1. Matchpad (MAchine Translation Systems for use of Hungarian and Polish Administrations), The Information Society Project, IST-1999-12256, Key Action 3, Action Line 3-4-1, 2000 - 2002, grant przyznany przez Komisję Europejską, Directorate - General Information Society, w ramach V Programu Ramowego dla Konsorcjum składającego się z : Systran S.A., Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (HAS), Uniwersytet Śląski - Instytut Filologii Romańskiej, Université - Paris - XIII, Republic of Hungary Ministry of Transport, Communication and Water Management, Uniwersytet Warszawski - Instytut Romanistyki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (prof. dr hab. Wiesław Banyś)

2. Konstrukcja słowników elektronicznych języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego Nr grantu SPUB - M 160/E-340/SPUB-M - 5PR-UE/DZ 275/2000

Kierownik: Prof. dr hab. Wiesław Banyś, projekt: System tłumaczenia maszynowego dla administracji węgierskiej i polskiej(1999-2002)

3. Projekt "Grammaire cognitive du français, du polonais et du bulgare" w ramach grantu CNRS - Paris i PAN - Warszawa (koordynatorzy: J.-P. Desclés (Paris-Sorbonne) i S. Karolak (WSP - Kraków) (1996 - 2000)

4. TEMPUS JEP 13440, projekt: Tematyka Unii Europejskiej w języku hiszpańskim specjalistycznym; koordynator: Uniwersytet w Granadzie, ze strony polskiej: dr Nina Pluta-Podleszańska (1999-2000)

5. Grant 1 H01D 005 13 Système de „si" en français moderne. Esquisse d'une approche cognitive. Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Banyś (1997 - 1999)

6. Grant H01D 029 30 Akwizycja języka francuskiego jako trzeciego - problemy metodologiczne i implikacje praktyczne. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Halina Widła (2006 - 2009)

7. Zespołowy grant  nr N103 064 32/2805  Człowiek «heraklitejski» w ponowoczesnej prozie włoskiej / L'individuo « eraclitiano» nella narrativa italiana postmoderna. Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Wojtynek-Musik. Uczestnicy: dr A. Chmiel, dr J. Janusz, dr W. Kłosek, dr M. Puto, dr M. Szymura, dr A. Grabara. (2007-2010)

8. Grant PCE-A6915 rządu kanadyjskiego (zawarty z Królową reprezentowaną przez rząd kanadyjski)  De la fondation de Québec au Canada d'aujourd'hui (1608-2008): Rétrospectives, parcours et défis. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Jarosz (2008)

9. Grant promotorski N N104 224435 Tytuł: Analiza feedbacku w procesie przyswajania języka francuskiego jako obcego, prof. dr hab. Halina Widła, mgr Ewa Półtorak (2008 - 2011)

10. Grant zespołowy N N103 024837 Tytuł: METAMORPHOSES DE L'INSOLITE DANS LA LITTERATURE D'EXPRESSION FRANCAISE DU XVIIIe AU XXIe SIECLE (Metamorfozy niezwykłości w literaturze francuskojęzycznej od XVIII do XXI wieku); Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Wandzioch. Uczestnicy: dr Katarzyna Gadomska, dr Aleksandra Komandera, dr Andrzej Rabsztyn, dr Magdalena Zdrada-Cok. (2009-2012)

11. Grant habilitacyjny N  N103 022537 Tytuł: A la recherche de l'Autre. Analyse thématique et formelle de l'œuvre dramatique de Bernard-Marie Koltès (W poszukiwaniu Innego. Analiza tematyczna i formalna twórczości dramatycznej Bernarda-Marii Koltèsa, dr Grażyna Bogusława Starak (2010-2013)

12. Grant nr N N104 057439. Tytuł projektu : Od frazeologii do frazeodydaktyki : rozumienie i przyswajanie frazeologizmów oraz rozwijanie kompetencji frazeologicznych w języku obcym (na przykładzie języka francuskiego).  Kierownik projektu: dr Monika Sułkowska (2010-2013)

13. Grant promotorski nr N N104 388240. Tytuł projektu: Leksykograficzny opis terminologii prawniczej na potrzeby przekładu prawniczego z języka francuskiego na język polski. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, mgr Ksenia Gałuskina (2011-2014)

14. Grant w konkursie SONATA 9, panel HS2. Tytuł projektu: W imię przyjaźni, dla dobra wspólnoty. Przyjaźń i wspólnota we współczesnej myśli francuskiej . Dr Michał Krzykawski (2016-2018)

15. Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Numer umowy: POWR.03.01.00-00-W009/18-00. Program Operacyjny: Wiedza. Edukacja. Rozwój. Tytuł projektu: Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim. Kierownik projektu: dr hab. M.Sułkowska. Skład Zespołu: dr A.Dolata-Zaród, dr D.Topa-Bryniarska, dr L.Marcol-Cacoń, dr A.Pastucha-Blin, dr A.Gwiazdowska, mgr Z.Lamża. Wsparcie informatyczne i techniczne: mgr P.Pawełczyk. Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021.