Komentarz:

Dziękując za to zaszczytne wyróżnienie oraz otrzymane gratulacje, pani Profesor Halina Widła podkreśliła pomoc i wsparcie pana Rektora Wiesława Banysia, pana Dziekana Krzysztofa Jarosza, pani Dyrektor Ewy Miczki, kolegów z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość, bez współpracy z którymi realizacja tak wielu ambitnych projektów nie byłaby możliwa.