódź. Tytuł referatu: Interdyscyplinarny charakter językoznawstwa kognitywnego na przykładzie kategorii czasu gramatycznego.
 53. 4-6.10.2007 : udział w konferencji nt. Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych - teoria i praktyka, Uniwersytet Łódzki i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycie-li. Tytuł referatu: La catégorie du verbe - comment enseigner le verbe français dans un cadre cognitif ?
 54. 9-12.03.2006: udział w konferencji nt. Język trzeciego tysiąclecia III, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Języku TERTIUM. Kraków. Tytuł referatu: Gramatyka wizualna w nauczaniu języków obcych na przykładzie francuskiego  trybu warunkowego (conditionnel).
 55. 23-27.08.2006: udział w międzynarodowej konferencji nt. Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura   italiana, AIPI, Ascoli Piceno. Tytuł referatu: L`insegnamento dell`italiano con riferimento alla linguistica  cognitiva:  il caso dei  tempi passati.
 56. 1-3.12.2005: udział w konferencji nt. Pragmatyczne aspekty kognitywizmu, Katedra Historii Języka Polskiego UŁ i PTJK, Łódź. Tytuł referatu:  Poznawczy aspekt pragmatyki.
 57. 24-26.10.2005: udział w międzynarodowej konferencji nt. Relacje semantyczne w języku i kulturze, Katedra Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł referatu: Les rapports sémantiques du temps et du mode dans un cadre cognitif. Le cas du futur dans le passé.
 58. 4-5.04.2005: udział w międzynarodowej konferencji nt. Studia kognitywne. Semantyka i konfrontacja językowa, Instytut Slawistyki PAN i Uniwersytet Śląski, Warszawa. Tytuł referatu: Le temps français imparfait et ses équivalents  polonais. Une étude comparative dans un cadre cognitive.
 59. 21-23.10.2004: udział w międzynarodowej konferencji nt. Techniques linguistiques dans la didactique du français langue étrangère, Katedra Romanistyki UŁ i Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Tytuł referatu: Les  théories cognitives et l'enseignement des langues étrangères. Les  temps futurs du français.
 60. 4-6.03.2004: udział w konferencji nt. Język trzeciego tysiaclecia II, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków. Tytuł referatu: Obrazowanie zjawisk gramatycznych. Projekt gramatyki wizualnej.
 61. 8-11.09.2004: udział w międzynarodowej konferencji nt.  Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana », Departament Italianistyki Uniwersytetu w Zagabrii. Tytuł referatu: Il doppio nell`uso dei modi. L`indicativo e il congiuntivo negli stessi contesti linguistici.
 62. 24-27.09.2003: udział w międzynarodowej konferencji nt.  Les images du monde dans les langues romanes, Instytut Filologii Romańskiej UŚ. Katowice. Tytuł referatu: Le subjonctif français et le congiuntivo italien dans une perspective cognitive. Une ou deux images du monde?
 63. 28-30.09.2003: udział w międzynarodowej konferencji nt. Obrazowanie w języku, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego i Katedrę Języka Angielskiego UŁ. Tytuł referatu: Człowiek kognitywny a obrazowanie w języku. Kilka uwag o sposobach  mentalnego zapisu informacji.
 64. 28-2.03.2002: udział w konferencji nt. Język Trzeciego Tysiąclecia I, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej  Tertium, Kraków. Tytuł referatu: Wiedzieć, sądzić, wątpić - użycie trybów w języku polskim i  francuskim.
 65. 19-22.04.2001: udział w międzynarodowej konferencji nt. Cognitive Linguistics in the Year 2001, Instytut Filologii Angielskiej UŁ. Tytuł referatu: Pojęcia prototypu i inwariantu semantycznego w opisie kategorii gramatycznych. Językoznawstwo kognitywne w nauczaniu języków obcych.
 66. 7-12.09.2001: udział w konferencji nt. Leksyka w komunikacji  językowej II, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł referatu: Uczyć leksyki ucząc gramatyki. Czasownik w komunikacji językowej.
 67. 22-24.09.2000:  udział w międzynarodowej konferencji nt.  Traduction et Sens, Wydział Filologiczny  UŁ.Tytuł referatu:  Comment traduire le subjonctif en polonais? Esquisse cognitive du subjonctif et de ses équivalents polonais.
 68. 24-30.09.2000: udział w międzynarodowej konferencji nt.  Référence discursive dans les langues  romanes (et slaves), Zakład Filologii Romańskiej  UMCS, Lublin. Tytuł referatu: Le subjonctif comme marque de polyphonie dans le discours.

Inna działalność naukowa:

Opieka nad doktorantami:

 • Opiekun naukowy doktoranta pana mgr. Ryszarda Wylecioła
 • Opiekun naukowy doktorantki pani mgr Karoliny Adamczyk
 • Opiekun naukowy doktorantki pani mgr Gianny Avallone

Recenzje w przewodach (doktorskich, habilitacyjnych, o tytuł profesorski):

 1. Recenzent rozprawy doktorskiej mgr. Stefano Cavallo pt. « Analisi di enunciati ironici nella lingua italiana della cultura e dei media tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI», Uniwersytet Łódzki (26.06.2017)
 2. Recenzent rozprawy doktorskiej mgr Marty Łazarczyk pt. «Językowy obraz głupoty. Analiza komparatystyczna dla języków polskiego, francuskiego i angielskiego».
 3. Recenzent rozprawy doktorskiej mgr Aline Viviand, pt. „La compréhension des gentilés Polacy, Niemcy, Francuzi et Europejczycy par la jeunesse polonaise contemporaine. Une étude ethnolinguistique”, Uniwersytet Wrocławski (2.12.2014)
 4. Recenzent rozprawy doktorskiej mgr Katarzyna Sarek, pt. „Symbolika nefrytu w języku i kulturze chińskiej. Analiza językowa idiomów z morfemem `nefryt`”, Uniwersytet Warszawski (3.06.)
 5. Recenzent rozprawy doktorskiej pani Ewy Półtorak, pt. « Analyse du feedback dans le processus d`enseignement / apprentissage  du français langue étrangère ».
 6. Recenzent rozprawy doktorskiej pani Moniki Horyśniak, pt. « Comparaison des stratégies faisant avancer la pratique de l’enseignement du vocabulaire en italien langue étrangère ».
 7. Recenzent rozprawy doktorskiej pani Agnieszki Szyndler, pt. „Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural”.

Inne:

Recenzowanie prac naukowych:

 • Recenzent monografii pt. „Muzyka i wartości”, J. Kurek, K. Maliszewski (red.), MDK „Batory”, Chorzów, pp. 130

W czasopismach:

 1. Lublin Studies in Modern Languages and Literature (3)
 2. Orbis Linguarum (3)
 3. Studia de Cultura: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis (4)
 4. Studia Romanica Posnaniensa (8)
 5. Roczniki Humanistyczne KUL (2)
 6. Linguistica Silesiana (8)
 7. ReVue (3)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 2. Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego
 3. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej  „Tertium"
 4. Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada » (od 2016 członek Zarządu)
 5. Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce "Prof-Europe"
 6. Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2015 członek Komisji Rewizyjnej)
 7. Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana SILFI

Nagrody i odznaczenia:

 • 2015 : Złota Odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
 • 2013 : Nagroda Rektora UŚ za działalność dydaktyczną (indywidualna III stopnia)
 • 2012 : Nagroda Rektora UŚ za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego (zespołowa III stopnia)
 • 2011 : Nagroda Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą (indywidualna II stopnia)
 • 2008 : Nagroda Rektora UŚ za działalność dydaktyczną (indywidualna III stopnia)
 • 2007 : Nagroda Rektora UŚ za działalność naukowo-dydaktyczną (indywidualna III stopnia)
 • 2000 : Nagroda Dyrektora NKJO za aktywne wspomaganie akcji propagującej język włoski w regionie
 • 1997 : Nagroda Dyrektora NKJO za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1992 : Nagroda Dyrektora Szkoły w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Inne:

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism:

 • Neophilologica
 • Dixit Grammatica (wyd. L’Harmattan)

Redakcja monografii i tomu czasopism:

 • Współredaktor tomu Neophilologica 27, Wyd. UŚ, Katowice, 2015, pp. 314
 • Redaktor monografii « I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte  italiana e polacca. Approccio interdisciplinare ed interculturale », Franco Cesati Editore

Organizacja konferencji naukowych:

 • Współorganizator międzynarodowej konferencji pt. La perception en langue et en discours, UO, 2017
 • Organizator międzynarodowej konferencji pt. I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell`arte italiana e polacca, UŚ, Katowice, 2015
 • Współorganizator międzynarodowej konferencji pt. La perception en langue et en discours, UW, 2014
 • Współorganizator międzynarodowej konferencji pt. La perception en langue et en discours II, Uniwersytet Opolski, 2016

Działalność popularyzatorska

Udział w sesjach naukowych

 • 30.09. 2015: udział w sesji naukowej nt.: W kręgu Medei: inny, obcy, ten sam. Tytuł referatu: Polifonia w języku, czyli obecność innego w naszych wypowiedziach
 • 24.09.2014: udział w sesji naukowej nt.: Przyjaźń. Tytuł referatu: O przyjaźni, czyli problem z definicją pojęcia
 • 26.09. 2012: udział w sesji naukowej nt.: Wobec braku, utraty, ubywania. Tytuł referatu: Czy wszystko można wyrazić, czyli o braku słów
 • 28.09.2011: udział w sesji naukowej „Przebaczenie" zorganizowanej przez  Instytut  Historii UŚ i MDK Chorzów Batory. Tytuł referatu: Przebaczenie jako akt mowy, czyli co się kryje za słowami...
 • 29.09. 2010: udział w sesji naukowej „Zwierzęta i ludzie" " zorganizowanej przez  Instytut  Historii UŚ i MDK Chorzów Batory. Tytuł referatu: Jak pies z kotem, czyli o stereotypach w języku
 • 30.09.2009: udział w sesji naukowej „Widma pamięci" zorganizowanej przez  Instytut  Historii UŚ i MDK Chorzów Batory. Tytuł referatu: Myśli zapisane w pamięci, myśli zapisane w języku, czyli kilka obserwacji psycholingwistycznych
 • 24.09.2008: udział w sesji naukowej „ Przestrzeń dotyku" zorganizowanej przez Instytut  Historii UŚ i MDK Chorzów Batory. Tytuł referatu: Język jako miejsce oswajania przestrzeni
 • 26-28.09.2007 : udział w konferencji naukowej „Czas i przestrzeń" zorganizowanej  przez Instytut Historii UŚ i MDK Chorzów Batory. Tytuł referatu : W labiryncie  czasu, czyli o wyrażaniu relacji czasu i przestrzeni
 • 26-28.09.2006 : udział w sesji naukowej „Z tęsknoty za mistrzem" zorganizowanej  przez  MDK Chorzów Batory i Instytut Historii UŚ.  Tytuł referatu : Dramat mistrza i  dramat ucznia, czyli o tym, jak trudna to więź

Działalność na rzecz frankofonii i popularyzowania wiedzy

 • 12.02. 2014: spotkanie z nauczycielami języków obcych w ZSTiO nr 3 w Chorzowie. Wygłoszenie prelekcji nt. Język a postrzeganie rzeczywistości, czyli od czego zacząć nauczanie języków (obcych) ?
 • 24.05.2013: egzaminator w konkursie Frankofoniada w ramach projektu Klasy Frankofońskie na Śląsku
 • 26.06.2012: wygłoszenie prelekcji w MDK Chorzów Batory w ramach spotkań Trzeciego Wieku nt. Iranu
 • Wygłoszenie serii prelekcji dla dzieci w ramach programu Wakacje w mieście w Chorzowskim Centrum Kultury: a). 27.07. „Madagaskar 3, czyli dlaczego na Madagaskarze nie ma słoni?"; b). 03.08. „Wyspy Galapagos, czyli czy można dziś spotkać smoka?";  c). 10.08. „Rzym, czyli co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom?";  d). 17.08. „Paryż i Wersal, czyli dlaczego Ludwik XIV wolał gruszki od jabłek?"
 • 24.01.2012: wygłoszenie prelekcji w MDK Chorzów Batory w ramach spotkań Trzeciego Wieku nt. Ekwadoru i wysp Galapagos
 • 9.12. 2011: wygłoszenie prelekcji na zakończenia Dnia Włoskiego w ZSTiO nr 3 w Chorzowie: „Rzym antyczny i chrześcijański, czyli o zaradności i pomysłowości starożytnych Rzymian”
 • 13.01.2010 : udział w Spotkaniu z Italią zorganizowanym przez Zakłady  Italianistyki, Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość, Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Lingwistyki Tekstu przy Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki. Tytuł wystąpienia: „ Rzym starożytny, Rzym chrześcijański, czyli co łączy Rzym ze  Śląskiem"
 • 10.03. 2010 : zaproszenie do I LO im. J.Słowackiego w Chorzowie. Wygłoszenie referatu nt. : " Les temps grammaticaux expriment-ils le temps ? Quelques exemples surprenants
 • 27.11.2008: prelekcja „Rzym - miasto, w którym zatrzymał się czas" wygłoszona w ZSTiO nr 3  w  Chorzowie
 • 4.12.2008: prelekcja „Co na myśli to na języku, czyli dlaczego Madonna nigdy nie będzie lady" wygłoszona w NKJO w Gliwicach
 • 21-22.03.2007: referat „De l`origine du langage" wygłoszony w NKJO w Gliwicach w ramach Święta Języków Obcych
 • 25.04.2007 : udział w konferencji "TOUR DE FRANCE - czyli dzień kultury  francuskiej" zorganizowanej przez Koło Naukowe WolnoMISHlicieli. Tytuł referatu: De l`origine du lan-gage à l`origine de la langue française
 • 11. 02. 2006 : prelekcja „Mój własny Akropol, czyli rozrachunek z Grecją“ wygłoszona w Liceum Plastycznym w Katowicach
 • 25.04.2001: prelekcja „Egzystencjalizm - filozofia czy wielkie kłamstwo?" wygłoszona w I LO im. K.Miarki w Mikołowie w ramach Dni Kultury Francuskiej
 • 21.03.2000: prelekcja „Ktoś, coś - inspiracja, utopia czy płomień, czyli czym jest dla Ciebie egzystencjalizm?" wygłoszona w I LO im.J.Słowackiego w Chorzowie w ramach Dni Frankofonii
 • 17.03.1999: prelekcja „Paryż - miejsce, gdzie narodziła się sztuka XX wieku“ wygłoszona w I LO im.J.Słowackiego w Chorzowie w ramach Dni Frankofonii

Zajęcia na uczelniach zagranicznych:

 • 9.11.2018. zajęcia w ranach seminarium doktoranckiego z językoznawstwa kognitywnego (czasy i tryby) na Uniwersytecie w Grenoble (Polonium)
 • 31-3.04.2014: prowadzenie zajęć z wiedzy o tekście, gramatyki języka francuskiego (czasy i tryby) na Uniwersytecie w Valladolid (Erasmus)
 • 13-19.04.2010 : prowadzenie zajęć ze składni zdań złożonych na Uniwersytecie w Vigo (Erasmus)
 • 04. 2009: prowadzenie zajęć z językoznawstwa oraz z glottodydaktyki na Uniwersytecie w Angers. 06.2009: prowadzenie zajęć z gramatyki kontrastywnej polsko-hiszpańskiej na Uniwersytecie w Granadzie (Erasmus)
 • 12-15.09. 2015: profesor wizytujący w Moskiewskim Uniwersytecie Pedagogicznym
 • Wyjazd szkoleniowy w ramach Erasmus+ na Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria