Jedenasta edycja Powiatowego Dnia Frankofonii

28 marca 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Pszczynia odbyła się jedenasta edycja Powiatowego Dnia Frankofonii. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów powiatu pszczyńskiego, którzy uczestniczą w projekcie „Klasy Frankofońskich na Śląsku”.

Na uroczystą galę przybyli między innymi Franck Pezza - delegat Rządów Walonii Brukseli w Warszawie, David Royaux - radca w Przedstawicielstwie Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii, Sylwia Wandziuk-Obłuska - asystentka Przedstawicielstwa Walonia Bruksela, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz włodarze miasta, dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie. Nasz Instytut reprezentowała dr Ewa Półtorak, zastępca Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. współpracy z otoczeniem.

 

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Powiatowego Dnia Frankofonii

1 kwietnia w LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Powiatowego Dnia Frankofonii. Wzieli w niej udział uczniowie gimnazjów i liceów powiatu pszczyńskiego, uczestniczący w projekcie „Klas Frankofońskich na Śląsku”.

Na uroczystą galę przybyli między innymi Franck Pezza - delegat Rządów Walonii Brukseli w Warszawie, Laurence Capelle - szefowa działu Polska w Wallonie-Bruxelles International, François Richerme - attaché do spraw współpracy językowej w Ambasadzie Francji, Sylwia Wandziuk-Obłuska - radca Przedstawicielstwa Walonia Bruksela, Renata Klimek-Kowalska - prezes Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur, koordynator projektu Klasy Frankofońskie na Śląsku, przedstawiciele władz powiatu i gmin, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie. Nasz Instytut reprezentowała prof. dr hab. Halina Widła.

 

Śląsk: apetyt rośnie w miarę uczenia - reportaż

Na witrynie internetowej  Uniwersytetu Śląskiego dostępny jest → reportaż z rozpoczęcia IV Forum Frankofońskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego  w PSZCZYNIE: Śląsk: apetyt rośnie w miarę uczenia, koordynowanego przez panią mgr Edytę Wojciech. W wydarzeniu udział wzięli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, liczni przedstawiciele ambasad oraz instytucji reprezentujących i promujących język francuski w Polsce na czele z panem Zénonem Kowalem, delegatem Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii i panem Gilles Carasso, Attaché ds. Kultury w Ambasadzie Francji  w Polsce, przedstawiciele władz regionu na czele ze starostą powiatu pszczyńskiego, panem Józefem Tetlą, przedstawiciele władz oświatowych na czele ze śląskim kuratorem oświaty, panem mgr. Stanisławem Faberem.

W trakcie pierwszej części spotkania podsumowanych zostało 5 lat realizacji projektu autorstwa pani Renaty Klimek-Kowalskiej Klasy frankofońskie na Śląsku. W czasie drugiej części 200 uczestników forum wzięło udział w sześciu panelach tematycznych. Uroczystość zakończyła się wspaniałym koncertem wykonawców muzyki jazzowej ze Wspólnoty Francuskiej Belgii : Steve'a Houbena (saksofon, flet) i Pascala Mohy (fortepian) w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki reprezentowali:  prof. dr hab. Magdalena Wandzioch, prof. dr hab. Halina Widła, dr Małgorzata Twardoń i dr Andrzej Rabsztyn.

Uniwersytet Śląski objął honorowy patronat nad  IV Forum Frankofońskim w Pszczynie: Śląsk - Apetyt rośnie w miarę uczenia 

 

8 października 2010 o godz 11.00, w Liceum Ogólnokształcym  im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie rozpocznie się IV Forum Frankofońskie, organizowane  wraz  z Ambasadą Francji, Przedstawicielstwem Dyplomatycznym Walonia-Bruksela i wieloma innymi partnerami. Koordynatorem Forum jest pani mgr Edyta Wojciech z I LO w Pszczynie. Honorowy  patronat nad Forum objęli:  Marszałek Województwa Śląskiego, pan Bogusław Śmigielski, JMR Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś oraz Śląski Kurator Oświaty mgr Stanisław Faber. Patronat medialny nad forum objęła francuska telewizja TV5MONDE, wydawnictwem partnerskim będzie wydawnictwo LektorKlett. 

Celem projektu jest  przygotowanie młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w wielojęzycznej Europie. Forum, obradujące w tym roku pod hasłem: „Śląsk - Apetyt rośnie w miarę uczenia" to niepowtarzalna okazja, aby przedstawić nowoczesne metody nauczania a także zaprezentować możliwości programów europejskich dla uczniów i nauczycieli.  Instytut Języków Romańskich i Translatoryki reprezentować będą: prof. Magdalena Wandzioch - przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego, prof. Halina Widła - zastepca dyrektora IJRiT i dr Małgorzata Twardoń z Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość.

W trakcie Forum podsumowanych zostanie 5 lat realizacji projektu "Klasy frankofońskie na Śląsku", którego koordynatarem jest mgr Renata Klimek-Kowalska. W efekcie działania projektu  już ponad 2000 uczniów w  50 szkołach podjęło  naukę języka francuskiego w rozszerzonym wymiarze. W wielu miastach Śląska udało się wprowadzić drożność rozszerzonej nauki języka francuskiego w gimnazjach i liceach. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe,  nauczyciele otrzymali dostęp do szerokiej oferty profesjonalnych szkoleń, nauczyciele i uczniowie zyskali możliwość wyjazdu na staże zagraniczne i wymiany międzynarodowe, dla projektu pracuje lektor języka francuskiego.

Tradycyjnie w Forum wezmą udział  przedstawiciele ambasad oraz instytucji reprezentujących i promujących język francuski w Polsce, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele samorządów lokalnych i władze oświatowe, a przede wszytkim nauczyciele języka francuskiego ze Śląska.

 

Uniwersytet Śląski objął honorowy patronat nad projektem dotyczącym języka francuskiego: Klasy frankofońskie na Śląsku

---> Classes francophones en Silésie  

 

Projekt przedstawiony na I Forum frankofońskim na Śląsku, które odbyło się 27 października 2005 roku  w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie  na Górnym Śląsku. Pilotaż projektu przewidziany na 3 lata  na Górnym Śląsku skupia 60 nauczycieli języka francuskiego na  Śląsku.

Autorki projektu:

Renata Klimek-Kowalska, Koordynator regionalny CODN-COFRAN na Śląsku

Elżbieta Paniczek, Dyrektor Alliance Francaise w Rybniku

1.      Kontekst

Projekt przedstawiony na I Forum frankofońskim w Pszczynie, które odbyło się w październiku  2005,  objęty honorowym patronatem władz regionalnych, ma na celu zwiększenie liczby uczniów w Polsce, którzy biegle posługują się językiem francuskim. Jednym z założeń projektu jest stworzenie drożności w nauczaniu języka francuskiego na kolejnych poziomach edukacyjnych (gimnazjum i liceum, w późniejszym terminie również w szkołach podstawowych) i opracowanie systemu ewaluacji wewnętrznej opartej na założeniach ESOKJ. Wdrażając spójny system szkoleń pragniemy zapoznać nauczycieli z najnowszymi tendencjami w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Kolejnym celem jest zwiększenie mobilności polskich nauczycieli z małych miejscowości, zapoznanie ich z możliwościami jakie dają programy unijne (LLP) i zachęcenie ich do korzystania z oferty  staży językowych proponowanych przez Ambasady krajów frankofońskich w Polsce.

Chcielibyśmy wyposażyć nauczycieli w  najnowsze materiały dydaktyczne i  stworzyć nowoczesną  platformę wymiany doświadczeń.

W ramach regularnych warsztatów językowych pragniemy uwrażliwić uczniów na różnorodność kulturową Europy. Jesteśmy świadomi, iż to od nauczycieli zależy jakość nauczania, a atrakcyjność stosowanych metod motywuje uczniów. Chcemy zaprosić do współpracy władze lokalne i uświadomić im, że inwestycja w nauczanie drugiego języka obcego od wczesnych lat szkolnych, oprócz języka angielskiego stanowi podstawowy niezaprzeczalny atut dla młodzieży. Zwiększy to Jej szanse na  europejskim, jakże konkurencyjnym rynku pracy. . 

Zdajemy sobie sprawę, iż to my, nauczyciele, ponosimy odpowiedzialność za budowanie mostów pomiędzy kulturami, mamy wpływ na przełamywanie barier i kształtowanie  postawy tolerancji. Kultury coraz silniej są ze sobą powiązane i coraz częściej się przenikają. W dużej mierze nauczyciel języka obcego, może się przyczynić ku temu, by eliminować negatywne postawy społeczne, współtworząc wraz z młodzieżą lepszy świat.

 Cele ogólne
 • Zwiększenie liczby uczniów znających dobrze język francuski, utworzenie sieci klas realizujących rozszerzony program języka francuskiego (min. 4 godziny tygodniowo). Klasy frankofońskie posiadające znak jakości, przyznawany przez międzynarodową komisję akredytacyjną pozwoliłyby uczniom na zachowanie ciągłości w uczeniu się języka francuskiego (gimnazjum i liceum) i stworzenie tym samym możliwości kontynuowania studiów za granicą w krajach francuskojęzycznych w ramach programów europejskich.
 • Przygotowanie grupy nauczycieli - ekspertów, którzy wcielają w życie nowoczesne tendencje w nauczaniu języków obcych w Europie, którzy mogliby prowadzić szkolenia w ich bliskim otoczeniu (szkole, mieście, regionie,) by podnieść jakość nauczania języka francuskiego w szkołach i zwiększyć liczbę uczniów przystępujących do matury z języka francuskiego i zdających certyfikat międzynarodowy DELF.
 • Stworzenie strony internetowej projektu, a tym samym platformy wymiany doświadczeń.

Program szkoleń rozłożonych na 3 lata prowadzonych przez wykładowców polskich i zagranicznych obejmuje 5 głównych zagadnień:

 • Zapoznanie nauczycieli z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i Europejskiego Portfolio Językowego - w stronę autonomii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
 • Nowoczesne technolognie na lekcjach języka francuskiego, odkrywanie istniejących źródeł w Internecie i tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (strona Frantice).
 • Różnorodność kulturowa i bogactwo językowe Europy, edukacja międzykulturowa na lekcjach języka obcego, świat frankofoński. (Europejskie Centrum Jezyków Nowożytnych w  Grazu - podręcznik « Miroirs et fenêtres »).
 • Metody aktywizujące na lekcjach języka obcego. Jak uczyć uczniów uczenia się. (Program CODN «Słonecznik»)
 • Zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe (sieć Eurydice - projekt EMILE) i język specjalistyczny.

- Cele szczegółowe :

 • uczniowie nawiązują kontakty ze szkołami w krajach frankofońskich na świecie, prowadzą korespondencję w języku francuskim, otwierają się na świat i widzą celowość uczenia się języka obcego. Są jednocześnie ambasadorami Polski w świecie francuskojęzycznym. Kontakty poprzez eTwinning, CIEP- Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych w Sèvres we Francji, FIPF - Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Nauczycieli Języka Francuskiego
 • uczniowie organizują w szkole co roku obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii 20 marca i Europejskiego Dnia Języków - 26 września,
 • w szkole działa klub frankofoński lub uczniowie współpracują z klubem europejskim istniejącym w szkole,
 • utrzymywany jest stały kontakt z lektorami języka francuskiego w Polsce (do dyspozycji projektu Delegacja Regionu Walonii-Brukseli w Polsce przyznała lektora języka francuskiego)
 • uczniowie uczestniczą w konkursach w języku francuskim o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • klasa jest doposażana przez instytucje partnerskie projektu,
 • uczniowie korzystają z możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach wolontariatu europejskiego dzięki współpracy z partnerami europejskimi,
 • wykorzystujemy Europejskie Portfolio Językowe.

2.      Oczekiwane efekty

 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z młodzieżą z krajów frankofońskich,
 • ułatwienie nauczycielom uczestnictwa w stażach zagranicznych, a tym samym stworzenie możliwości doskonalenia znajomości języka i nawiązywania kontaktów z nauczycielami języka francuskiego z innych krajów w celu wymiany doświadczeń,
 • w ramach współpracy zdecentralizowanej, nawiązanie stałych kontaktów bezpośrednich pomiędzy społecznościami lokalnymi naszego regionu, a krajami frankofońskimi, tym samym rozszerzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
 • próba zapewnienia drożności w nauczaniu języka francuskiego na różnych etapach edukacyjnych zakończonych możliwością certyfikacji,
 • stworzenie platformy wymiany doświadczeń nauczycieli różnych szczebli edukacyjnych w celu zwiększenia skuteczności nauczania języka francuskiego w Polsce, a tym samym zintegrowanie środowiska nauczycieli języka francuskiego na Śląsku.

- Uczestnicy projektu:

Adresatami projektu są nauczyciele języka francuskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Śląsku. Szkolenia organizowane będą w soboty (moduły 8-godzinne). Certyfikat uczestnictwa po zakończonym cyklu szkoleń wystawiany będzie przez partnerów polskich i zagranicznch. Szkolenia prowadzone w językach polskim i francuskim. Materiały dostępne będą na stronie internetowej projektu.

3.      Instytucje partnerskie projektu

Projekt realizowany we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Alliance Française w Rybniku i PROF-EUROPE- Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce.

 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Ambasada Francji w Polsce- Dział Współpracy kulturalnej i edukacyjnej
 • Delegatura Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu Walonii i Komisji Wspólnotowej Francuskiej Regionu Stołecznego Brukseli przy Ambasadzie Belgii w Polsce. 
 • Ambasady krajów frankofońskich w Polsce
 • Delegatura Stała Alliance Française w Polsce
 • Instytut Francuski w Krakowie
 • Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu

Wydawnictwa polskie i zagraniczne:

 • Hachette Live Polska
 • CLE International
 • Didier
 • LektorKlett
 • Wydawnictwo Szkolne PWN
 • Księgarnia „Nowela"
 • Czasopisma Les Echos de Pologne i Le Francais dans le monde.

Koordynator projektu: Renata Klimek-Kowalska