Zakład:

Zakład językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Stanowisko:

starszy wykładowca

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyscyplina naukowa i prowadzone badania:

Językoznawstwo

Realizowany przeze mnie obecnie projekt badawczy jest związany z problematyką wieloznaczności leksykalnej, która charakteryzuje w znacznym stopniu zarówno język polski jak i francuski. W prowadzonych badaniach koncentruję się przede wszystkim na analizie konstrukcji metonimicznych i ich prawidłowym tłumaczeniu na język polski i francuski. W swoich analizach nie zajmuję się klasyfikacją różnych typów metonimii, gdyż dla tłumacza automatycznego ważne jest prawidłowe przetłumaczenie danego wyrażenia na język docelowy, niezależnie od tego do jakiej kategorii ono należy. Wychodząc zatem od proponowanych w literaturze klasyfikacji metonimii, staram się zbadać różne konstrukcje metonimiczne z punktu widzenia jedynego kryterium – translatorycznego – pokazując, które z wyrażeń metonimicznych mogą wydawać się zbyt skomplikowane do przetłumaczenia dla maszyny.

W swoich badaniach posługuję się metodą zorientowaną obiektowo autorstwa Wiesława Banysia. Koncepcja ta została stworzona na potrzeby sformalizowanego opisu języka, w tym między innymi na użytek automatycznego tłumaczenia tekstów. Tego typu podejście obiektowe pozwala, z jednej strony, na rozwiązanie problemu istniejącej polisemii w językach naturalnych, a z drugiej strony, opis w ten sposób wykonany jest przekładalny na języki programowania obiektowego w informatyce, co oznacza, iż jest łatwy i zrozumiały do odczytania przez maszynę. Biorąc pod uwagę problem automatycznego tłumaczenia metonimii, pokazuję w swoich badaniach, jakiego typu narzędzi dostarcza wybrana metoda w celu zapewnienia poprawności tłumaczenia wyrażeń metonimicznych.

Słowa klucze do projektu: leksykografia komputacyjna, tłumaczenie automatyczne, polisemia, dezambiguizacja, klasy obiektowe, operatory, frames (ramy), scripts (scenariusze), metonimia

Przebieg kariery naukowej:

 • 19.10.2004 - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • 29.09.1997 - tytuł magistra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego

Publikacje:

Artykuły:
- opublikowane:

 1. Parties du corps et approche orientée objets, Neophilologica 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, str. 20-41
 2. Description lexicographique fondée sur la modification conceptuelle: conception „modifié-modifieur", współautor Beata Śmigielska, Neophilologica 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, str. 42-51
 3. Problème d'héritage sémantique dans la description des parties du corps,  Neophilologica 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, str. 37-46
 4. Parties du corps et leurs opérateurs dans l'approche orientée objets, Neophilologica 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, str. 228-242
 5. Parties du corps „sous-estimées” par la langue, Neophilologica 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 2008, str. 91-99
 6. Autour de la notion de prédicat, współautor Beata Śmigielska, Neophilologica 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 2009, str. 7-17
 7. Question de métonymie dans la traduction automatique, Neophilologica 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, str. 136-149
 8. Verbes supports ? – quelques réflexions sur la pertinence du terme, Neophilologica 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, str. 7-15
 9. Restrictive ou appositive ? – encore quelques remarques à propos des relatives,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, str. 150-161
 10. Parties du corps dans la langue de spécialité – problème de traduction automatique, Roczniki Humanistyczne Vol. LXI, Lublin 2013, str.75-88
 11. Comment comprendre la classe d’objets?, Neophilologica 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, str. 232 – 244
 12. Konstrukcje metonimiczne w tłumaczeniu automatycznym, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. No 10, Toruń 2015, str. 61-74
 13. Cette table part demain - la faute du traducteur ou l’intention de l’auteur? - à propos de la métonymie dans la traduction automatique, Neophilologica 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, str. 33-44
 14. Quelques remarques pour vous mettre au parfum à propos du parfum, Neophilologica 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, str. 40-54

- złożone do druku:

Perceptron et métonymie – artykuł złożony do druku do Neophilologica 30 – Publikacja przewidywana na grudzień 2018

Granty i projekty badawcze:

Udział w pracach związanych z realizacją projektu MATCHPAD – (MAchine Translation Systems for use of Hungarian and Polish Administrations), The Information Society Project, IST-1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 – 2002, Directorate – General Information Society) w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej opracowywanego w kooperacji między Laboratoire de Linguistique Informatique (Université Paris XIII), a w szczególności Prof. Gastonem Grossem, Instytutem Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności Prof. dr. hab. Krzysztofem Bogackim, Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności Prof. dr. hab. Wiesławem Banysiem oraz Systran S.A., Research Institute for Linguistics, Węgierską Akademią Nauk (HAS), Ministerstwem Transportu Węgier i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Celem projektu było stworzenie elektronicznych baz danych morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych, które znajdą zastosowanie w automatycznej analizie tekstów, w oparciu o które opracowany zostanie komputerowy program tłumaczeniowy angielsko – polski oraz polsko – francuski.

Referaty wygłoszone na krajowych i/lub międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Kraków 2002: Udział w konferencji doktorantów z Europy Środkowej i Wschodniej zorganizowanej przez Ambasadę Francji w Polsce, tytuł referatu: Parties du corps et approche orientée objets.
 2. 26.03.-28.03.2012 Białystok: udział w konferencji « Aspekty semantyczne i formalne językowych badań porównawczych » organizowanej przez Katedrę Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku, tytuł referatu: Restrictive ou appositive? Encore quelques remarques à propos des relatives.
 3. 17-18.10.2013 Lublin: udział w konferencji « Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne » organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, tytuł referatu: Parties du corps dans la langue de spécialité – problème de traduction automatique.
 4. 15-16.11.2013 Toruń: udział w konferencji MEDIUS CURRENS IV «Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie » organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł referatu: Konstrukcje metonimiczne w tłumaczeniu automatycznym.
 5. 25-26.09.2014 Wrocław: udział w konferencji «Tłumacz a komputer 2 » organizowanej przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, tytuł referatu: Ten stolik jutro wyjeżdża – błąd tłumacza, czy celowy zamysł autora?
 6. 18-19.09.2015 Łódź: udział w konferencji : Duo Colloquium “Translation and Meaning” organizowanej przez Institute of English Studies of the University of Lodz, tytuł referatu : Quelques remarques pour vous mettre au parfum à propos du parfum.
 7. 21-23.04.2016 Opole: udział w konferencji: La Perception en langue et en discours (2e éd.) organizowanej przez Uniwersytet Opolski, tytuł referatu: Perception et métonymie – problèmes de traduction automatique.

Działalność administracyjno-organizacyjna:

 • sekretarz czasopisma naukowego Neophilologica,
 • udział w pracach Komisji Olimpiady języka francuskiego, udział w pracach komisji rekrutacyjnych,
 • koordynator PNJF,
 • opiekun roku

Nagrody i odznaczenia:

 • 2017 – nagroda Rektora za znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016
 • 01.10.2014 – Nagroda zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego
 • 01.10.2005 – Nagroda Indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawcz

Inne:

Udział w szkoleniach:

16.07.2013 – Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych, Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa